25 Eylül 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3

25 Eylül 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

25 EYLÜL 1934 SALI elle he Yarı-Siyasi Pe faili konferansı Bugün İstanbul'da içtimal larını akdet- r parlamentosu aynı temsil esaslarından kuvvet almak - tadırlar mı ki, bunların mümessilleri, konferansta aynı salâhiyetle konuşsun - lar? Harpsonrasına kadar, bütün parla m ak yukarı aynı eyle Li krasinin teşrii (cihazlarını — Muhtelif sınıflara da- yanan a ami rey ve ekseri- kanal ns api ee y ve iradesini e üzerine çıkarmışlı Be nberi ri ei dar ki, bugün bul'da toplanmış olan mu Di epsi parlament azası olmakla ibi ir konuşma olsa eriği tek meclisli lez - yle GR ahut iki k a recel i parlameni toculuk ilmini diye Halime yer parla- ir. Bu- ara: r dei rl irüilekile in inki- sr konferansı nu gene | ” eilelerin bugün a ve Kl İri edecektir. etmek faydadan bi deği ildir ie ki, bu ide mevcut olar ikizmmeliofiie bazısında: Millet, sınıflar ve fırkalar halinde ve parça parça Bazısında da: Millet, sınıflara bölünmeksizin ve yekpare bir halde temsil olunmaktadır. h halk tarafından ğ meccani ii idaresini, bugün olduğu gibi yarın da stanbul, 24 (Telet — Yüksek mü- ö iz see n 4, | bendis mektebine eri yli meccani ei ee mey | Gi ebenin müsabaka imtihanları teşrini ŞEH Dün kk a; Adliye Vekili Saraçoğru Şük: nda, Adliye Vekili -İSaraçoğlu Şükrü > İm Adliye Vekili Saraçoğlu Şükrü Bey dün İstanbul'dan Ankara'ya vi ve istasyonda Vekâlet er- ve bir çe zevat tarafından Mene eli i | Yugoslav Kırahmıf iadei ziyer eti İstanbul, 24 (Telefon) siya day Tildirlaiğien göre; Yüyoday- ya kral ve kraliçesi yakı mila Sof- ya'da Bulgar alinir ziyaretini İade edeceklerdir. 1 Eİ İngiliz Mn İstanbul'dan ecek. ie A im on) — Lon. dra'dan bir tayyare benle Irak ve ti etmi üzerinden A- EE ya gin üzere İstan- bul'a gelecektir. Ziraat Vekili Geliyor. İstanbul, 24 e lefo; Mia Ziraat A Muhlis B. ki enle Ankara'ya karak imi ve en uuğurlanmıştı Yumurtacıların toplantısı eni. 24 (Tele fon) — Ml binleri iştirakile bir 55 'man resmi için t Vekâletine müracaata arar e eanlini iştir. Liman şirketi umumi heyeti nba, 24 (Telefon) — a şir- inin * heyeti umumiyesi mbe günü fevkalâde olarak önline ve tasfiye kararı verecektir. Yüksek Mühendis mektebi leyli n, bir rey izharı cihazından başka ihazın halkın yeni Minik ve haklarına göre ıslahı dem. iktisadi davaların 5 yi pig? ———————————————— Antalya körfezinde Fener şefalesi İR ve HAKİMİYETİ MİLLİYE m mean İktisat Vekili bugün İzmire idiyor Evvelâ İzmir ve civarında ve bi- lâhare şark vilayalerinde. bir ie pacak olan İkti t Celal Ba a buz e mut kü ei pyyla İzmir'e hareket e- deceki Birinci U. M Müfettiş| £ Hilmi Bey'in seyahatı Bitlis, 44 (A.A.) — Şimdi iş gelen birin i müfettiş Hilmi la me esi eriş ime seri rmakta e işlerimi alâkadar edenleri EA yal lunmuş ve bitlislilerin muhabi samimiyet dolu tezahürleri 5 ei edilmiştir. İstanbul Halkevi şube acacak İstanbul, 24 (Telefon) — kaya Halkevi Kadıköy'de bir, sube açacaktır. Memlekete Dil bayram hazırlıkle Denizli, 24 Biz A) — Halke 26 eylül dil GREN ii geniş bir program hazırlamı Kon; A (A. e 26 eylül tarinde yaylasi olan dil bay - Halkevi zengin bir pro- gram hazırlamış REM ma binasında yapılacak ve bu su- retle pera kalabalık bir halkın işti- raki temin edilecektir. 24 Saat su a Belediyece yeni yapılan su şebekesinin eski hatta bağlan - ması işi, yarın sabah saat be: kadar tamamen bii irilecektir. va © i TAŞRA Dün matbuat umum ei yapılan o toplantısı. Dil bayramı radyo progrmını azırladı um müdürlüğünde SAYIFA 3 ma Takdirname ile mükâfatlandırılan muallimler 'akdirname ile mükâ fatlalidizıdanı ie diğerlerinin isimlerini de na getirdikleri eserler Milli NDE: Düzce Azmi Mil mektebi li Baha Bey. MSUN VİLAYETİND) ml Gü muallimi ir VİLAYETİNDE: Mi ie mektebi muallimi Mu- zaffer araş VILAYERİND DE. in K. Kuzutepe köyü naltimi Sadık, latbuat Um vekâlet ve müesseseler mümessil- lerinden ürekkep olarak teşek- kül eden i iy ün ü- çüncü anime aktet 26 eylül dil bayram günü tat- bik edil ecek (o program etrafında görüşülerek Cümhuriyet Halk Fır- kası, Halkevi ve komisyon tarafın- an hazırlanan progri rın tev- ii ve A nkara neşriyatının | e bul'a, İ: kara'ya nakli kararlaştırıldı. Dil bayramından sonra, yani 27 eylülden li yapılacak rad. yo neşriyatı am n de yeni progri e ni faaliyetini Terbi- rl radyo Burhan eee ve em Beylerden bir icra komitesi szcilerek yarın sa- at on birde birleşilmek üzere top- Tanya niliyaövelai Adana'da Gazi heykelinin ii yapılıyor. 4 (A.A) alesi ya e vi öt kaidesinin in- şası başlamıştı Neşet Halil Bey a mümes « sili Neşet iii Bey Fırka: e m şehir meclisi lığı e gös terilmiştir. Yapıp neşretti- Zi tetkiyklerle de- gerli ve EN ni taydal o unsur ea bilerek seçimde mu- vaffak olmasını dileri; Antalya'nın bir saat kadar uzağında Belkis anfiteacrisinin methalt, (Yazısı memleket postasında) rü, Merkez Dönühlü köyü muallimi İh- san B siler VİLAYETMNDE: başmuallimi Basri, i muallimi Emin mektebi mu- se Dema ktebi in a Bey) NİĞDE VİLAYETİNDE: iğde Bor uriyet mektebi muallimi Celal, Nevşehir 30 Ağustos bi muallimi pınar mektebi le ismi ehir Cümhuriyet mektebi başmuallimi Şük- rü, Nevşehir Cümhuriyet mektebi mu- yn i be e fer mektebi mu- Ilimi Saadet vşehir Narköyü mek bi lie Fuat Bey ve Hanım iü VİLAYETİNDE: Adana merkez Gazipaşa mektebi mu: allimi Aziz, Adan: a Gazipaşa mektebi muallimi Şevket, Adana mer. 7 Namık Kemal mekt li Bekir A Adana merkez mal mektebi iz Alattin, PE Kayışlı tebi muallimi Meh- met Rıza, özi vir mektebi mu -, allimi Ömer Tekin, a sere mek, tebi muallimi Ali Rız mekte 11 'ehi aden mer- kez İstiklal mektebi başmuallimi Meh- met Tahir, Madei merkez mm al mek- kışla Ki tü mektebi innallimi © Oniz Ze ki Beyi Bir orman yangını İstanbul, 24 (Telefon) — vas ileride mein akbamee ve devlete — iki bi lük yes “saba Yakin Süleyman isminde kendi ormanında kömür yaktırırken yanma meme İmre Bu verilmiştir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: