6 Aralık 1933 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8

6 Aralık 1933 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SAYFA 8 —— - ANKARA'NIN YEGÂ VE KIRTASİYE VE LEVAZIMI TERSİMİYE MAĞAZASI Halil Naci Matbaacılar” HAKİMİYETİ MİLLİYB İş Bankası kumbara ikramiyelerini bir misli çoğaltarak 10,000 Bundan sonra her ikramiye : verilecektir. Her keşidede “207,, kumbara sahibi ikra- miye alacaktır, Mükâfatlar Her keşidede ) Birinci liği 1000 L 250, . İ9derden) 1000 , 20 (50 şerden) 1000 ,, 15 , (10 lan )1750, 5000 L (Kuralar eskisi gibi 1 nisan ve 1 teşrinievvel tarihlerinde çekilecektir ) liraya çıkardı Ankara Milli cm.âk Müdür.üğünden: # o Mahallesi Mevkii Sokağı cinsiMetrüke No. in pü e a Vattarin oOHane Yukarda yazılı bina tamiri 18. 12. Meinen itibaren 21 gün mi üddetle münakaasya ie lip erin satış ap syonuna müracaatları (38i Ankara Defterdarlığından: © Askeri Liva numarası çarşamba — 500 118 de 1933 pazartesi li saat üçte Icra edilmek üzere 27. 11. Kaç taksit olduğ Ez den ve peşi: artnamesi mucibince,, ü 1933 6 — 5310 HAYVAN HEKİMİ Dr. med. vet. aşkin! KEMAL İYANA'da tahsilini ikmal etmiş) Çocuk Scyı © sine küçük Çulha- de Apartı kat Muayene saatleri: 16 — 20 TELEFON: 3655 6 BİRİNCİ KANUN Telefon: 1230 Ticarethanesi Kış aylan masraf aylarıdır. © Palto © Sıcak va La © Sağlamp © Ilık bale söğm atkısı Bunları en iyi ve en ucuz tedarik eden tasarruf etmiş olur. Sumer Bank Yerli Mallar Pazarınaan Bütün kışlık ihtiyaçlarınızı alınız. Kışlık Masrafirrınızı En ucuz surette — şubat 934 ktir. 2 — Maaş e lerişin veya mu temet ve lerde resmi senet ve nüfus tezkere ERE müraca; nr almaları Tüzen ilan olunur, o (3855) Satılık fotograf mali: 1:7,2 Garl Zeiss Tessar Epe bir Refles kilap makinesi satılık - tır. Taksitle, e€hven fiatla rile tektir; Hakimiyeti Milliye -İlân Memurluğuna müfacaatları. Adliye Vekâletinden” mlik- ten vi 11.94 903 ii & karar verilen Emme Zeki ci Beyin hali frarda bulunmasına binaen ha kkındaki karar tebliğ edilmi olduğundan hâkimler kanununun “sekizinci maddesi at ki kanlar '$ gün zarfında itiraz etmediği : takdirde tebliğ makamına kaim ol mak üzere hüküm katileseceği ilân olunur. (3866) 6 — 542; Haric ye Vekâietı Mübayat omisyanılen' Olmtvaz sahibi ve Başmuharrırı Falih RI mum neşriyau idare eden Yazı İşler Müdürs Naşır HARKI senin tahsil salâhivet' voktu Yeni Sinemada. BU GECE Dünyanm en büyük filimlerinden Bin ikinci gece Yıkılan Saltanat İvan Mosjoukine - Fania Feder taratindan teğsil Kapatmış olursunuz. Sumer Bank Yerli Mallar Pazarı Ankara / İstanbul / Samsun Resmi Ruhsatı Haiz Halk Daktilo Kursu Müessisi: Kerim Balıkpazarı caddesi ıde Hanifzade binasında her zaman talebe kabul edilerek müsait şeraitle daktilo öğretilir. Kürsta Muallim Hanım talebeye itinalı bir surette <a gösterir. Mezun olanlara musaddak diploma verilir ve iş bulması: na yardı molunur. (Her nevi yazı işleri kabul edilir.) “Telefon: 2037 6—5255 Ankara Vi:i Em âk Müdürlüğünden: Cinsi adet muhammen Kaç taksit olduğu kıymeti Lira Kr. 150 00 Peşinen ve nakden Fort markalı o 1 kamyonet ukarda yazılı fort markalı kamyonet 4. 12. 1933 pazartesi güni saat üçte ihale edilmek üzere müzayedesi bir hafta temdit edilmiş - tir. Taliplerin satış komisyonuna müracaatları. (3801) 6—5309 Kulüp Sinemasında BU GECE “Rasputin” , “Son Bölük” filimlerinin Büyük Sanatkâr. Conrat Weit Vekâletimize ait olup satılmas mutfak İmane yi ve pk edi im ve otomobil lastiği ile eski ma e tahta r eşya 2.933 perşembe günü saatl5te herkesin görmesi şayanı tavsiyedir. üzayöde irdeler üstllücazı ip ölü (3862) 6— 5419 Ayrıca dünya haberleri ve şarkılı ilâve, Fedailer alayı Ayrıca: Dünya haberleri ve şarkılı ilâve, Haki Ji Milliye Ankaranın Yeni Telefon Rehberini Hazırlıyor. ilanlarınıza Y/9 Ayırınız. Yeni Rehbere Ankara, Bursa, Yalova, izmit, Eskişehir ve Edirne'deki Telefon Abonelerinin Adres Ve Numaraları da Konacaktır. Telefon 1064 j i İ

Bu sayıdan diğer sayfalar: