8 Mart 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7

8 Mart 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

8 MART... HAKİMİYETİ MİLLİYE > — SEYRİSEFAİN. Zir ant z İri iş e A ifürkiye İZMİR - PİRE iskenpeğ| Vekâletinden: e e RİYE POSTASI. | a i d zarı Dikkatine: Ege) 8 lr 11 de, B hur şeftali fid iş Bankası Sama İilât ve edevatıl Kizi m le çarşam! — : seddi in al z Ar ki 'Me kezi laa om eeitenmiye Fia ye n ara er MERSİN POSTASI. İ etmeletri menfaatleri iktizasıdır. (Konya) 4 mart cuma 10 da rap pe W » z. © © ii 2. vel m 3 > > o p z| a» ©. © ©. 5 TÜRKİYE İŞ BANKASI NKARA MERKEZİ. BANDIRMA POSTASI. (Gülnihal Cumartesi, salıj perşembe 18 de. KARABİGA POSTASI, ani Cumartesi, çar- şamba 1 MUDANYA POSTASI. mından kalkarlar. M.M. Am Satın Alma liplerin i Komi u, İlân ları, bedelin betinde teminatı mı İ ri ile birli in 180 v e Buyer müb: im gres yağı 10 : 032 na müracaat emele Sm şembe saat 14 de pazarla oi olu: nacaktır. Taliplerin o gün ko- misyona ———— — 7956 İYLAN. M.M. V. As. Fa. U. Mü- dürlüğünden: Kırıkkale için ii dahiliye mü adet No. parsel No. kimden istimlak edildiği satılan eşyanın nevi 333 48 Hacı Sabri o Efendi haneenkazı İ ber fabrikalar baş kimliği mü- i Ğ racaatları ilân olunur. 327 15 Ali çavuş ” 5: Pi 242 2 HacıVeli Bindi e irinç 319 Oo 10 o HusrevB ği münakasası 245 9 Halil Ef.vebiraderleri (o hanevedükân 25 bin kilo e aleni üne enkazı eğ il Ankara Şehri İymar M üdürlüğünden: 23 3 932 perşembe günü 14 de lâ k ihal ei icra edilecektir. Talipler | kaddem caddesi güzer gâhında olup istim. âl dr şartname eyi görmek üzere her yukarıda yazılı beş kıta hane y ie şi mu- etme masrafı ve sair masarifi müşteriye ait olmak saç pe günde M. n alma ko ankazı kaimen satılığ ık mıştır. isyonuna müracat — 886 Bu ayın onuncu perşem zarlık icrası mukarr tiyaç vardır. i di (170) lira üret verilecektir. yaası iraat mektebi labo Yüksek zir: ila di için bedeli muham meni 3715 lira bulunan alât ve ma fenniye pazarlık sure- tiyle mübayaa olunacaktır. übay: n almacaktır. mart 932 Pazarlığı pu? - günden: Bâlâ kazasının Han burnu karysi hi hudu: du meti mi nüm sulu ve enini na nam top kaya nam enli a sisi & eğ araya mart eöle C sbu alât ve edevatı fenni- olm, Gr te Bala malmüdürlü ia malmüdürlü ra mahalde 22100 lira e muhammen: ra kıymeti mi dönüm arazii haliye e Valiliğinden : adde — PER ai keşfi ci ii ve ve (06 tan ibaret olan (Balâ - ime yolunda) ki muştur. zar günü icra sayesin. Ta j muhamen |i — Bedeli keşfin yüzde Yi İağağuralan ge lira Gn ilâyet İdarei dahilinde gök)olduklarına v ke e Baş göstererek müna- Nİ dahil olabileceklerine zir'ne şerh verdr. tıza eder. Bu üç şartı m zi ols rak! embe günü saat dörtte mahallen pa olanlarm yevmi mezkürda 7968 erdir. Talip pazarlığa memur ep inüra caat etmeleri, 3— Nafıa Vekâleti içme suyu komisyonundan: | Fenni ressam aranıyor Ankara içme suyu Mr) için müstacelen boru ve makin: montajı işlerinden anlıyan tecrü- beli bir fenni ressama ihtiyaç vE ağ olanlar vi husustaki dip gu akhileriii aldığı vesikalar ad | resiyle birlikte İşıklar caddesinde Ankara içme suyu komisyonu riya setine göndermelidirler. Müracaat l ın olar: ik 9 İ şembe günü saat 17 yı olunur. Bu asus Tiyaele er Die olünmıyac tr. Nafıa Vekâletinden: Köprü bii münakasası yama rr ein hi anakkale u çandan itibaren yollar umum gi ve tl mel ektuplarını münak: M.M.V.Sa. Al. K odan: ari mübayaası zarfta fiyat gal li görülen ni maçaktır. Taliplerin İyi kürdü kei komi gelmeler 3-708 iyenlerin Bâlâ dürlüğüne oüracalkinri 3 — 7896 Ankara Valiliğinden: Vilâyet Nafrasma v5 o bir | adet Şevrole “Kamyon üzere mi uğundan şeraiti anlaml iie ani için her M. M. V.Sa.Al.K.dan: gün vilâyet kalemine ve kamyonu “görmek in de Nafra Malzeme müba- acantları y aası ilan olunur. 2 s4 metre yol kilimi , İpyol ağ. 08 » Perdelik kumaş mn KÖŞK. 8 adet as avaklı dere arasın v Yukaı rıda yazılı malzeme ayrı lü ayrı pazarlıkla 12 3 932 de alınacak | lanışlı dört oda mutbahı V tır. Taliplerin müracaatı. ayrıca oodunl ve . kömürlügül tn 3—7970 clk. le İşayanı 7,5 al mimari rm i teslim Mart |bEri 932 eni günü saat e İn ihale ni lmek iü t sini malsandığına et- meleri veya bu miktarda ban-| ka mektubu ibraz eylemeleri lâzımdır. Müzayedeye iştirak |66 maralı mi — ve faz z malümat al-| kanununun on ali madde — Evrakı ye ve projeyi beki veya ziyade mal almak i ey yaram Ve Başmühendisliğine veyi ie 49zait dee emet kâin ni iinde inşasına lüzum lti yğateşdılığı vermeleri lâzım A.Detterdarlığın-| ce an: Muh pi 'umumiyesi memü: R - mi eti rin müdürü Naci de Se mârkalr ke 100 tomobil 100 Se 4388838n! Ankara ye Vafiliğinden: en sma mev- cut on beş to; daki kil ye- ve 3. ii söy pazartesi günü &|ihale edi mek üzere mayi ko gnalmutir. Talip olai anların şera- anla zörülen 2x17,5 metre açıklığında Sl00 Mai b Mib ili ar Talipler münakasa evrakmı gö > eee lr ot otamebil rmek üzere nafıa vekâleti yollar u- | Pantazotlu sandalya zarf usuliyle deriye er mum müdürlüğüne, İstanbı İz. | Açılır kapanır m 45 2 eri m bedeli keştilmir Çanakkale başmühendislikle | Hezaran sandalya v rine e a ünaka Yukarda yazılan otomobi! Münakasa 14 mart 932 tarihine |sa evral -a bedel mukabi- eşyalar 2 3 932 salı günü saat 15 müsadif pazartesi günü saat on| linde Nafa yekdlei levazım ğ vilâyetler ay temdit edilmiştir. Talip olan- tır, a gireceklerin hili ' ik islikl defterdarlıkta müteşekkil kol ol yeti fenni; ün | bili 3—7806 İmisyona müracaatları (o 3—7808 ! için her gün encümeni bie kle müracaatları ilan olun UT, 3—7858

Bu sayıdan diğer sayfalar: