7 Mart 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2

7 Mart 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Vi İki Avruba, Yazan: Francis Delaisi -81- Bu suretle Sovyet İttihadının Avrupa'daki nüfusu 103.533.000 e Türkçeye çeviren: F. G. HAKİMİYETİ MİLLİYE RADYO. 7:3:1932 Pazarlesi, nkara: Saat 18-18,30 Fantaisie Saat 18,30-19 Edip Sait Bey tarafın- dan viyolonsel ile konser Saat 19-19,30 Milli havalaı Sulh Yolunda: YENİ ektir, 'di Tali ikale v vereceği henüz kati 1 ayyün elişi Halk tros ahut Yeni Sine- muh: cih lee tülin olunmakta: iy rülbedayiin Ankara turnesi z ara: Ve bazınlanan ei şu o-| sünbenimdir. ardır iyeslerin hepsi de neşeli, cet emi komedi! erdi ir. Yalov: e hem eğlenceli, hem de mii eri - | mişti. Senai lal ikm —- zevk i temasa e bu il arın An- ada eyi tesirler bırak--ağı Z.M. z Yyunlardan her biri hak-; > kıla a Ba | yakyle im e ye,, sütunli malüm: egüne türkçe eser. 3- Yeni Rusya Falih Rıfkı Beyin komşu! ie memleketinin bizi alâ; eden başlıca meseleleri! imi ilen eden kitabı. İn-i yazılmış ye- s#âne türkçe eser. Hepsi İstanbul'dâ Muallim Halit Küttpanesinde bulunur. duları gibi. kısa bi anevra hareketlerivle mnhareh, yi süratle bitirmislerdir. Ru sürat rağmet bin nlarma TU cidat viiris Kime te: 5 a mlonaları da rr gibi, ricate m cbur A AaAileams: da a Hariri BİR HARP OLURSA... Bir Asırdanberi Muharebe Sis temlerindeki İnkılaplara Göre Yeni Bir Harp, Milletler İçin Ha rabi Demek Olacak. Mali olur iie Hip ek Ğ AN Cen vre'de sulh e aran- ei Napoleon e) sistemi ait Bey tarafın- | dığı ve muharebe sebepleri or- ihya etmesi üzerine, yeniden ere İttihadının Avrupadaki Nüfusu (Irklar İtibariyle) dan yolan ile kon: tadan kaldırılması düşü nüldü üğü ağniz ire Bin kişi hesabiyle. 0-20,30 Ders, şu günlerde, yeni bir muharebeyi fikri ii b rpler kafa- en korkunç bir felaket olarak 2ö5-İsnde (oy. tutmuştu > (A) avrupalrlar vi e İkbal: terenler arasmda askerlik ilmininişa Alman erkân (harbiyesinin Irklar Rusya , Beyaz Ukranya Şimali Yekün Sibirya Saat 18 Gramofot de dahil yle ğret faY-| sark ve garp cephelerinde muhar cümhuriyeti o Rusya ii as Saat 18,5 a Ri sar “ayeti gi bir sey değ be ihtimali üzerine yaptığı plânlar cümhuriyeti aat 20,5 e ülbedayi cnebi bir hari muharebe| da da hep gayet süratli tecremmu, Ruslar 52.213,3 12.610,2 o 5.631,8 70.457,3 7 21 Kemal Niyazi B. er lerinin gecirdiği inkılap Ve| âni taarruz, çabuk manevra ile düş Ukranyalılar (o 2.521,5 12.293,3 154974 o 640, 22 orkestra tahavvülleri tetkik e e ni ve anı en can alacak yerinden m Beyaz Ruslar (o 1.7655 (| 2,770 42,9 4.542,0 17 Piyi harbin milletler i <a ara ik gayesi takip edilmişti. 1 Imanlar 14, 1 5,7 - 9004 ir olacağını bu tetkikten de isti ii ie muharebe basladığı zaman, her > akk 3 be w SüZA 86 517,580-18 konser. 20,05 İngilizce de| edivor. sin donla <doluşüh “azamizal atmakla 113,1 iz 113,1 le e e e siğan. uu muharrire göre, on sekizin- ie idebu gayeden ileri e ie 1121 108 > 1229 48 — | orkestra İni 23 ba ve günün rapo rine m ge Ke Litüanyalılar 449 16, 614 9,6 | ru. 23,15 dans havaları. Balim dört EN karelerine Woldavlar ny 165,8 165,6 m harbi, mevzi 5 Rumlar 25,0 103,9 74,0 202,9 Tuluz yeniden actı. Hattâ bir mevz ulgarlar 12,2 34,5 46, 385,770-20 muhtelif — 20,15 o- yha bi Ni amir ÜNİ üzerinde senelerce dayanma e Museviler 572,9 o 1,129 11890 41,0 2.8909 Oo 340 | pera 21 konser. 21,45 dans havaları 22 Federe bile Emi erinde bul mini vücude getirdi. — — — —— iğ Gele a onik orkes | iKi tarzı Mi larak kullan: Yirminci asrın birinci nısfr €s* 58.1618 © 3.899,0 26.705,5 6.5469 954032 B.129,8 Mig iile işe ret iie dularn| Pasında veniden bir haro uhu ve NE, , ödü tan v2 arebe! leri, e derse. bunun 14 muharebesin- (B) Yabancı ırklar mensupları : . > p$ kendisince en müsait savdıkla! si d a sikr bir vemet “Ve ibi Li k vi yer ak harebesi olacağı muhaks “Irklar “Rusya (o Ukranya Şimali ike Yekün © Sibirya | ax. A A gey muhale ” İK cümhi ömh ümh ş maları ve bövlece düsmanın &ec-İ kak addedilmektedir. Halbuki böy iie eli lriyeti OPmiuri ilkreş? mesine mani olacak ve kordon teş| ie bü zi muharebesi için ne of aklar ,S 58,5 78,8 i9410ka0an gremofa. 21 elan or Vil etmeleri ile baslar. Rövlece Ver , ne de milletlerin ka Tatarlar ,0 71 13,3. 2.568,4 180,1 kestrası konseri. . 21,30 konferans. 21,45 | 11127 DİK o müdafaa mevzile| met kuvvetleri kalmıstır. Başkırtlar (o 1.410,1 1410,1 hie mumin) Bilki nde bayana beklerler ve düsma Bar'a SN herke sz —— 083, : - 1.083,1 49,8 yy i isi 1 gerirmemek icin orada sebat) eenebi — eri muharrir, yeni zuvaş| 1,031,1 1.031,1 29,3 a Paşam muharı n bü Giymibi Votyaklar 464,4 446, Lakin mevzi ml Hi yaln ii rı değil, team Mary 398,8 398,8 elgrad: nz müdafaa maksadım de Terek heran olmasından baş- ler 149,0 149,0 429,698-20 Fransızca ir. Yaülel Bini Eee edemiyeceğini Ziriyanlar (o 176,5 176,5 9,5 mastik. 21 milli eyi a 35 çöl ra| bir ordu icin hir ver tntün'kendini sek ii : .Permiyaklar 127,2 127,2 oru. 23,55 koni orada Ewvvetlendi kifavet e-| “© ba devletler bu hakiykati «Finler 118,2 118,2 demez, kdirde ördü - kendisi görerek aralarmdaki ihtilafları. ir “Kalmuklar 90,4 12,9 103,3 17,7 oma: icin i ında. sığ e m riyle geler larla ortadan ka di Buriyatlar 84,8 441,680-22 senfonik konser. 23,10 ha- | hazırlamakla heraher. hareket ha- zaltmağa Ez >> e er e özi ç eri sila > ” : klet Östünler 131,3 131,3 B pile sele z ; > » udape; im bilir , e 117,2 117,2 550, Sie emi 18,30 şarkı Em ön ai ay | a, a 7 g Elektrikçilere Kurs kılarr. 19,30 Alı ders. 22 Mi ürcül 12, 1 or. er za 7 — |kestrası konseri ve bilahara salon, caz vi ve ar Ge eN > i iri mire 7.6748 16,5 744,4 B.435,7 450,0 | dans hi in nini” ii ları li B & kanununun 15 inci madde İKİNCİ KISIM: LİSANLAR Fransızca 39. 707. 000 | Yarsova: sizin İRİ e i ge Lisanların Taksimi. Me 33. 945. 000 1411,212-18,35 hatit asik 10,50 muh > İ sanatkâr ve ehliyeti ifaya w M. Meillet, Les e dans RR i < v e 0 İ telif, 20,35 20,45 kası almaları YRurope nouvelle (Yeni Avrupa'- Eee pe emi Ki iyln Kii Tarım e yanların a al mara dei pa 15 ZE 000 | mofon 2040 dans hava pe bie bi ilim ve vukuf mahsulü olan eserin > > tleri zerine : cari 10. 194. 000 5 e, analı Tupa sahası üzerin- mu de ayrı ayrı 80 e mevcut oldu- Sırp-Hırvatça . 327. 009 2 de edilebilir. Frans gunu tesbit etmi m a Jk UL VİRYİZ O sem bövlerr on mi be k : usya'daki Sebi ırklar men T iz < 2 Ni ve ondan evelki zamanların vhevzi | kursta a erkin üç ay sapları bertar: sel ederek, yalnız dür . 915. 000 wwharehelerini ortadan kalaırmıs.| zarıri görülmüştür. Kursta ii alr sıfatı aykilen z m talva'dan Waterlan'va kadar ga-| fenni ehliyet ia le si 471200000 insanla iktifa <ü m .s.00 $İ-Deniz Aşırı. | ip ve mazlin olduğu Pirin Gine mez bacı bayram mahale ir milyona yakın yağ Beyaz Rusça GEL Falil | nısmalarda valnız man ha- | sinde esnaf cemiyetleri binasında de ialkğik ker İber Gi Katalonca . 053. 000 alih Rıfkı Beyin Cenup$| sebeci vanmıstır. Horan e yar e ok 838. 000 bara min hatidir. Ceği k mile 7 ma ere, bu avrupalılar a A ei A iz e e ni dokuzuncu asır askeri mek| vadır. meni derhal müraca: muhtelif Tisan konuş badire Mi Yanimarkaca . 418. 000 nup Âmerikası hal meli ya.Gi tepleri mevzi muharebelerini gec- silin ia ol si z nee 1. 224. 000 İğ zulmuş ii 0 rl ır, Vi-D| ise ait, tarihi bir sev olarak i 321041. elt lisanı . 369. 000 erli h k e-| —— —— kn santa; ie hemmiyetleri i iba- Slovakça ” 267. 000 yan da yaptırılmış “klişeler İle ia ve sünü e yle Lei e a A zik ilir; İ nmncr * 088. 000 En eyi basılmış türk kitabı. ee ey tapf ti TA. defterdarlığın Üni 1 Norveççe . 755. 000 i Âkin on daknznnen asrm mu- Yan ianlar (ehemmiyet srasiyle) lar çehemşiyet srasiyle) | © Glavençe . 852. 000 |$2 - Faşist Roma harebeleri icinde Nanoleon tarrm-| dan: ic: |, 903. Arnavutça . 503. ğe .. Aa-manevra harbi olarak-id i Ad li K k Ri 70. 254. 000 Lettonca 1. 480. 000 Kemalist Tirar len valnız hir mnharehe eri-) Cinsi | et en İngilizce 45. 753. 000 Estonyaca 1. 092. 000 Tahilir: O da 1870 deki : Pmsya -'Berliye otomobil | | e İtalyanca 40. 807. 000 467. 983. 000 ve Fransa muharebesidir. Bundan e-, Benz açık ml öm , Kop Make: velki lerin ciimlesin: oldu-, Benz kapalı otomobi! > 1 Ankara'da Darülbedayi.) o Namus, ark çocuğu, Dok-|& z na eri | tor İhsan, Onlar ermiş muradma, E SE a 5 N 15 te bil a > 3. g Metanbul 1 Glam İaikni Eninde sonunda, an türküsü, ali, Rıfkı Beyin Faşist) ii itiyatro muhabirimizde; — Da- Bikri. talya'yı, Yeni Arnavutluğu ve SR idare ettiği Prus-| "i yede satı iie “Tat olan irülbedayi heyeti İstanbulda mart ardan Namus Sudermann-|ğ Makedonya” kiral Ğ. va orduları, tıpkı vak e mir a “eker müteşek'il. ke İsonuya kadar temsillerine dev. dan tercüme edilmiş ağır ve ciddi mev: dair yazılmışi Ti pileni 'un. sevke! tiği fransı ma müracaatları. - 3—7944 e) Tivalrk Otel ve Mağara, Ankaranın Bankalar ie ye an (AYDIN güne otellerden birisi öprü caddesinde Emni- irkrine mlşacaatln ay IRAN

Bu sayıdan diğer sayfalar: