17 Aralık 1933 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8

17 Aralık 1933 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Hakimiyeti Miliye Ankaranın Yeni Telefon: Rehberini Hazırlıyor. ilanlarınıza Yer Ayırınız. Yeni Rehbere Ankara, Bursa, Yalova, izmit,-Eskişehir ve Edirne'deki Telefon Abonelerinin Adres Ve Numara'an da Konacaktır. Telefon 1064 O Ne HAKİMİYETİ MILLIYE 17 BIRINCI KANUN p "© 3 ———— e rm vam ————— Bir Hafta Müddetle Yüzde | 0 TENZİLAT : S a S : a Vatandaş! Ucuzluk Tasarruftur. “Yerli malını Ucuz ve Sağlam malı SümerBank Yerli Mallar Pazarından AL Nafıa Vekâletinen: Gr 0 im müna kasası i icra kılmacak olan (150000) k yım normal ve 0) adet e ait müni Yi görülen lüzum üzerine 25—12—933 tarihine müsadif pazartesi gü nü saat 14 ve yın normal ve e (546) adet kayın makas tra ve iğ münakasa da 25—12—93 3 tairhinde saat 15,30 a kadar uzâtılmı Birülniğerii teklife ait maddeleri tadil ve teklif mektubu es ilmiş olduğundan bu husustaki e alâkadar il 'Nafra Vekâleti Levazım dairesinden ve Ha; ve sade Li man işleri Müdürlüğünden almaları, (3946) > Bundan Sonra ANKARANIN SALI AKŞAMLARINA a Perşembe Hattâ Bayram Akşamı Şenliği. Gelecek. ÜZİDE KALABALIĞI, NEZİH EĞLENCEYİ, Ez MUSİKİYİ BİR ARADA BULACAĞIZ. Bir Arada Ve Ankara Palasta m BIRA İÇKİLERİN EN SIHHİSİDİR. nu... Sa m Hali hazırda van düşüncesi sıhhatli olmak ve bu sıhhati muhatazal Ankara milli emllak müdürlüğünden . *tmektir. Bunun için sıhhi gıda ve sıhhi içki lâzımdır. Pasteur'ün İleştiyekiyii BİRA MAYALARI en teni eşhur Mahallesi Mevkii Sokağı Cinsi : Umum Metrüke Muhammen Hisse mikdarı (o Kaç eni bir surette ihzar edilmekte, temiz ve uzun müddet muhafaza olunmakta öğ No. kıymeti olduğ ira . Sar: Dükân 82/36; 350 00 nakten ve peşin. İşbu e 12. 12. 1933 tarihinden a bii ay müddetle pazarlığa İkili. Talipleri rin mü - racaatları. (3939) 6 — 553 bulunduğundan gi m hhi bir içki ie ld göreme mi pe sahibi ve Başmuharriri Falih Nafıa Vekâ' etinden: BOMON T İ B İ RASI. |. V e tarihinde icra kılınan (100,000) iniz. kayın neşriyatı idare eden Yazıl normal ve (1560) adet kayın makas traversi için teklif edilen fiat A, lar add İm görülmediğinden bu traversler ayni şerait altm desi civarında “Hakimi-| da 21-12-933 tarihinde ve saat 15 de pazarlıkla satın alınacağı ilân ) 6— Çani Sine ma çev i recek gençler. aranıyor yeti Kiki yem basılmıştır. olunur, (3936 Um isteyi ize İşleri m Naşit HAKKİ rler tarafından çevri! inilen üzere bulunan bir sesli a'da amatöı ili iin in ve beer ah ez e erek giray “Meni Sinemada. Kulüp Sinemasında EE ER TARLA e receleriyle sarih adreslerini bildiren bir mek- tupla biri boy olmak üzere iki fi numaralı posta kutusuna göriderm eleri rica olunur. 6—5547 BUGÜN BU GECE Tamamen Türkçe Sözlü BUGÜN BU GECE zel şarki Ankara milli emlâk müdürlüğünden fevimlide söngin sahnelerle süslenmiş senenin en şen fi i Harikalar harikası yegâne eser, adet muhammen hisse kaç tal Yar a elk a Saadet Yolu Aslan Adam Nakden ve peşinen en me otomobil 1 : 75 00 Nakden ve peşinen ğ Buster Grabbe - France Dee Buik markalı me apklar 7. 1. 1934 pazar günü saat e Lucien Barroux i g iznini avzu üzerine ia table cd ed lk üzere müzayedeye konulmuştur. Taliplerin RR bra j etmektedir. na mi emiş (3938) AYRICA : Dünya haberleri, Ayrıca: Dünya krberleri,

Bu sayıdan diğer sayfalar: