10 Mart 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3

10 Mart 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

40 MART HAKİMİYETİ MİLLİYE Son Haberler. Uzak Şark'ta. MANÇURİ HÜKÜMETİ. Yeni Devlet Reisi Basit Bir “Yeni reisi iyinin gi merasimi bugün ya; Meri miştu asim sade oimıştur. Buna anc: ne b İrina İştirak edenler ükümetin yüksek kincl adar ilmemiştir. Cenubi Man- imendiferi yerim ilme reisi a ğa Müteferrik Haberler. . Bir Makalesi. 8 (A.A.) — Tasajan si blriyor İzvestiya gazetesi, İ bir makalede, bu suikastin So ie Rusya halk kütleleri iie büyük bir selini tevlit ettiğini e bir mem a uri Şi a muv: İstanbul Ticaret asında. Benzine imi en anbul, 9 Telefon) —Ticaret mi sı MEZ. ispirto ik meselesi hakkında tetkiykatma devam malik di: Ancak ispirto fiyatları benzinden bir kaç im fazla olduğundan böyle bir mahlut yapılması imkânsız görülmekte- dir. Haliç Şirketi ul, 9 (Telefon) — Nu şirke. SEM vaziyetini tetkiyk eden bie mena ikmal etmiştir. Comisy: İstanbı yetini fena gördüğ ünden reyanı Ja- sağla Z vekiale bildirilmiştir. n Pa bar .) — Tas Ajan an büilmekidir. Huantu Moskova, 8 ma Şanghaydan anla ayin altısı kasabasını işgal bel ikta olduğu 36 e Dün Himayei Etfal kreş'inde toplanan merkezi umumi azası ile matbuat erkânı bir arada. men büyük bir azimle devam ede- ik cektir. Lehistan'ın Mali Siyaseti. Var: (A.A.) — Âyan meclisinde benin vie sı 2 mda maliye mazba- ta mul iii m sin bak Gi en | para siyasetinin lehistan aker ri | fünun m ammer de e eriği elim Mam e e- | bin liranın amaa lâzımgeldiğine karar vermiştir, Musı in vi İstanbul, v (Telefon) — arpaşa Kene sk ünden Darül- Cümhuriyet Halk ie grupundan S-* bir de teşekkürname almışt Bir Kaçakomn Mahkümniyet. İstanbul, 9 (Telefon) — Evinde ka- çak tütün zuhur eden Fener” ie otur ran imam Atâ “Efendi e mahkem: ra 20 kn nakdi Gi » mahiktim edik- mişti İstanbul'a Gelecek Bir Heyet. İstanbul, 9 (Telefon) — Pars konser mi Japon onya Tol (A, euter bil diriyor: Sibirya hududunda Jap ya tarafı şidat yapıldığı hal zip olunmaktadır. Mos- la a 8 -ahşii akk iikömekmili imi istemek için talimat almıştı Japonlar Ve İmiyazlı Mıntaka, M — Tokyo- da 3 EEE e ii Sovyet ir, | re O) DEE! aki tecribele ti cani konser verecektir. Sanayi ken günü salonlarından bir köşe, İstanbul, 9 (Telef una kirliği hayati yerierdyosk dpi nacaktır. Teşviki sanayi kanununda ya- i müesseselerinden hiç birinin temellerini oynatamadığını eylemiştir. Tuna Hükümetleri Arasında. selesi etrafında görüşecektir. Karaya Düşen Bir Vapurumuz. İstanbul, 9 (Telefon) — Tavil bera Saadet vapuru Ayvalık atindaki Sa; vk adast sağlik ie ya oturmuş ve olduk- en mühim bir rahne almıştır, Vi kurtarılması için Türk kur ri şirektinin (Sezar vapuru göndermiş ir, Paris, 9 (A.A.) — Echo De P; azete: a hükümetlerine ait proje hakkında bazı malümat ermektedir. Bu malümata göre İ Tardicu tu ükümetleri arasın- da bir ele iha vücude üni de altüst etmeği dı rma | getirmiyor. Gri rıldığı bi- nezon ancak bu kombinezona da- hil olacak hükümetler sında hir etmektedir. Tarife- ler bie si t izm sizleri ö e tespit edilece rae arzu ke ki, yal) z kombinezon Avustı turya, Maca- gitar Gekonlar rakya, Romanya baz kada en az bir ei yö bıra kacak e Yangınlar. Tokyı ve de A,).— Dün ir Mukden edi yerde ansızı an gın çıkmış isede. çabuk snöd De i Almanya, b ve mühim şart adde: KOR bir milyon sterling tasarruf edece e ği iyzah olunmuştur. İrlanda Parlamentosu. e | < Kreş'te çocuklar için hazırlanan yatakhaneler ve yavrulara bak: kh irel: ublin, AA) — Telin ile sında kaydedi! parlamentosu bugün & tır. Memleket Hava Vaziyeti. my eN üzakere salonunda heyecan ve : —E e - 3 “a Anadoluda dün mer en de BE e zam aç gündenberi yumuşak ve ahid vasati ol 20 derece e 85 28 ihaplaı mevkiini cümhuriyetçi kik reisi Walera'ya terke). mecburdur. berg'in İçmesi A.) — EE müştür. € umu! maksadiyle yapılmıştır. Şanghay a phes See yi Şangi Ajansi Çiller yeni müdafaa tertibatmda bulun: vi miyeceğini ve takdirde ban Çinlilere ait olacağını n söylemi e bu in e t olunacaktır. ie ayrı reji ç en münasebet- Sin Tü Kehinanın - inde kalması gö ilm, ek! ile Avam Kamarasmda, Londra, 8 ( marasında ordu bütçesi akik 'gi.bu sisli emilekietin bu sene ber; ka| ter: i| bildirilirken ordu idaresinin aitı| cuk 7 zarfını flar yapma A.) — n mektupla elli bin Mareşal Pilsudski Kahire, 9 (A.A.) Mareşal Pik arru en sudski 22,15 te buraya vasıl olmuş ije Helouana ve derhal otomobii i enstitisünden aldığımız malümat . İşudur: Birk: ği baki bal havalardan sonra | eiratınd dağılmı değişmiştir. Dün sabahi sal lutlar ii i ilk bahar hav: inim se Fakat öğleye doğru, da > gılan bulutlar tekrar toplanmış e saat on beşe doğru hafif yağ- iŞ olarak ı | Ankarada ii 22 dötece kaydedilmi işti ve mür baş gi Ziraat vekâleti meteoroloji ens- |<Timiyen karların İllede dür akşam aldığımız memleketimizin her İleiizee KE ae . Bu vaziye mıntal ii ve daj lardaki mii süre bir R. bii - ii sia ik taş-Jilik © taç et ni şti Metgneoloji > ri ütin mem- bir $ Üç gün zarfında büti ette sühunet seri düz sühunetleri de daha fazla yük-| kısım arazi su Trakya'da sühünet gündüz 15 -İile ince 20, Ege mıntakasında 20 - 25, Ce-|miştir. kasında reket etmiştir, ras nubi Anadolu mıntal karadeniz sahil mınti 22-21,)ri ler i selmiştir. Dün Ankarada da çubuk çayı

Bu sayıdan diğer sayfalar: