9 Mart 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3

9 Mart 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

9 MART İktısadi Haberler, İngliz Lirasının Yükselmesi ri üzerini gayri ni a ve bunlar Şeri düş R apa on yen: e mulki bil 1-10 4 olark kapanmıştır hi i tael'i 13-8emu meka gesi o Zei | edildi. Mahi Ss an sonra Çeli ik m Müteferrik Hz Haberler. Çelik Millilerin Resmi eri A dar kraliy. ee — Şimdi in muhafazalar olan Krucz g, bundi kri resmi caktır mürevviçi efkârı ola- HAKİMİYETİ MİLLİYE Son e Şeker Davası. Muhakeme Tehir Edildi. İstanbul, 8 Selremiz. — Alpullu şe- ker şirketi aleyhine aç dye sultan Ahmet sulh ceza serer esindi ildi. Mahkemede Müpele esi. ti y a nun raporu ok rinin maznunen ve altı kişinin de şahit Berlin'de Yerleşmiş Olan nebiler. Berlin, 7 (A.A) — in, 7 (A. rağ ie iri mi surette yerleşmi: iş olan a ez mikdarı 128,598 dir. eli a mikdarlı rr en fazla olan ecnebi- le meri zi ki adetleri 29,314 tir ya tehir edildi. Dünya Buğday İstihsalatı. İstanbul, $ (Telefon) — Roma bey- nelmilel ziraat enstitüsünün meşretiği ile en ileri gelen dost tevkil var ei mi i e den gelen e yalm derecesine gibi, sat geçen Hintliler İzgi gol m ku; iktan| deli mübayaatta 1-8 re su kut ederek 19, 5-16 olarak tescil edilmiştir. Altın, kapanışta, 117 şilin 10 ons idi. Londra Borsası. etmi fiyatların büyük bir | kısr. miştir. İngiltere hazinesine açılmış o- Jan ve 200,000,000 dolara baliğ bu İunan Amerikan kredisin'n vektin- den evvel gi edileceği ve ce nebi dövizler hakkımdaki Zerzeii tın kaldırılacağı haberi pi; Kn İrem huss iye niz ol nlar: nra Pransızlar gelm mekte: pek ziyade yükselmiş bul ktadır. Uzal SE abeliinden 402 çinli Bir şubatta dünya bağli istoku mik ile 500 ea vardır. tarı 631 milyon roset dir. (bir t 36 kilodur.) M. Brüning, İl: Pi eyahatine Çikiyor. İstanbul Buğday Tüccarları, Berlin, 7 (A.A.) — M. Brüning İstanbul, 8 (Telefon) — Hediye ka Almanyanm £ tihabat Ne bir propi ğday tüccar seyin yaha ti him istok içi i Et m evvelâ Essen'e ir. vermişlerdir. vari dat günden güne aramkkündak, him Catös azasından hiçbiri mesele ile alâkadar değildir. Helsingfors, 7 (A.A.) — Vazi bulemi 5 oi bir. meni hasıl Salaş ır. Şimdi, ihtilâ şekilde halline ii iii olunuyor. İSPANYA'DA. Bir Vapur Kaza: Tabi) da öle Celi Müdader — 8 sa gi Me rini Bi i ” İ manyaya re Galata rrhtımm 2 e vi > Siyasi ME) dan hareket e ssl A vapuru suların afil, Jaca'da vul Nİ cereyan telerin ği beyan kad la şili Gmc ekimi acai olmadı; çarparak parçalanmış ve yoluna devam edememiştir. Afyon Fiyatları. İstanbul, 8 (Telefon) — Afyon fiatla -İ er aman dir. Hamborğdan fazla talep vuku bulmuştur. Borsada on iğ esdi afyon mua- ılmıştır. İngiltere bankası iskonto iy melesi yapı e yüze beşte tutulması iğ le sine Hakkı Nezihi B. is ol msi da fazla İsi X, —A viz mevcut emer ve berri Avrupa Paris, 8 aa e e len ka > sieyae Nesi Bap dan bir emirleri gel mesi piyasanın. faaliyetini teşdit | rat Tat encümeni reisi ve vE beyeimill tına devam etmektedir. eylemi şarap offisi reisi Rarthei riyasete Diğer b cani ticaret bilânço | intihap etmiştir. İs Bir Çay Ziyafeti. Mene iy Bap ey lie caristan, İİ datanbul, 8 (Telef n) — Mülk eleton) — senenin rl bir surette hitama er: ai a e Ba iz heyeti mu ye mektebinin Oği. sesi unla ceğini tahmine müsait eri rahhasaları reislerine verilmiştir. 'İ vr şerefine e ei dadı -—————. tabklınilan buke Tokmulğani la Bu umumiyetle > Emlâk ayas Obligasyonları. ! bir çay ziyafeti verilmişti: u gün 000,000 ingiliz Tir baliğ olacak olan Kirli ih- Emi e Eytam bankası idare heyeti çi 1 obliç mpi ihracı tet- kiykatma devam etmektedir. Aldı lâ ne Yen ği İstanbul emme Gümrük katına devam etmekle beraber be- , İstanbul, 8 mai — ll imrüğü müdürlüğüne müfe! süsü ki emisyon dee obligasyon- arı r ihraç edece Para veya Ta halinde ilem in KY talepler, ingiliz lirası altın için verilen prim ilm olduğu mütaleası serdd- a Bu leplrin. ege milyo na baliğ bul: Hint Pamuğu Piyasası. Bombay, 8 A. A. Hint borsacı bin lir: lık birinci emisyona yüz de yedi ve peki eril ii Tiralrk emisyona ve yüzde il Sap lr yali İstanbul | İzmir ve An kara'da idare lcd Obligasyonların nı raç edileceği kati ik tea! etmemiş olmakla beraber e se-i ne bidayetinde bütün * tertip ler r ta- Münhal olan vekâl iki ikra memurin müdürlüğüne muhasebei tarafından in | be müdürlerinden Ez Arif Bey tayin olunmuşt —.e— Maliye Tayinleri. Dm suf Kemal tal riyaseti- » Nafra vekâleti Ma müdü- Gi e vekâlet muhase- borçlar müdürlüğüne Bursa defter dani e ua Beylerin tayinleri ic a olunmı Hükümet! ki; de mite Zii au! ik Diş uk piyasası, pe iyetinde nin tesiri ve Hintli i firmaların yer eylemeleri sebebiy enin faliyeti şimdi, ni ez Mn mahsulâtı kimyeviye ve ta karşı bi: ykotaj Ky ie ei tecelli eylemektedir. e — —— s4 BiyN eislikleri, Van abime <a ve ve e "tetelikleri “ez Mi id dilmesi tekarriir etmiş ve keyfiyet Basvı okletdmn bn vekâletine tebliğ olunmu; 1 Van Halkevinde kütüphanenin açılmaresminden bir intiba ndak koy bile geri doner diner Bun ruz. HINDISTAN'DA NELER OLOYOR? dan başka Hindistanın şimali garbi a e bu a balmdurduğu da haber ii Hindi. istanda ki bu harekete — dazi resimleri aşağıya dercedio; Hint dağlarındaki ihtilâlci k. şimali garbi Budutl, a“ lelerin tetkiykine memur Seri rında geriler kabiylelerin dağ areleri. tepesindeki Bakın Türk Vatandaşlığndan Tapu Tayinleri. Urfa Tapu müdürlüğüne Gazi İstiklal mi cadde i iştirak et miyerek milli hudut haricinde ka-) 2nt6P tapu NM YE lan ve şimdiye avdet etme-| tep tapu müdürlüğüne Urfa miş oldükları anlaşıl: idürü Ti 4 girmenci tor Alfons, Mari| dürlüğüne eki Blânş, an, Menahim| m sabri, Çanakkale tapu müdürlü Adano ve Gülüna ağa > Mi Türk vatandaşlığından çıkarılma; Tekirdağı tapu müdürü Mü- üni a amm

Bu sayıdan diğer sayfalar: