9 Mart 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

9 Mart 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

MART kya No. 3826: ON ÜÇÜNCÜ S DER Gündelik. BİR HÂDİSE. ç gündenber ii vu oi beya gundan, bir Me a. kif okunduğru ndan liye KEMER çıkarak, - (Yalnız karakterin İr in üstünde bir: ruz: İstanbul” a Si pre? Zıt imza bu depoları müddet için faaliyetten amele, tekrar i va İpek ya azı , yoksa babaya ik hissi ile kendi yoru: sini rica edere! EE şunu söyleriz riyetinde hiç Türkiye Cümi Zaman üm e bir smıf dava bir ve ucu Irak hada kadar koskoca vatanda türk ei ecek işler ii ti) hükümet kesesine gelinciye bizim nesil de, bizden rak sil de gelip İşi sizlik hâdise edileceğinden ve bunun bizi © bie n hi kimsenin ül: iyka rai söndiğie ek onun kalmış sıkıntı, darlık yoktur, Fakat açlık yoktur. türk enik iğ içirecek işler vardır! Bu uzakta yakında, kırda, muhakeme etmek İse ancak tağni olanlara düşer, Falih RIFKI Bir İyzah: TEDRIS BIRLIGI, bu Ekalliyet ve ya Ecnebi teplerinde tahsil görenler, se, bir name almakla kat arzusunun zihniyetten mış ve Türkiye Eski osmanlı sındaki farkı mez. lidir idare mekteplerinin kimse yoktur. ler, kaleme KONSER. Halkevi BR!AND'IN M. Briand'ın Ölümü da dı. Mumaileyh di rindeki iş ölmüştür. Hükümet kendisine milli — iris, M. Briand'm vefat ettiği yüzlerce insan Slime Doumer ve sair e gelmişlerdir. Nazırlr, küçük sade, milli cenaze etmeleri Paris,8 A. A. SAA Cenevre, Cemiyeti akvam meclisi heyeti içtimani tetki akvam devam MM... cemiyeti için C.H.F. GRUPUNDA. G.H.F. Meclis grupu dı. Adliye Yusuf vekili sırada hükümetin sigorta hsolan 75 let eden hine LEIPZIG SERGİSİ. Leipzig serğisine ilk Reisi Paşalar . ik HERYERDE $ KURUŞ YUNANISTAN'DA. Atina, 8 A. Varşuva, 8 A. A. ikinci ve Türk - olan tekrar olunuyor. Yaralanan Müsteşar. Tas raporuna nazaran Suikastın Sebebi. Moskova, 8 A.A.

Bu sayıdan diğer sayfalar: