8 Mart 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

8 Mart 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

aş Gul “© No. 3825: ON ÜÇÜNCÜ SENE. . En D. Briand'nm öldüğü havadisini e den ii ital Bu beklenil- haberin benim teessürleri hulâs. e üze- Gi azap ve müşkülât ni İğ e bir idealist id İdealist, bu dünyan: i Tama azade olmasi çalı- şan bir insandır, Briand, sulh, in- sanlık İmami I Dünya Siyaset Aleminde: BRIAND'IN OLÜM. ün aldığımız iki telgraf | a eri hare nazırı Aristide Bria: m hab ni verdi. Tarla li TA ig başvekil M. il vefat — Amerika. izZ.-M. .- M. HOOVER rika istiklali 7 müessis he ça imhur Rei gisi ei ü yılı iton m Gazi ni indan Müttehit Amerika leri OReisi M. Hoover rine şu telgraf çekilmiş- ehit Amerika Hükümet- i M. Hoover Haszretle- Washington. inerikalı George Was- “dostluk yeni izhar ahit Amı Hükümetle- det ve se, hakkındaki yatımı beyan etmekle bah Efendim. Gazi M. KEMAL. ös Amerika Hükümet: M. Hoover tatile kare verilen cevap 17 Lira 9. 5 HER YERDE 5 KURUŞ » ı Harici Mühim Haberler. ÇIN'IN N KARARI. 0.7.A.A, imi hükümeti son ei tek- ö-| liflerini resmen reddetmiştir. Tokyo. * Ondört ee mevcutlu bir azil fara kası > '005$ung'da karaya çıkarıl« mıştı > Tokyo.T.A.Â. © Biye elmilel Mançuri tahkiykat komis. | yonu tetkiykatına başlamıştır. e Bankaları Arasında. Tokyo. 7. yk A: ” Japonya milli örme fena bir dan bazılarına ri Yen ikraz eye iştir. Mecmi yeleri 30 milyon ansa ve ri fikri: Almanya'da kimse Briand'dan ey- temin, diğer taraftan haznenin yük| Gnl M. KEMAL Hazretleri | Tuna arasında rüçhi Im arasında iin imi için beş sene müddetle dü| f ler us it bir takım iktisadi” ak fikrine müstenit bir mü- yi in i Türkiye Reisleimhiri. ükieeiağ akdini iltizam ve tavsiye eyle. sille —Greğa KO ? ei Sisli ği eylemiştir. j melieğ Ss ti: « bü lerin istis- ; : ii. Panörop fikrini, telâffuz Mütevaffa M. Brtard. YK az im ii e in “Wağhii 'un iki yüzüncü se- c di Tm eğe, gülünç olmak tehlikesini A niranti iran ye ei il SMMM deli Sel emiyet Akvam ir sel — göze almaksızın. kimse cesaret Havas bildiriyor: M. siyer aşi grupa tevdi edilecek! i buçuk sene| pika halkı ve imali b daki E bildin » Badiğii ce edemez idi, Muhakkaktır ki Mö5-| caddesinde kâin ikametgâhmda ölmüş-| sonra bu teşebbüslerden senevi iki mil-| gayri; temenniyatın eml e yö Briand, > münasebatı-| tür. Kendisi birkaç “senedenberi otur- yar mil m drahmilik bir varidat te Yar bir eatrüni unu vuzuhu ve) madığı bu ikamet, ii şubatın 28 i olunmaktadır. Bu a de tekrar yerleşmişti. Briand Parise İm e kadar kü içük çiftlik.) en de vi ve eyilikler dilerim | eden Se im le e sühuleti ile avm e m dö katiyen istemiyordu. Şiddetli) lerde yapılan. tecrübelere istinat et- E e e Keza timsallerinden en dokorlar lmacak Herbert Hoover. sini da larını tat için lâ ık nadirleri: inden biri: idir. i terketmesi “için çok Tsrar eylemişler-| varidata ve bahri ticaretin ve sana; yin ağ arz iye NE iand'nın b ik temettüata vik ep İZ zım olan vesaitle teçhizine çalışmalı. Mü imyecuk öbür ba si Ge Mala ri Gl Partek nevi onden Daş bok mülye Bolu'da Gazi Günü. |yız.Hati yapılan acı tecrübe mif imülâhaza! ami SİMİ bik olunabiliyordu. Doktorlar ei İ| sterlingtir. müddi — letlerin Cemiyeti nüfu rr 9 my Ül vir si işe e Eni di EE içindir ki vi Bolu.7.A.A. i le: me © gigeremmeş biri simiayde san mem. ğe ral Tİ e illerle ecnebi bam Li ki tesiri al rianı e güzelin) takki yi ardı. Parise döner dön-| mortisman külfetinden muaf kılımma- se inen olmaz hira ve yükseğin p< gn türk vatan-| mez Mimi yatağa seril irenin | muz ir da eyledik. Yak büy bir talep Beyin burada Türk tatihi Bakkında ver 2 kai eri, B neler ve s€-| Kleber sokağına nazır bütün pençere-| alacaklılarımı. a ii bulünan büti neler süren “ti di vrinde daha leri önül Hastanın di lığı bü ik ifade etmekti ki buh- a ürummüna Hitas yartmalığıs mma- endişe tevlit ettiği halde bu) randan mütevellie Gl: a üller kar e iğ yeme çokk işi Gizemi ii lr. | kadar ie yuk öleceğini perşembeye kâ- yi ve yakında faizleri lr ek| ile 6 mart gününü Bolu'da büyük Gazi- Tahdidi idi Teslihata, E ge al e arı O YP eni dahil borçların bü tahvil ameliye-| nin günlü olarak kabul etmiştir. İlk de- Dünevie 7 4. a, öğleden sonra Briandın sıhhi vazi; il i © bürosu : Sli, bu noktadan hareket a birdenbire vahimleşti. Duyduğu li letinin katlanmak mecburiyetinde kala- 5 RE e v Nİ a Mim Ve rae Birini ie ie tir todiğlilrl i Mi lu'lular çok büyük tezahüratla tesit| ein kinle akılsızlık ile kendini gil ili, ve -| alacaklı lek kiyk edeceği süaller Histesini kabul eyla ü ie Fransız Millet Meclisin- sanın son sülüs astr| miyen yene en der al di um Öğleden m mebusumuz Cevat miştir , de 89 evlâdı Briand'nm sözlerini) ik siyaset hayatında yetişen en müs| ziimektedir. u yük, saha ve nüfusu BAS BEY —— idi him ” > Fransız — Yunan İtilafı. Paris, 7.4.4, Fransız — Yunan ticaret iytilâfr bun imzalanacaktır. © aris. 7. A. A. İmza edilen sekiz aylık muvakkat Fran EE Yunan ticari Yunan Fransaya ithali hususun- idiyorum: ; ei Yunanistana, mind olan Bulgaristanım | binde orta mektep ve mall “ne var e brigand - İm İri idadi da tanş| pütçesini 1 ve diğer ilhassa milli mücadele zamanın ei biz, böyle adamlara vatanper muştari O zamanlar milli varlıklarını tr na an garezikir geZ€-İ çok samiline "Gazi kimdir?,, mevzuu se ee denildiğini biliyoruz.,, di mi lerin İsnadatı hilafına iye ecne-| OE DEMİ Si, gün rin Briand'nın ebediyen gözünü) azmetmiş olan türk milletinin karşısın- alacaklılar hiç bir zaman fahi bugünde, türk vatanper-| da bütün itilaf devletleri aşılmaz birer tl temin etmeğe çalışmamışlardır.| © Ayni zamanda e mekteplerde veri ve Türkiyenin harici siyase-| husumet cephesiyle dürürken Brina | Bereket versin ki mebusan meclisinde) mmatlimler bu kıymetli mevzu üzerindi : Sineği. tinde mesul olarak benim özün . mn ke RİN e ör n a dersler verdiler Büyü ibirlerden baş- - hatırladığım budur. Arkada- a ne İN abii ürü d St eeiklamet Pajan) DM AL yüksek mili | en 17 milyona indirmek için. şiddeti | Bol talebe hararet, | etmektedir. mücahedelerini ve hüküm va ii hatırladığı budur. Şükrü KAYA Ankara Kreşi. Himayei Etfal Cemiyeti umu- mf merkezi tarafından tesisi bazır- n Vali ve larmın ikmal edildiğmi yazdı-) lar. Ankara Kreşi dün V. i "Haydutluk,, di edenlere Briand'ın, e müda- — eden nn Mil den “vatanperver,, de- şimdiye kadar takip ol icart si ti değiştirmek ve en ziyade mazharı mü vazgeçmek miyeninde saa: dir. İthal: Öğleden sonia kai bü pay ması hükümetin vaziyetini den maktadır. İthal n: i halkın DA terceman iyrat aa Mn dilecek 7 milyon li GA cevap verdiğini tebcil © olundu. o Halkn erkek «halk Belediye, küme, banda i Tü. tün rejisi ezin eskisine nise - Betle fazla Tüttn satm alacaktır. İzmir Suüistimali. A A. 4 2 Rıhtım şirketi sui istimalinden maz« © nun bulmaz haki kkında da ML umu- Ba buçuk mil- Briand, Anadoiwöaki İstiklâl muhareli 'katen tatili yüzünden ta- ee nın iblağı sürekli alkışlar arasmda ka- bul olundu. | Şe meseleden maznun olanlar yedi kişidir. | e sabık komiser Emin Bey şir tte rüşvet almak ve :emiyeti tara- Bo- mütehassis olmı Göre vi uvak! si esnasmda İngiliz siyasetine karşı bir hemi ediledek bir milyon 200 bin 5 i i iş idi. Bu h biri de şi deriz. Bu, mali mu dur: vazenemizi temin için kâfi bir ves Briand henüz B lmilel tesanüt boş bit sözden iba: eler çok sevinçli bir bayrim günü ya. şadr. Bu sevinçli geci eceyi tesiden gece bir rildi, Sİ Tal ile Yardan ve Gat Franga rüşvet slk mi

Bu sayıdan diğer sayfalar: