20 Aralık 1933 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8

20 Aralık 1933 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SAYFA8 Hakimiyeti Milüye . Ankaranın. Yeni Telefon Rehberini Hazırlıyor. ilanlarınıza Yer Ayırınız. Yeni .Rehbere Ankara,. Bursa, Yalova, izmit, Eskişehir ve Edirne'deki Telefon Abonelerinin Adres Ve Numaraları da Konacaktır. Telefon 1064 , HAKİMİYETİ MİLLİYE 20 BİRİNCİ KANUN Ankara Belediye Reisliğinden: — Evlerde çalışan hizmetçi, u uşak, aşçı, mürebbiye, sütnine; leri ebi mürebbil edim bir çokları da henüz belediye ev a bürosuna kaydedilmedikleri zabıtaca ya- pılan listenin tetkiykinden anlaşılmaktadır. 3 — Tesçil ve Bilim tesçil edildiği m büroya haber Tekila çıkan işçi e mürebbiyelerle satsız ve tescilsiz İlanan aile mlm e çalışanların para sa sesiyle. < Eğ dirilâcaklığı bu kere de ilân ni (3924) HAŞET KİTAP EVİ: ANKARA ŞUBESİ 20 Birinci Kânun çarşamba günü saat 15 te açılıyor. isanda kitap ve mecmua. Siparişler en kısa zaman zar- fında getirtilir. Bankalar caddesi 32 numara Telefon: 3811. 6—5574 ye Umum müdürlüğünden: Di sefainin selâmeti ik a temin için Kara denizde Ker: remi e bur munda tesisi mukarı s dü me ğü, gire zarf ü Kânunu- 3 ul i 14 > aleni icra klır- nacağından talipler şartnameleri gö: üzere Galatada Rıht caddesindeki iderel girin müracaaatları. (3666) 6—513 ANKARA Palas A Dine Dansanlarının Mazhar O'duğu Rağbete Binaen Badama | Pavillon'da Perşembe v. Cumartesi DİNE DANSANLAR İni ill İl edem iödd VERECEKTİR 6-5570 n&ara mıllı emlak mudurtugunden: Cinsi Muhammen kıymeti Hisse — > Lira Kr. — Gl m (Buik ve Fiat otomobillere ait radyatör.) 6 0 2 Köhne kasket. 30 2 ekeni; Garajı Açıldı | Ankara mektepler Köhne bisiklet 10 00 6 Eski oteli ittisalindeki > - «ll (Otomobil ve motor siklet köhne kişehir Bi otomobil yatak ü alım satım komisyonundan! j dış lâst lr) 3 00 10 reti yirmi kuruştur. Köme a 3.00 6 — 3638 Telefon — 3272 İsmetpaşa kız enstitüsü pansiy onunun mayıs 1934 nihayetine ka « müz: 250 desi 25. 33 pazartesi günü saat dre ihale | ————— | dar olan yağ, meyva, sebze EEE aleni münakasa! a konulmuştur. Eşyi . 19 edilmek üzere bir hafta ir edi lmiştir, Talipleri e a mü - ; | Taliplerin şartnamelerini gör üzere hergün mektebe, ve ihale gü- racaatları. (3977) 3596 HAYVAN HEKİMİ | nüolano.1 1934 sal günü t ise muvakkat teminat akçesini ya - Dr. med. et. ırmış olarak komisyona lacak İbra (3937 6— ŞEVKETKEMAL | Himayei etfal cemiyeti vi ?da tahsilini al zade Apartımani imi Çocuk Sarayı caddesinde küçük şi uayene saatleri: 16 — 20 TELEFON: 3655 umumi merkezinden: Himayei Etfal mürid Umumi merkezindeki a her pazartesi m de noksan kalmış, ri uhu Da ya tig çocuklarm İ RIFKI ii Müdürü Naşit H. Çankırı caddesi civ: İmtiyaz sahibi ve Başmuharriri Falih neşriyatı eden Yazı KKI arında “Hakimi- yeti Milliye, Matbaasında basılmıştır. veznesine verilir. Yah: ka vasıtasiyle gönde: ili, senin tahsil salâhiyeti yoktur. se t posta ban- ei e ii ik suretiyle almacaktır, ei 23.12.1933 ar Hariçte kim- i günü de Vekâlet muhasebe müdür! e tene a 5568 ir, Etem Vans e ME Gözlük velilerine tavsiye ederiz. Merkez laboratuvarları lerle 4 Mü ü Tin 80 ilâ 15 ii claycal Selmölai (3956) imami 1934 SENESİ TAKVİMLERİ, DEFTERLERİ VE. CAM UÇLU MÜREXKEPLİ KALEMLERİ GELDİ. Yeni Sinemada. Kulüp Sinemasında aaa a EE BU GECE Paprikanm şen kızı dilber Macar Yıldızı eri Budapeşte'de skand AYRICA: Dünya haberleri 23 Birinci Kânun Cumartesi Akşamından Itibaren Seans Saatleri: BUGÜN BU GECE Charles s0 çağ Parola Mu gibi en büyük iliki iştirakiyle yaratılan bir şaheser. Çelik Ada AYRICA: Dünya haberleri ve Şarkılı ilâve. Cuma: 10.45, 13, 15, 17. pie m 20.30. Her gün: 15, 17.30, 20.30. e . Kâğıtı ğrtçilik ve ma j Halil Naci | 5 telefon: 1230. ticarethanesi

Bu sayıdan diğer sayfalar: