7 Mart 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

7 Mart 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

7 MART HAKİMİYETİ MİLLİYE > ——şm mM MAM Muhtelif Haberler, Sanayi Birliğinin Mühim Harici Haberler. Beynelmilel Tayyareciler. İktisat Vekâletinden Bir ii 1931 Kupası. Ricası, Paris, 6 (A.A.)—Beynelmilel ciler sg 1931 kupası tayyareci rilmi Kurtarılan Bir Vapur. 6 wası rüyet edilmiştir. Hamam ahlâkı hakkında elde emmeldi; n bütün lendisinin arar teşekkür etmiş teşekkür Sayyahlar. G(AA)— cenubunda bulunduğunu HARP Moskova'daki Alman Sefareti mi (Baş tarafı 1 inci sayfada.) Alman Cümhurreisliğinin dörtnamzedi: Soldan sıra ile: 1 — Mareşal Hindeni burg. 2 — Alman milliyet- pervelerinin ve Çelik miğterlilerin namzedi iyonal Sosyalistle:in namzedi Adolf Hitler, 4 — Komünist. inin e t Thalmam. Buzat ee on ittiham edilmektedir. Teşrii masuniyeti refedilmiştir. Uzak Şark Harbi Manzaralarından: Bir Katilin Poughkeepsie, La Corogne, 6 GA a Prtugal sa karaya oturarak istimdatta ransatlantik'i Bayruth” Hindenbourg, Moabi'de. ——.— arinkl Grip. LİNDBERG'İN ÇOCUĞU 5 zi Breslav, . (AA) — HAKKINDA. hüküm —. Birgek zakşarktaki Çin — Japon müsade ml nihayet verildi. Cihan harbin denberi ilk defe de insan kanı dökü n cephede sulhun avdeti tabii çok mem nuniyetle karşılanacak bir ir. iler, geçen ve artık ri it edilen bu çarpış malara ait bazı manzaraları k ir. Bunlardan biri, Şanghay'da Japon bahriyelileri tarafından Çinlilerin fini i ride Harbin “ci da bir i, üçüncüsü de aŞa ve bir Cin seklini si vir etmektedir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: