4 Ekim 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Dergisi Sayfa 1

Gündelik. BİZİM YOLUMUZ. FALİH RIFKI. İktısat Vekili Celâl Bey Ispar- “ ni durağınd Ka T Ş e . ragğında uldğı orada ge e h*" | Gazi Hazretleri Isveç Veliahti Hazı;etlerım Ankara Bi rg lemiştir. Celâl Bey bu nutkund Ş i re verdii sanu diyor: “Müşederelerimizi bi karşıladılar ve akşam Çankay«.'da bir suvare tirdik. Artık isabetli teşhisler ko- CABA yarak çalışmak zamanındayız!,, & S K bi ü 4 Mesul cümhuriyet adamlarınım Anadoludaki tetkik, müşavere ve - ş rübeleri seneler sürdü. Doğru- 4 * ee Dam B)î <— aP memleket ve onun kabiliyetleri KA be e ğ SE a Yo ASN SEGUU | d
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ayem may — Sr 2 a Da Gündi BİZİM şe ALİH RIFKI. zi Vekili cell ii e ağ silik balk; kezribleriniz müşaverelerimiz ve tel lerimiz onları büsbütün kuvvetlendirmiş- bir medeniyet, madı i bü; Kina Şehirlerin hiç hiç bi birinden far- kı yoktur: fakat çin halkının Av- rupa mıntakasında halk yığınla - rmdan hiç birine benzer tarafı da a- ye snaylerie mekel olarak a - İmana ye ise, eski müess: etli nayi, sermaye, yel ollar ve ette bişe yeniden kurulurken, o mil- ON BEŞİNCİ YIL No: 4741 Hergün sabahları Ankarada çıkar Birinci teşri 1934 PERŞEN>: Her yerde 5 kuruş Reisicümhurumuzun konukları geldiler Gazi Hazretleri Isveç Veliahti Hazretlerini Ankara durağında verdiler karşıladılar ve m Çankayı.' da bir suvare Gazi Hz. misafirlerini Ankara durağında karşılarken. icisicümhur eli İsveç Hazretlerinin o büyük ; Veliahtı Pre: ns Güstav sap edilerek kurulur, her tüten baca, her dönen tekerlek, her iş - liyen © a yalnız z onun dirilmesi - İsveç Veliahtı Hz. askeri ön üye a İeeç ve e a Gi u bulacaksı İsveç, türk a kazai ye oldukları Eralp zet lamgaları tarih taşımaktadır. Söerdemliği onu, bu iki ulus, ün- özlerinin derinliğinde adır, aha başk a bir alanda Avrupanın iki bitim yerlerini perisi özlüklerinin tüm ıssıları ola - ucunda iş eliz ei kabul, izde ok kıymetli bir hatıra bırak: Er, İsveçte halâ canlı wv Jeketinğele çok hususi bir alâka veccühle O mai inde ri Birbirinden sen rn “ ekdiğerinden e | Gazi'mizinziyafette Veliaht Hi. 5 5 lerine binerlerken istasiyon dışımda | söylediği nutuk semai nutuk re Seli) alar laktaz MAKİE | Altes Ruvayâl; “— Reis balk kütlesi Vliaht ve Prensesler Haz» gece, ulu konuklarımıza, metlü e çi Hazret- İ Türkiyeye uğur yili söy- | lerile eda tü şahs yn hakkın daki | Terken, duygum, tükel özgü bir kı- | çok dostane sözi — pek zi- tır, ade mütehassi duğum halde ge kaldığı Dr mem 'ürkiyeyi ilk

e yarmaktan hiç eaAin si dık defa olarak ziy: söze izgi sevgi içinde, bu yurtta, yurdunuz. iâde m mel ve mal mahzuz ZU Zati , önü dacıları olmuş bulu geni on fark yiz ibi bulunan mem- - 5 lar, gün, en güzel lek. Rl mizi yeyi; iri Mİ Ha ile a ii zanmıya anıklanıyorlar: Tbiyeal ik yla Prens ve gep Hazeratı istasi- İl utkusu, inkişafını mümkün kılacak yegâ - yonda ref: le M. M.-Meelisi iş Altes Ruvayâl; a m l ratınr- sürekli #ikeşlerin. EĞ isi Kâzım, Başvekil İsmet Paşalar Yetmi: beşinci ilem yılında Gri v zeratı, Hariciye Vekili Tevfik ri oğul baban nız zbi und eğim pe Ke #diyorlar: Bu sayı elde Miahterem misafirler ikamet edecek. Riyaseti Cümhur Umumi Kâtip Vekili İl bir sev; Hasan Riza, başyasrlri Cal, Muhafız | lendi. G lil” ba ei pe erk | sürmeğe başladığı takdirde mil - . nk Haa layı kumandanı İsmail Hakkı vie sürmenin gücü işte bundadır. letlerimiz arasında daha normal i, ikinci elemek Vale Hazret - bulunduğu halde Reisicümhur Hazı | Ün banız, yüksek Kıralınız | münasebata rücu ümidi hasıl ola - lerinin zevceleri Prenses Lujs' ve Hariök | Beşinci Güst avın gönenci içi bilecektir. ürikye ve İsveç, her ye m e deni ke Altes isinin İdi Hazretlerinin ye Reisi (Nevzat, Umumi Kâtibi Numan Bia Hariciye Vekâleti eşi ne, masına İl eder demektir. , Eski sermayedarlar Türkiye? in nasıl soyulacağını bilirlerdi. Onun yollar, limanlar, makineler, ve garp medeniyetinin diğer Sai nik ee ile Sile a sv kararlaşırabilirdik İşe uzun sü - en müşaverelerimiz, tecrübeleri- miz ve tetkiklerimiz e bunları tespit irmiştir. Şi imeridiförin ettirmi n kağnılardan irili gör! ecel teyiz. anlı imparator! rluğu zama zaman 2 inci sayıfada, bie Salih By de hazır bulunmuş- vok İri ape ki Pren. wiizin, İş imli kızmı > Ahi Pedli enses İngridin. esenli- cine, İle iyorum. Reisi- cümhur Hazretlerile Prens ve Prenses- ler Hazeratı ihti tiram merasimi ifa eden Not; Nubuk kelarin oamasl ikinci sayı- famızdadır; kabiliyet esasına müstenit ticari | ker bundan müste- fit vi ni oTürkiyenin Gazisi Zati Devletlerinin m ve asil, raman türk milletinin saâdet ve refahma kal- dırır ve içerim.,, —lieN ve muhabere mü- mii oi Riza Paşa yer ai Reisicümhur Hazretleri büyük konuk larını otele götürdükten sonra Çanka» ya'ya avdet buyurmuşlardır. va si anl Prens Güsi (Sonu > inci e Hazretleri An - Muhterem misafirler. Hariciye Vekilimizin öğle ziyafetinde — etnoğrafya müzesi öntinde — Oğüst mabedinde fotoğraf alırlarken.

Aynı gün çıkan diğer gazeteler