6 Mart 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6

6 Mart 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

A > 5 HAKİMİYETİ MİLLİYE 6 MART Hakimiyeti Milliye Müessesesi Gazete ve Matbaası ANKARA Çankırı Caddesi No. 11 Telefon: Gazete: 1062 - 1063 Telgraf adresi: Ankara: Matbaa: 1064 lakimiyet. Matbaacılığa ait en son sistem iymalât ve neşriyat. Eski Türk Ocakları Merkez Heyeti Matbaasınm İlavesile 1932 Senesine (Hakimiyeti Milliye) Anadolu- nun Muazzam Matbaası Olarak Girmiştir. Rotatif Makı Ofset Maki- nesinde nesinde MMAAMAMAŞ 1 Tab'r adedi ve — yüksek olan her ni &. 4 kli Tr, Çİ iz krokiler, şir 8 «çekler if ren amlleb pine a ER b , interiype Ma- © “arsaasi Tipo Maki- kinelerinde nelerinde Çinkograt- Mücellit ha- nesinde GN mta nefis ciltler kabartmalı men maroken' meşin Üzerine al- der yaldızlı baskılar. İDIDİSİİN. Taşradan şipariş kabul olunur. Suallere cevap verilir. Belediyelere ve Cümhuriyet Halk Fırkası —— ait defterler MÜESSESATI TİCARİYE İCİN YE VM DEFTER İKEBİR £hven Fiyatla Satılmaktadır. Ankara “Un ve Ekmek Türk Anonim Şirketi, Meclisi idaresinden: Ticaret kanununun e nizamnamı amei dahilimizin 49 uncu mad i 14 mart ihine müsadif pazarte: e nü Saat 1s de şirket Pi aş a Telde si üze a dav edilmiş olduğundan, nizamnamenin esi mucil ssedaranm alel hisse ölen yev- mi içtimi iz vi evvel itfa iye meyi merkezi- 'he tevdi eylemeleri rica olunur. Ruznamei 'Müzakerat: n 361 inci ve — 1931 se ei hesabiyesine ait bilanço ve kâru zarar hesabı ve idare meclisi raporunun imal meclisi idarenin ibrası, 2 —1931 nirakip raporunun istimal 3 — 19: yi i marin aki a seki 4 — 1932 esi için Münhal ii idare mec eti air tayin gisi iş za jem tastiki memuriy: Ankara İml İnşaiye Türk Anonim Şirketi Meclisi Idaresinden: - Ticart ki — ee ve silahları — erika ve silahları — Em paraşütleri dar — — Soğ vücudumuza ne — Bert Hinkler diyor ki: — Havada neler oluyor? — Kara ei — Son — Sinema ve e Adolf V I la vacı | Il k ve Spor 66. ıncı Sayısı Çıkmıştır, Mecmuanm bu sayısı, Tahdidi teslihat El münasebetile devletlerin hava silahlarına dairi gayet istifadeli yazı ve resimleri ihtiva etmel İÇİND EKİ YAZILARDAN Bİ insanileştirmek muv afık değil — Devletleri: n ne kadar tayyar eleri var? r ınotörsüz tayya re ile uçabilirler mi? ar? ve Epe ye ait hatır: eti (Beşinci, etrika) n ju, Jean Harlow, Klara BEHÇET KE MALİN ÇOBAN PİYESİ NE DAİR... RKAÇI: BİR TETKİK NR ANNUNU NUN Zataat Vekâletinden: flât ve edevat « > ei at almak istiyenlerin Ankara ai e iği . Mei veya Encüme- .Valiliğinden a ni Daimi kalemine müracaatları Birinci madde — Bedeli keşfi ilan olunur. e lira ve (9ö) kuruştan ibaret z Ge alâ - Kırşehir yolunda) (Betonarme köprü) inşaa' ul SEYRİSEFAİN. , jvelename tarihinden itibaren (ye! miş gün) zar! ikmal edilmek Ş$ İZMİR - PİRE - İSKENDEŞİ üzere ve aleni usul ile (25. 2. 932) RİYİ TASI, sirri b 3. 932) tarihine dar mi tle münakasaya konu ii | İkinci madde ünakasaya m fenni ve ni sanli isbat edenler kabul olunur. "için münakasaya dahil a isti- yel leri A — Bedeli keşfin Meya e buçuğu olan Ge e Vilâyet İdar pes na Bankaya — erikleri dair! bseebei sl eden almac ühaberi ibraz etmeleri lâzımı Ticaret odasına mukayy-' olduklarına ve itibarı mal sila iki vesika göstermeleri p C — Yeti erim ehliyeti fen- — yalan evmi ihaleden kiz gün e eri 2 âyet mi mühe ya bir ehi fenniye vesiyk; ası (Ege) >. mart veris ilde. TRABZON POSTASI ya, | si | | di sliğine rek mi bi kasaya dail ik lablceklerine a (Cümhuriyet) 9 mart çarşam! ba 18 de, POSTASI, (Kon a POSTASI. ei ne salı rşembe 1 Karlar (A POSTASI, e Cumartesi, çar- şamba 18 de, MUDANYA POSTASI, (Antalya) Pazar, çarşamba, 9.30 da İdare ve Galata rıhtr- mmdan Yata. 899 2 Balı apüadürlü zünden: Bâlâ kazasının Han burnu karyesi hududu dahilinde — un mevkiinde 4000 lira met nüm sulu ve ebülhas beli nam kanın zir'ine şerh verd rmeleri ik- hıza eder. Bu üç şartı öl haiz ol- mahalde 2100 lira kıymeti muhammeneli 300 dönüm ve je 4 mart cuma 10 da. Tenniye müba - yaası i üksek ziraat mektebi labo ratuvarları için bedeli mu! I meni 371. 15lira cektir. Ta | liplerin ilan edilen “hama edeli lin yüz übayaa komisyon ini na müracaat ölmeleri ilan olunur. 3—7887 Ankara afiliğinden: Çubukabat iytağişi onunda e niden 21. rm ihale edilmi konulm iye Talip olanların şera- anlamak için encümeni pazartesi ya iti er gün imıyanların mi saya iştirakleri ie e Ri ei ad kalemine müracaatları ilan kanun: .amnamei e 49 uncu İşayanı kabul olmayacağından tek. | a kıymeti muhammeneli 500) o roaddesi alda üre Sie kili heyet ti umumiyesi Li 3 İlifleri kabul edilme; dönüm arazii haliye müzaye- 3—1658 932 tarihine mü azartesi 0g üü madd v| deye konulmuştur. 1 t i a lâde içtimaa davet kei du gundan nizaı 60 acım Eeştiye ve şeraiti re “j2 Srilnie eek dor el Ankar ü pddesi mucibince Hissedar: malik bulundu! kiii hil; senedatını 'na e vfikan icra edilecektir. : ğ >> vi V ili pad 1 iy yevmi içtimadan hata. enli itfaiye meydanındaki şirket merkezi Dördüncü madde — Talipler) © ektir. Pey süreceklerin yüzde alı ıgınc en: ne tevdi eylemeleri Ruzülümei Müzakerat: 1 — 1931 senei yerine git (o bilançove kâru zarör liesabı ve idare meclisi raj timai Temini idarenin ibrası. 2 — 1931 senesi rakip raporunun istimal 3— si murakip senii nin tayini.. 4-1 932 senesi için mı ö e kerre a meclisi azalığına mi, kılman iki za- tun tastiki 3—7R15 61 numaralı münakasa ve ihale ince inzar edecekleri vesaik ve ihale olan esi) gü 5) de kaş Daimi Ea e bizzat hazır bulunmala Beşinci madde — Evrakı çi - ye ve proievi görmek. veya dat lâzımdır. Müzayedeye EŞ | etmek ve ia malümat al- İmaki iy: Bâlâ malmü- dürlüğüne müracaai atları, Vilâyet Nafrasına Kam; ait eski bir evrole yonu 21 Mart Baymühendiniine müracaatları ilan ol pa.

Bu sayıdan diğer sayfalar: