9 Mart 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6

9 Mart 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

6 HAKİMİYETİ MİLLİYE PHILIPS'in En son sistem 930 A tip numaralı radyo makina- sı piyasaya çıkarılmıştır. Alın! Tecrübeedin! o Ahizeye merbut hoparlörile beraber Fiat: 225 Türk lirasıdır. di 4 Kontuar Elektrik Fuat Münir, Ankara, Bankalar Caddesı Mo.7-8 Maha Vekâletinden: e Köprü inşaat münakasası © | Gy vilâyetinde “Balya: ya evvel yollar umum e ilanla | adzmit 700 kil inde kâin ni Z ti müsteşarlığına vermeleri Mz görülen ge vi metre açıklığında ez rünün inşaatı kapalı sti usuli; renin konuk muştur. Köprünün bedeli keşfi 25,900 liradır. Münakasa 14 mart 932 yarn le müsadi f pazartesi günü saat on er münakasa evrakını gö rmek üzere nafıa vekâleti yollar u- mum müdürlüğüne, İstanbul, İz km Çanakkale başmühendislikle niye edebilirler. Münaka sa evrakı lira bedel mukabi- linde Nafra ili levazım” me Mecmuanın ye pin Tehdidi teslihat konferansı münasebetile devletlerin hava silahlarma 'dairi ihtiva etmektedir. “İÇİN DEKİ AN BİRKAÇI — Harbi insanileştirmek muv afık değil mi — — Dele ve silahları erin ne yalak le eleri var? Ahmet ve rider ye ait hat Son korsan kruv: akibeti iinema ve BERİ Adolf Men ju, Say Har! BEHÇET KEMALİN e i PİYESİNE DAİR... eeberepii BİR TETKİK Seal EA vilâyetli ceklerin ehli başmühendisliklerinden satın olani bilir. 3—7806 tır. Münakasaya gire, yeti fenniye vesikalarını sekiz gün Ankara Memurlar kooperatif şirketi umumi hey'eti içtimaı. İdare Meclisi hissedarlar Umumi Heyetini 25 932 cuma günü saat 10 da Himayei Etfal mer- kezi salonunda senelikâdi içtimaa davet eder. “içtimaa iştirak için hisse cüzdanla- rını ibraz etmek kâfidir. MÜZAKERE RUZNAMESİ. 1-931 senesi İd 2-931 senesi lisinin lke 1 p raporu, 14 eN Ankara Askerlik £ |tarihinden itibaren ik yoklamala | 2 — Diğer ik şubesi Şubesi Riyasetin |mahalle muhtarl fendi buğada bulunan en: gi; e ından | mezkür doğumlu yabancıların da iy yoklamaları yapılmak Üzere nü- likte martın nihayetine kadar her i ik enfei 8 1 di; pa geye ren 328 doğumluların 15 mart 932 . kerlik ca TE. vaki olan mü: racaatleri hakkında yapı lacak muamele 4-932 senesi murakipl erinin intihabı ei -İnhilal eden İdare Meclisi azalıklarma âza 2 5

Bu sayıdan diğer sayfalar: