2 Aralık 1933 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8

2 Aralık 1933 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

mm HAKIMIYETL MILLIYE ema m 2 Ri KANU N Hakimiyeti Milliye Ankaranın Yeni Telefon Rehberini Hazırlıyor. ilanlarınıza Yer Ayırınız: - Yeni: Rehbere Ankara; Bursa; Yalova, izmit, Eskişehir: ve Edirne'deki Telefon Abonelerinin. Adres Ve Numaraları da Konacaktır. Telefon 1064 Kış ayları masrar aylarıdır. © Palto © Sıcak yünlü elbise e Sağlam pabu © Ilık battaniye, Boyun atkısı Bunları en iyi ve en ucuz tedarik eden tasarruf etıniş olur, Sumer Bank Yerli Mallar Pazarinaen Bütün kışlık ihtiyaçlarınızı alınız. Kışlık Masrafırrınızı En ucuz surette Kabatmış olursunuz. Sumer Bank Yerli Mallar Pazarı Ankara / İstanbul / Samsun BİRA re m midir? OB itmekle beraker sin bir içki ilmi sznönii Fakat biradaki pir al İtahammi ur ve miktarı da ancal pe 0,40 asit karbonik, 95 0,50: 2 şeker, Yo 3: 6 albomi. noit ve destrin, 95 1 azot, 9o 0.10: 0,27 asit lactik, 9, 0,5: 0,10 asit. fosforik| ardır. İRA fevk hi i hi di BOMONTİ BİRASI isteyiniz. -anbolu, Yenişehir, M Muhtelif ri muamelâtı yapar. Müsait şeraitle tevdiat kabul Ankara Ni e nâk Mi Müdürlüğünden: — e her neviibani Kaç taksit olduğı Ta Kr. Fort sözi 1 ..150.00 kamyonet Peşinen ve nakden 'ukarda yazılı. fort markalı kamyonet 4. 12. 1933 pazartı saat üçte ihale edilmek: üzere müzayedesi bir hafta sendi emegi - “ Taliplerin satış komisyonuna müracaatları. (3801) 6—5309 UD Vilayeti encümeni daimisinden : Ke eşan memleket Hastanesi için münakasaya çıkarılan 91 vel — a istenen bedel dada « görüldüğünden m münakasası sı 3.1 İ- | skişenir eye ete Eskişehir oi > şehi Garajı oki Yata üc“ reti yirmi kuruştur. — 3638 a li —— elena imtiyaz sahibi ve Başmuharrıri Falih RIFKI Um yatı idare eden Yazı “e ele Naşit HAKKI kiri Cadâesr civarında -“Hakimi - ka vasıtasiyle öndeyi Harİsiş ele senin tahsil salâhivet vw BUGÜN BU GECE © Sinema ve Konser. Lili-Gynes ve arkadaş'a Bir Gün Sonra Geleceğim TURKİYE ZIRAA| BANKASI BiRiKTİREN RAHAT-E EDER Eskişehir nafıa başmühendi silğinden; Eskişehir - Şifteler cr. yolunun Zkeio inci kilometre İeri arasında ihzar p krmalık ve blokajlık ham taş mi ira ei keşifleri, 11. iy tarihinden 20 gün müddetle yani 13. 12. 1933 çarşamba: günü saat o dörde ka in iye — usuliyle eksiltmeye Ti keşfin fo 7.5 ğu nispetinde mektuplarının kanunu -mahsusundaki Ml en aki Tedi ezkürda vilâyet Kulüp Sinemasında BU GÜN BU GECE Rolündeki fevkalâde maharet ve l hususiyetlerile bütün dünya sine - İ ma meraklılarının hayran olduğu rı z © «Hari Piel- i Enson ve enyeni eseri Limansız Gemi AYRICA: Dünya Haberleri. 6— 5243. Marthe Eggerth Kâğıtçılık ve Telefon: ANKARA'NIN YEGANE KIRTASİYE VE LEVAZIMI TERSİMİYE MAĞAZASI Halil Naci iii. 1230 |

Bu sayıdan diğer sayfalar: