6 Mart 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8

6 Mart 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

No. 3823 ON ÜÇÜNCÜ SENE PAZARG6 MART 1932 Salahattin Refik Fabrikası LTD. Ş. S9 t Ş Mağazası Şark Malt Hulasasıdır Güzel, Sağlam ve Ucuz Möble Bilumum eczahanel ii V ti ..—. iü Ankara Va iliğinde in NN Vilâyet telefonları için lüzum göri gli İ lip çıkmadığından dolayı 14 se Yar her pazartesi : ve perşembe günleri saat üçte zu edecek le pazarlık yapı ; İİ Jacaktır. Eski şartlar değişmemiş > Ş > için her gün i vilâyet encümeni daimi kalemine müracaatli vE 7702 © i TASI | i i . . | Ankara Defterdarlığından: ; | Mahallesi oMevkii sokağı o cinsi Umum Muhammen ; No. j iş ii : Boyacı Ali Dellal karaca Hane 7-5476 266 1400 İç Hisar mektep » “20-27 1120 aaa KASE caddesi ,5 O 60-1565 5 3150 Vat g 4-539 840 Hacı iğ min m 2167-27 230 2700 7-8 irin dağ akAYi 236 840 Çoraklık maa hane bağ Di mara “5370 M 2 840 Danişment 0 46 dönüm 505. 150 i| Danişment Si ir — İ e 345 Ar 130 i i A kiamin yazılan hane ve bağlar 20-3-9, Günü saat 15 te biı- zayede satılacaktır, Talip olan değtemdani komis- barel müracaatleri. PN eee Prem Pp OT i I müdürlüğü müşterile de | 10,5) dan istifadeye d iyor. ', Emlâk ve Eyta Bankası, ikraZi ve komisyo: 4 mecmuunu el ei lehine yüzdi UÇUĞA zi etmiş v. 1— İ mart 1932 tarihinden iytibari Miden yapılacak a ANTENSİZ İŞLEYEN — Hesapları muntazam olan müstği rinin li ni Tediyeleri teahhur etmiş taksi İr mart 1932 ta- OTOMATIK ISKALA rihinden iytibaren bir mayıs 1932 tarik al ri ece! i ay zarfında tamamer tesviye ederek hesi & hali intizama İLE MÜCEHHEZ irca edeceklerin oedayi deyin tarihinde ğitibaren bakiye borçlarına YÜZDE ON N SPEMRİNM; ve TELEFUNKEN - 340 a iye teahhur etmiş taksitleğini Bü iki aylık müd- det zarfında öde inle hakkındağiğeşiltaz. ve istikraz İ Ahizesi Radyo Aleminin Bir Mucizesidir mukavelesi ai eee ” Tatbiyka karar vermiştin. ö & TE ! > F i ; p i Ş Ç E N J ço 3—7915 Ankaraya Geldi Gil eşliği > inşaat müfe inden, Telgaz Magazalarında : al Erzak münakasasi, Elyevm Bor'da bulunan ve 31 mayıs hire kadar 7 | hangi bir tarafa gittiğinde mütebi k ve saireyi re a Bugün Buece, İŞ | de bölüğün gittiği irt itası meşrut ol: ışla ay- Kulüp Sinemasında Y eni Sinemada | seri hattı poz bölüğ e az ami miktari a yazılı © ra zak ve sairesinin 10ma: â 31 mayıs 932 İri ihtiyaç- ; ları 24 şubat LD iear en (21) gül etle 2 mü Cehennam ileri Gel Boşanalım nakas lmiştur. Mün istirğie, istiyen- e ler tahmini isp et 6 ik muvakkat 4 milyon sarfiyle vücude gelen içvkalâde gülünçlü komedi vi tahmini bedelin ki nisp e inek GM ie ve 4 ilik mekle pain M: y Garat iniş Tanboür e ni gı i olan tayyare filimi. e Alici Ööö larını veya banka mektuplarını hamilen “&tihale tarihi i tiş i ta > — İ- olan 15 mart salı günü saat (14) te Ulu i mezkür in- i iri Ani Megazin. veten: Canlı Resimle, şaat müfettişliğinde toplanacak olan kı riyasetine müracataları ilan olunur. ZAYİ G — Cinsi Azami miktağı — Kilo YI PLAKA. | : > | Gazi Terbiye ln Soğan 275 3 Kiralık mağaza | v Tuz 10 LOĞUk ebusu Emin Cemal Be! Adliyesarayi Da şısında ev- Müdürlüğün Pirinç 150 i yden almış olduğum No. 386 oto- & velce Remingto: mmm keli ln ve döşemele- Sabün 125 anilar mobilin plakası zayi olmuştur ye-|G işgal eylediği ei) maa ar-ğ| rinde emaneten yaptırılacak bin Dez 50 Bi nisini alacağımdan eskisinin hük-; diye kiralıktır. Arzu edenleri İndi tadilâta bü işlerden anir- dö K 4 İ yoktur. Anafartalar caddesinde Mühen-Ö yan ustalara ihtiyaç vardır. Talip. Büber (kırmızı) isgris ni Çankırı ci e otomobil | e ei Nuri Beye müraca-2| lerin 8 3 932 salı günü saat 10 de Patates 800 #öpm elektirik imiz ALİL 3—7912 Ö mektebimize müracaat kemiieri Odun 55 (tom)esi 3—7936 7935

Bu sayıdan diğer sayfalar: