10 Mart 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

10 Mart 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YAA BL X ABONE , MART Senelik 17 Lira PERŞEMBE Gel 1932 — —— —— > 3 aylık Sü No.3 3827: ON 1 ÜÇÜNCÜ Si SENE, Ee HER YERDE 5 KURUŞ Bir Nutuk. Harici Mühim Haberler. niiziniimemnapi ameli sRM SULH VE KONFERANSLAR. SOFYA ZIYARET. | ANKARA KREŞİ. | FRANSA - TALYA. Vekilimiz Tevfik YAA, Bey tarafından şubatın on dördünde Bey Bulgar Fransız - İtalyan nd iie mevrede Kulüp enternasyonal'da seniçiiliinik. Tüzumuna nutku karilerimize aynen tercüme elo Hariciye Sofya.9. A.A. Tardicu ezcümle demiştir ki: İki memleket te harpten sonraki Himayei Etfal Cemiyeti ele Kirklareli Mei ye Dok: ; Füat Bey. Walko dün HALKEVİNDE İngiltere'de İşsizler. KONSER, ; Londra.9. A.A, Şubatın 22 sinde İngilterede 2 mif« BRİAND İÇİN Paris, 9. A. A, SONPOSTA-YARIN. Kekili Bükreş Bükreş Elçimiz dün hareket etmiş sene altışar ay ve olmuşlardır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: