12 Mart 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6

12 Mart 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

“ SINEMA ve TIYATRO. Bir Jübile Diğ aekeişle. Geçenlerde ölen meddah Süruri Efendi; tu; İçin bir Anadolu gazetesinde şu fıkraya rasgeldik : “Süruri Efendi taklit ve tehzil sanatı - ea gel iş) siyması idi. O, bugün sah-| ma di tuğrul Mi in sahne hayatınm 25 inci N in ar Muhsin'in türk sabne- ri. büy yüktür fakat bugün ba - Sesli Sinema Tiyatromudur ? Son erme mmde sinema — 12 MART 1934 PAZARTESİ se bin andı zmn acıklı Taya ki, gençliğin, ken- |! Tek pPiyesinin üc ve son zamanlar inakaşa başladı. Meşhur ol - dağ e ve saygısmı serzeniş ve infiale “e gör bu sanatı yla kahve e Kislilri e i ENDER esl ün tiyatro müeliflerine hitaben heye - ÜR lliyie ve bükün e merattaliyet ii Muhsin, verdiği mülakatlarda, mükemmeliyetle yaşatan yüksek bir kıy gep kendisin En PS ya olan Üsike bir dey oltindığı - önüne ME — ii Er et, sahne ve ekranımı u kadar meddahlık hünerine istinat it etiği lerinde lr ve yazdı. bu işi: in hakikaten ehli olan me eddah Süreri illerin a olduğunu be Shi Fakat biz, müşküllerin ve zorlukların len talep etti. Panyol diyo, r kiz Sessiz film, pantomimayı tespit, tab ve ihtifaller tertip ek eserler neşrettirme - | si lâzımgelen bir inkılap deminde Em e mizi edioyı Tü nün büyük ya rklük için, türk m gençler, hiç bir Gil eme edi, yi ö mii kabul. memek apk ve vazife - Piyer Benna'nın filme alınan Lübnan Kasrı melikesi isimli eserinden bir sahne. öldürecek ir, bu emri Gazi'den almış umuyor. Meddah Süruri'i kahve peyk bütü e EN - rinde istihlaf edebilmekten başka ie bir | lanuyorlar. Biz. Muhsin ii > © mabkâr diye İstanbul şehir tiyatrosunun kad-| ve film hayatını m mel e eğ Sal ike ? Tosuna ve ay aktör olarak Ley yeni eni yapılan ni inci Kl emmi olsun, 29 “a olsun, jü kendine soran hem; Panyal, bir fotoj ei ii geri durmıyaca » ğım. Artık Panyol için ilam ve na» e |zariyeler ortaya atmak zal şe yapsın, hakiki bir Fm Bir, sinin vücu: fotoğrafinin biç bir seye | ni muzun ilerlediğinden, darülbedayiin bagün- kü faaliyetinin memnuniyet verici mahiyette mm brliyru ü k sahne iii olan Er - Fransız tiyatro ve sinemasının kıymetli sanatkârlarından Madlen Röno TERCUMEYER KÜTÜPHANESİ: 3 ANADOLU. Yazan: Prof. PİTAR Tefrika: 13 Maltepe, Rum e eyi yazlığı idi. Pendil Jisarias'u gatırlatır. Yirmi kilometre daha ötede, lan C» iü Roma tarihinin en mutantan Karlar nihayet mi bir sema spa orada, Anni i keman büyük toprak yığını a 2 ühim ir a asın ak ği ee in ismini ta- şırı x ZE Kasananyeni nin banisi büyük Kostantin orada öldüğü gibi garip bir sev se Kostantaniye'nin fatihi İkinci Sultan Mehmet Fiş oradı ir. Sahilde, ehli m sinin hatıraları vardır: Pierre ans Avoir, İznil'ten meka ettikten ei dağının maş sağımızda kalıyor, Şimdi, orta- lık karar, İzmice iş e muhayyelemiz bizi, Beylikda- kapadığı cenuba doğru, yeşil kırlar or- e götürür, Orada vaktiyle iki ruhani imeclis pimi 325 te, aşk Kos ve Ki seki: hebini reddetti. 787 de tı ilan iytizalini ret ve takbih eyledi. B tin Kostantaniye'yi alması üzerine kaçmağa mecbur ipe Sani eş yüz sene sonra, Latinle- olan ii e YAŞAR NABI tarafı çi yapılı y yabileceğini iddia eden çil sa ressam sine > lüştüğünü söyledi. Sözünde a Eti, » ve sibi ty tiyatroyu yeniden iycat el Eskimolar filminden iki sahne, ii sandığım — tevzi etmek sanatıydı. İZ. Marsel Panyol'un mesai — ve müdüriyle ei hide olma - le sinema edir? Bu ii mis - bu ressam, eğer. fotoğrafinin mi — ikaten ekran için res zaman m se İeserlri yapmaya yaradığını söyles ai sinemadan bahsede fakk olacaktık kınlarmı bilavasıta ak Ik i B kendi ih iddi; ık ih il vadi da Gienli lığın; ık fi hük deceji eserleri inti deri Si > si ini bili defalar arkadaşların - ağ irem olr Ken için yeni ola ve hazır kalıp yelerle iktifa etmezse biri e aralar yaratabileceği bu mes- İmei Onu sne Hali ie yk bu el Sesli film, tiyatroya Seni, içi ve tevzi İs k sanatıdır. 1 rinin en zn ve hakikaten sahibi | tirafın bir sinema itesi sayılan Röne eli fe- ei halde elenmiş Panyol ehemmiyeti nemanm söylemek mini. Ki ve onu ei Lem irca e Ze - l bilmediğini benüz onun kün güçle kiki öğe Se ka bertaraf, bu miri gm. 2 nn mazaayı ay | manm biç darmıyan inkılâbı bana ancak her mevsim kendi klar daha iyi görebil - mek fırsatını veriyor. Panyol'un, er yeni taz li t bik olduğı e mi etmesidir. Bu hususta mün; filme bim zaman er “sine - in beni ebe alnlez Bugünkü ia O ve diyo et Eski tiyatro müellifi ve yi filme alı- esleri 3 Maral: Panyol Za le kelime — rl piyesi vermek için sinema me adam olmasını, bir esörlerini bizzat almalarını ediyorum. de Filira ve Ahlak. ei ö tan da e e Wa sahasında v doğruluğun: kı muhayyı doğan sikdi ör enli si kit kayb Üçüncü Aleksis'in damadı Teodoros Laskaris İsaik. mpa- 2 ratorluğunu tesis etti. Oğlu 1261 de Kostantaniye'ye e dip şark imp: luğunun başına geçinciye kadar bu im- paratorluk nisbi bir büyüklük devresi eni at yukardaki tarihl ik'in yakın bir mazisine ait- tir. Filhakika Strabou'a göre, İzik şehri en evel 4 ün- ü asırda Filipos'un oğ ve başka Bitinya kırallarının lk değil mi idi? Beya: ermer kapıları Adriyanos Romalılarıni milattan bir asır "evel vücuda getirdikleri işi eser e ye İşte bu suretledir ki İznik, Beylikd: ö da öte tarafından, bugünün sonun. çevirdiğimiz filme bir izi ii daha ilave ediyor. abahleyin, çıplak bir sahadan Dn Dağların ya- ede sis dolaşıyor. Ufukta bir tek a yok. Çukı tap altında kalan biraz ak yi yerlerde seyi ii otu arıyor. Altın renginde bayırlarda, m bir nebatın tu dığı ba ge yağmurları Si hasıl e: Şurada dl za kuru in çala deve dikeni d Eki r. Fakat 2 238 n » N EM g e vardır. Bir kalenin önünde ay çiçekleri simi rini usul usul yorlar. lak dağ miş ve biçilmiş lab “e b e Bir Köyün mL e çiyo- ruz. Kerpiçten yapılmış fakir evlerin önünde tezek yığınları var, Bunlar, Asya'nın ağacı Ol er yerinde teshin va- mii 3 olarak kullanılır. Böyle mi, ii icin kağnı- e | olmıyan bu kadar r güzel bir projeyi hiç va Ben m iki sanatı Amerika gazetelerinde “kuğuğamıla | eda ile sürmeğe çalışıyı aynı zamanda lün başk öre İrlanı İşin fenası şu ki ii Marsilya'da değ) ları için de fm sizalığ ğını sal denberi sansörlük yapan Mr. Montgomeri hamak) (Ma ilyalıların mübalağacı oldu - em ki Panyı ol “in salla filimler üzerinde bazı tahditler yapmak ğu malümdur) il i bir sah okl'an, | kararını vermi: Seka ie pek azı bunun bir tafrafuruş- | ne Rasin'in, ne e Melyerin lu göm Bu tahditlere göre perdede hiç bir ö « ışka bir şey olduğu kanaatini besli- | gasıtalı ii serle - İpüşme sahnesi üç saniyeden fazla sürmi « yebilirler ri e -, diyor. - İyecektir. Daha fazla uzayan sahnelerde İ sansörün makası faaliyete geçmektedir. Bundan başka banyo odası ve yatak dün di Em ol rdiği ilk mi ek çevelediği yüzlerce senelik bir manzara... Alli Ankars ozi i ola: mıyacağı zehabmı hasıl eder ve Mustafa Kemal'in, Ankara'- yı hükümet liği olmak üzere nasıl intihap edebildiğini üşünür. Eyi bir tarzda i inşa edilmiş ve ei mabel ge çiyoru le yazılı isimler var (şimdi bunlar Latin harfleriyle al mı: iineş, arasmd: reçtiğimiz dağ eteklerini parılda- tıyor. a diki yüksek yea arkasmdan bir kale taşıyan yle e tepe etra- şehir görünüyor. İlk b: a hem eskilik, m de Güme manzarası arzediyor. e vi seli biribirine Türk tarihinin biri iç ağaç, fabrikalaf karışmıştır. İki e Sa Ge de nümün: ği nakış çini sanatı ihya ediliyor Meclis sarayı büyük bir er ile çevrilmistir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: