6 Mart 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7

6 Mart 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ERİ nası at on beşe mıştır. — Bu suretleri tihsal gz ya ticaret Miş numaralı r imlâ e duğuna göre itası rttır. ve zahire riyasetinden; borsası bınası vi li caret ve zahire) borsası bi- eler mucibince 1 mart e vi 932 al ne müsadif pazartesi günü sa- zarf usuliyle münakasaya çıkarıl- şartname ve evrakı sairenin musaddak ve zahire) borsa riyasetinden is- ka ydedilen gün ve saatte Antal- borsası m ünakasa komisyonunda yapıl iştirak için verilecek teklifnameler 661 10 uncu maddesi tarifatına gö- işi yapmı ya mali ve ri em > e mezk ür kanunun maddesi teminatın teklif Seal ns, mi tica teklif zarfında bulunması şa- ur. 3 — 7845 bankasından: Halk Fırkası Ma- idare heyeti riya- Halk Fırkası binası üncü perşembe günü saat on al ve münakasa kanunu ca inşası Valiliğinden: üzerinde altı azl eemeiemeeeknnm ii MİLLİYE İ > © ezo isin | Hava müsteşarlığı S.A.K. dan 1000 adet portatif çadır münakasası apalı zarf Demeli 1000 adet portatif çadır müna- mü hine m kasaya kon 7 mart 932 tari sadil pazar gi saat 14 tedir. Bare erin nümuür e ve Si Taiti ei er gün, mi kasaya iş tirak i için mu- 1 tek tif v ve teminat mektuplarını —-7913 e reisliğine vermeleri, As. Fa. Sa. Al. K.dan: 22-2-932 tarihinde kapalı zarfla yapılan 200 ton M.M.V Pazarlığında fiyatı gali demir karyolanın MAHKEME VE İCRA VLARI. Ykuyanız Aşırı. Pes Ankara Ticaret mahkemesince Falih Rıfkı Beyin Elektrikçilere Kurs karar verilmiş olan Ankarada Açılıyor. Elektirik ve Demirciler Heye Wi bir ge Belediye vip Sinci bendine ba e femiye talep ve muktezi mat işi takdirde iflâsm kapadılacağı Ankara İcra Dairesinden: Ankara Ticaret ” İstanbul'da Ankara Ankara V Ziraat 15 Ton Göztaşı, 15 ton ve (300) adet pülverizatör İmtiyaz Sahibi: Falih RIFKI Umumi men İdare eden: eğ Çankırı Caddesi Civarmda "Hakimi. cümeni Miliye, Matbâasında Basilmıştar. ilnâ DAİ

Bu sayıdan diğer sayfalar: