8 Mart 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3

8 Mart 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

8 MART Son Haberler. Dünya Siyaset Aleminde: Briand'ın Ölümü. ştaraft 1 inci Sahifada) ederken, Am: m dönü- şünde ME eğe demiştir k — Ben türk atı üzerine, Lloyd George yunan atı üezrine bahse- lerim hangimiz ka- zanacağız? diyoruz. siyaset yan ne gibi miş olan bu sözleri Müteferrik Siyasi Haberler. Macar e Nazırmın Seyahati. acar Hariciye Na | mıştır. Bu seyahatten ma kümetlerine ait iktrsadi Ni ni ânı 4 kmda doğrudan doğruya matöraz! İ maktir. Mareşal Pilsudski. Mısır: Vapurcular Birliği. Bir Komisyon ve stanbul, 7 (Telefon) — Va- purcular e eğer mutlâka bir şirket teşkiyl edilesskse bunun için bir eek teşkil edilmesini içi şkil ve tetkiykat icrasında blunulma- dirler. sını istemekte: Muhtelit Mübadelede, İstanbul, 7 (Telefon) Muh- telit mübade le Ağ komisyo- u bugün toplandı zi rumlara tevzi cilek li lira: HAKİMİYETİ MİLLİYE Atina, 6 (A.A.) — Mntamıyasa ği Ve bu duygumuzu, bu- | çeşal Li bugünü | BN de de ingiliz geçirmiş tinde tevziine butu önünde izhar etmeyi borç biliriz. karar verdi, ai Politise Dair. olitise ir. M. Aristide Briand 1862 senesinde A e Nantes şehrinde doğmuştur. Bu hesapça| (o Marsilya, 7 — Paristen gel tam 70 yaşında hayata veda etmiştir. | Politis buraya pi olmuştur. Yarın F: ağ e ee — İnhi- Kuvvetli bir katip olan Brand sosyalist | iz — Yunan münasebatı yakında bir sarlardak miler ko- sök Ee hayatma karışmış ve Konferans verecekti: pi gile gal üzerinde zaman arfında değerli 4 ir ada devamı ediyorlar. Di ağn sari. İrlanda Parlamentosu. ri de, M. l — " : e si sürem ie Zir e. Dublin, 7 (A.A.) Son ve YAİ mühtemeldir. nazi pabaibie kip M. CI lt İ & BS 1. : > AE mas m ped Gayri Mübadiller ve Emlaki Milliye. a ka- dar iş mili kalan kabinede de evvela | ik a Adliye nazırı olarak bu- âarif, son Tunmuştur. Bu kabinenin sukutu üzerine 24 tem 909 tarihinde ilk defa olarak Bri- 5 hükümet taraftarı, 72 a et çi, p işçi, 15 müstakil, 2 müstakil ii Almanyada Reisicümhur İntihabr. Berlin, 7 (A.A.) — Reisicümhur in- İstanbul, 7 mete — Gayri mübadiller bugün emlaki milliye En Rüştü Beyin riyasetinde Müzayede işlerinin iii gitme- e di r reisliğine nam- istiyfa edince Briand tekrar Başvekil ve Dahiliye nazı Et olmuştur. Bu kabine Poincar€ nin <3 | yük tezahürler yapılmıştır. 6G(AA)— Berlin, dafaası Tunç çk i Lustgertende Alman ma Hindenbourg'un tabı dene larak nisbi temsil hakkın: n pro jesinin o yeramz ei ze 22 art 191 tiyfa eylemi m simi sale Amerika'da İçki Yasağı Ve Vergiler. Washington, 7 (A.A.) — Söylenildi- ine göre Reisicü M. Hoover içki Yakalanan Bir Kaçakçı. İstanbul, 7 (Telefon) - Seyri- ir © W nda edilmiştir. mış, em idin P; arada bütün kabine vene Eerdeğe ye em ye baz gittiği halde Briand Bari? b imışt. | vergilerin ve ezcümle kaz: e Harbin devamı e and mü- | artırılması hakkında bir kl lâyil kerreren Bar te miş 29 teş-| verilecektir. rinievvel 1915 den 20 mart 1917 ye kadar | iki ei e Di ederek Fran sayı idare eylemiştir. Muh vi bittikten sonra Briand'ın tekrar iii ihtiyaç ipe 16 kâ nunusani 1921 de yedinci efa olarak| Beni Ra tam bir sene bu maikam- da kalmı de M. Painlevö'nin teş iğ se il ii kabinede Briand Hari- ciye nazırı olarak bulunmuş ve 28 teşri- Tevkif Edilen Kadın Ne Diyor? nisani 1925 de sekizinci defa olarak kabi Trento, 7 (A.A) — Polis Corbett e teşkiylini de: ylemiştir. Müte-| namında Se ir kadını te <ddit tebeddülat ile Başevkâlet makamı-| ir. Bu kadının iddiasma göre « Lider 11 19 temmüz 1926 muhafaza > çocuğunu. kaçıranlar: Lindber, -den Briand o tarihte Herriot'ya mevki | ini eni çekilmiştir. de kalabilen sonra Başvekâlete gelen . Poincar& hariciye nazırlığını M. Brinad'a. tevdi. eylemiş, iki buçuk mda kalan Briand, 29 tem- Ancak dört gün mevkiin: Ferriot'dan sene bu maka: muz 1929 da on birinci ve sonuncu defa olarak tekrar Beşvekil olmuştur. Lindberg'in Çocuğu. em Valisi say Beyin Beyanat Birkaç gündenberi sgn bulu- nan İstanbul Valisi Muhittin Bey bir muharririmize şu beyanatta bulunmuş- tur: ”— Terkos, Florya plajr meseleleri ve Ankara seyahatimin sebebi hakkında yi e ç ilme ii ve Haber Yok. New York, 6 (A. — Şimdiye ka | dar yapılan a za ii ver- mediği için Lindberg Nevyorkun şüv- heli mailerinde emmi iki şahıs ile | münasebata giri tişar eden havadis külliyen asıl ve esas- tan aridir.,, i İzmirde Zelzele. İzmir, 7 (H. M.) — Gece saat 24de | ve sabah beşi > geçe ve saat meyi esi üzerinde bir uçuş yapar: ei çocu ğu arş yere iadirkek istemişlerse | de buna edi lerdir. nedense cesaret edememiş- datlı üç zelzele olmuştur Hasar ld) Konya Halkevinde. delaletiyi . salonunda bütün muallimlerle, Ankara Kreşi. (Baştarafı 1 inci Sahifada) eşi ziyaretinden sur.ra ken- opel görüşen bir mut arririmize nin iştirakiyle bir içtima aktedilerek Halkevi talimatnamesi hakkında fikirler teati olunmuştur. LEIPZIĞ SERGİSİ, Leipriz e dairesi Müdürü und Kökler. Leipzig sergisi Müdürlerinden Paul Voss. lin kuşbakışı görüni İakliğde sergi dsiresinin bir Kağimd bulunduğu vir inüşü. hakkında mızdadır. Uzak Şark'ta. Japon Harbiye Nazırı Ne Diyor? Tokyo, 6 A.A.) — amme ie kıtaat ein Nazırı sevkedil- J met olarak kalacaktır. Şanghay'da Sükünet. Şanghay, 6 (A.A.) — Birbuçuk ay süren hey ecatir müteakip şehir bu hafta Briand, 3 kânunuevvel 1 dahili | Nevzat Bey siyaset hakkındaki istiyzahm tarihini ta yl > im emiyeti ve yin için zuhur eden ihtilâf üzerine Bey birok diğe m sin Sğlr Otomobil Kazası. iger eserleri piti mü- meka en çekilme. fakat andan #eİ kemmel bir milesses a mey.) Roma, 7 ca — Altın madalya ta-| neleri ile M. Sec, akisi ve de dana getirdi. Ani Kirk iye inik aym ve biri Eleme: kolorduya | 5 yi iii e St ve fkinci kabina J00999 den çok istifade e'lecektir. | kumanda tasi olan So h Kreş mü ü lerinde müstemirren hariciye nazırlığnı |. iştir. Kii e Sal üni occari, bir otomobil müsademesi esna- iyfa eee yoğ, Mirlimmen ağ son seneler şayani tebriktir. Almanlarla rupa birli- oca ye nezaretlerini de iyfa etmiş, ayrıca 9 defa hariciye, 3 defa adliye, 2 defa ma- ü Fransız pull ağ bir si- V sında yaralanmıştır. Şanghay'da. E E z may gi 3 .l z efa Be 2 Başvekâlette gün! ması topraklara karışmış, sy heni KE e söylemiştir. Japon askeri makamatı bu iii yan atının yete tekrar mı lamadıkça kendilerine karşı iyimi edilmiyeceğini temin ediyorlar. Kuomitang'ın Bir Kararı. wi verilecek Loyang ise merkezi hi imei evel Kpiremi ve çinlilerin | *** anlaşılamadı için bu de bütün gün sül hüküm sürmüştür. Fakat çinliler eşim yukarı Yang- deki e lan dolayı endiyşe et mektedirler, Şanghay Mıntakasında Neler Cereya n Ediyor? Şanghay, ie 2 — Lihw istihkâ matından gelen e bomba infilakla rından RİNE görüle işidilmek- tedir. Maamzfih Japon resmi ii bu Şanghay, 7 (A.A) —J pe gi A) — mintangın | gün harp olmıyacağını beyan merkez icra komitesi Sianfunun müş- ve Sap ve ve Dusungun Çin kuvvetleri matı. daveti üzerine e askeri| terek bir merkezi hükümet simanın | atada istirdat edildiğine > müşahitler Japon hatlarını iş eyle- ar vermiştir. Bu şehre Hsiching i; mişlerdir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: