15 Aralık 1933 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8

15 Aralık 1933 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

7 SAYFA B HAKİMİYETİ MİLLİYE ii eğ 15 HPERİNOP Ra MN... Hakimiyeti Milliye Ankaranın Yeni Telefon Rehberini Hazırlıyor. ilanlarınıza Yer Ayırınız. Yeni Rehbere Ankara, Bursa, Yalova, izmit, Eskişehir ve Edirne'deki Telefon Abonelerinin Adres Ve Numaraları da Konacaktır. Telefon 1064 Bir Hafta Müddetle Yüzde 1 Ç TENZİLAT Vatandaş ! Ucuzluk Tasarruftur. Yerli malını Ucuz ve Sağlam malı SümerBank Yerli Mallar Pazarından AL Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden; Adet 20 " vrt beri ) 20 Beyaz > bülüz ) 20 Yün ) 40 - Ten file de kollu) (o) ant et ) Kız talebe için 40 çift Ç ) 80 Kem edi ) 20 ) 20 Tikmmasılk w- (yün) ) 40 Kombinezo! ) 400 - 560 Ten fanilası 5 400 - 560 Kısa don . ) 400 - 560 Ek öreleği (gift yakalı) ) 200 - 279 Yün ) Erkek taelbe için 800 - 1120 Çift km ) - 1120 Hadi ) 200 - 280 Boyun bağ ) 200 - 279 alara gömleği ) 00 ) Jimnastik tulumu (yün) Yukarda nevi ve miktarı yazılı 20 kalem iş 16- 12-1 933. eli hine müsadif cumartesi günü mel ru saya iştirak için de le günü'Y6 7,5 teminat- lariyle Enstitü satmalma komisyol eğe ecir (3740) 6—5251 Ankara Elektrik Şirketinden: | Yüksek tevettür hattında yapılacak tamirattan dolayı 15. 12. 1933 tarihinde cuma günü saat sekizden on Na öğe kimyahan tağdiye 3512 Cebeci ve Öncebeci sömtüyle sıh hiye den Hntkirde” cereayn bulunmıy acağı ilan ei > Ankaja Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: Adet Nevi 150 Şilte 150 Yorgan 250 Yastık 650 Yatak çarşafı 650 organ 500 Yastık yüzü 1000 Havlu Yukarda nevi ve miktarı yazılı 7 kalem eşya 16-12-933 tari- hine müsadif cumartesi günü saat on beşte ihale edilmek üzere kapalı zarf usuliyle mün. nakasaya konulmuştur. Taliplerin şeraiti an Rektörlük Mu- anlamak ve nümunelerini görme! için her zaman hasebesine münakasaya iştirak i AR vE ihale ank vel 7,5 teminat lariyle Enstitü satınalmakomisyonuna müracaatl: (3739) ZİRAAT BANKAJI Satılık arsa 'ankırı &addesinde Maliye Vekâleti karşısında bir arsa ile bir marangozhanı izi İder iri Fabrika sokağını ie demirci Feyzi ustaya müracaatları Halk Müzayede Salonu Müessisi : Kerim Balıkpazarı Caddesi Hanitzade Binası N: ni müzayede ve te e Suretiyle eşya alım ve Imtiyaz sahibi ve Başmuharrıri Falih RIFKI ! satımı um) aeşriyatı idare eden Yazı | meyanında me li mücevher at, İyran ve u halılarının işe ay İ her cinsi, çok güzel yatak, yemek ve salon takımları bulunduğu ve -ankırı Caddesi cıvarında “Hakimi-. fiatlarının çok uygun olması itibariyle muhterem halkın tedarikine yeti Milliye,, Matbaasında basılmışvr..— | gneclar olduğu eşyaları almadanevel bir kere salondaki eşyaları me ve iylân bedelleri Müessese görmelerini rica ederiz. ngi bir Me ai Min he vi veznesin: ili osta veya ban -| nm caka e bulmasını ister ve munta: mele er zayede salonunu ai eyler. Müzayede sa belediye senin tahsil salâhiyet* yoktur dellah kii r. Telefon: Yeni Sinemada. Kulüp Sinemasında BUGÜN BU GECE PAN ARE Tamamen Türkçe Sözlü 6 aydanberi Paris'te gösterilen senenin en muvaffakiyetli eseri Sahte Fahişe Henri Garat - Meg Lemonnier Umumi arzu üzerine devam Harikalar harikası yegâne eser. Aslan Adam AYRICA: Dünya haberleri etmektedir. ve Şarkılı ilâve : Dünya haberleri,

Bu sayıdan diğer sayfalar: