7 Mart 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4

7 Mart 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Hakimiyeti Milliye Müessesesi Gazete ve Matbaası ANKARA Çankırı Caddesi No. 11 Telgraf adresi: Ankara: Hakimiyet. Telefon: Gazete: 1062 - 1053 Matbaa: 1 Matbaacılığa ait en son sistem iymalât ve neşriyat. Türk Ocakları Merkez Heyeti Matbaasının İlavesile 1982 2 Senalimm (Hakimiye ti Milliye) Anadolu- nun Muazzam Matbaası Olarak Girmiştir. Rotatif Maki Ofset Maki- nesinde nesinde “a > e en anak &” Tabii adedi çok i les ue düne o Mer eb © Anamız». gerişler, krokiler, gü Ri gp Çün mai gi DK e ee ak Dalai ra bini Ma- p4 Tipo Maki- kinelerinde MATBAASI nelerinde > . Mücellit ha- nesinde Çinkograf- > hanesinde İn e di dk din GR 6) < sistem Me nefis ciltler kile br ola- kabartmalı ? rak” yapılır. “ Çinkoğ” mesir maroken p rafi pi gece gün e meşin üzerine al- Glüz- çalışır, Sa Sağliği, yaşkilar.. Da Se Yl Sl Ya Ya Ya Ya Va İLLA İİLİİN e Taşradan şipariş kabul olunur. Suallere cevap verilir. - © Belediyelere ve Gümhuriyet Halk Fırkası skin ait defterler vardır. MÜESSESATI TİCARİYE İÇİN KASA, YE iş DEFTER İKEBİR Ehven Fiyatla Satılmaktadır. Olukışla-Kayseri hattı inşaat müfettişliğinden: Erzak münakasası Elyevm Bor'da bulunan ve 31 mayıs 932 tarihine kadar in 10martilâ 3l mayıs 932 ye kadar ihtiya ubat tarihinden itibar en (21) gün müddet saya e üna kasaya iştirak ek istiyen- lin Yo 7,5 nisp etindeki (67 : Tiralık pelin izim lerini malsandığı na a yatırdıklı rına d UZ nek saat (14) te Ulukışlada m şaat sed in tplanaz ak olan komisyon Ki yanalia müracataları ilan olunu! Cinsi Azami ame — Kilo Soğan Tuz 200 Pirinç 150 Sabun 125 Gaz s0 Büber (kırmızı 14 Patates 00 e dun 55 (ton) — 7874 Ankara Valiliğinden: Vilâyet telefonları i ©, m görülen bin adet çam direğine ta- li dola mart932 tarihine kadar her : pazartesi ve perşembe günleri e zi hur edecek taliplerle pazarlık yapı Jacaktır. Eski şartlar değişmemiş tir. Şeraiti anlamak için her gün emine müracaatları ilân #ilâyet encümeni daimi ka 7 MART PHILIPS'in sı piyasaya çıkarılmıştır. Alın! Tecrübeedin! Ahizeye merbut hoparlörile beraber Fiatı: 225 Türk lirasıdır. En son sistem 930 A tip. numaralı radyo makina- | İP1EKİ/ in nefis Kumaşları iş Bankasının Tesis ettiği Büyük ipek kumaş G7 VU Piiz i | Fabrikası j Pek yakında piyasaya çıkıyor | İ I la vaı | I k ve Spor 66. mcı Sayısı Çıkmıştır. Mecmuanın bu sayısı, Tahdidi teslihat konferansı münasebetile devletlerin hava silahlarına dair gayet istifadeli yazı ve resimleri ihtiva etmekte, İÇİNDEKİ YAZILARDAN BİRKAÇI; — Harbi A muv afık değil mi — m ve Devletlerin ni e li tayyar eleri var? ; — SE Anl ve silal ları — Tayyare paraşütleri — e Sri .notörsüz tayya re ile uçabilirler mi? apar? — ele neler oluyo: — Ahmet ve Kur tdereli ye ait hatı — di ek kruvazörün akib eti (Beşinci a ika) — Sinema ve BER Adolf Men ju, Jean Harlow, Klara B BEHÇET KE MALİN “ÇOBAN PİYESİ NE DAİR... RİR TEKİZ

Bu sayıdan diğer sayfalar: