8 Kasım 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Dergisi Sayfa 1

Gündelik, FRANSA İLE Geçen gün bu sütunlarda sakat kafalı bir fransız muharririnin Yazısından bahsetmiştik. Fakat #üphe yok ki dost Fransa'da, Ga- zi Türkiyesi i için doğru düşün- Mekte olanların sayısı her gün ar- tiyor. Eyi kelimesi yerine doğru elimesini kullanmaklığımızın se- bi var. Çünkü bir edebiyat sev- İ_i'i değil, yeni Türkiye hakiyka- ŞH'in, olduğu gibi, anlışılmıımı Sovyet DAyYLAMII Dün şehrimizde kutlandı. Sosyalist Sovyet Cümhuriyetleri bir- liğinin kuruluş yıldönümü dolayısile dün akşam büyük elcilikte bir süvare Son dakikadaki zaferini N »wyork, 7 (A.A.) — Seçimin saat 7 ye kadar belli olan neticesi şudur: Âyan için: 19 Demokrat 3 Cümhuriyetçi I Çiftçi Terakkici b 12 Üyelik şüpheli Amerikan seçimi. neticeler Ruzveltin gösteriyor bire karşı yedi gibi bir fark gös- termektedir. Âyan meclisine altı demokrat ve iki cümhuriyetçi se- çilmiştir. M. Ruzvelt, secim neticelerin- Kuçuk Otuk. Sarı güllü ev —Ayl. Başımı çevirdim. Sarmaşıklara gö- mülmüş, sarı boyalı bir köşkü çeviren parmaklıklarda, çocukluktan gençkızlı- ğa yeni geçmiş, sarışın bir yüz çabala: yıp duruyordu. Bir ayağı parmaklığın tellerine sıkışmış, yere inemiyordu. Ya- nına sokuldum. Belinden tuttum, yeare indirdim. Yüzü kızarmış, gözlerini kal- dırmıyordu. Dudaklarını ısırışından - bir yerinin acıdığı anlaşılryordu. — Geçmiş olsun küçük hanım. Bir ae dti Te c Si ei
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İkinci teşrin 1934 PERŞEMBE AET ON BE BEŞİNCİ YIL, No: 4774 Gündelik. FRANSA İLE Geçen gün bu sütunlarda sakat kafalı bir. fransı ririnin le, bu çeşit yanlar örnek olarak ahmabilir. Makalenin baş tarafı, türk inkrlabınm tenkidi ne ayrıl- tr: Bu inkılap garp medeni- Mi miyoruz. Eski Türkiye'de haya- tın her hareketi, bir din çet alma bağlı ik Gazi e bir e- kette devleti dinden Muharrir, her birini, na, bir inkılap de kerime li ğü ha keli en ayrı bahsettikten e 'nin iç ve dış sıyasasma e “Türkiye- nin milli birliği, onun Yunanis- sonra, tan'la dost Hee ai olmuş- tur. Bi #ündenberi, bu, eşi olmıyan Si hdd isedir.,, Muharrir yazısmın sonunda iki bakiyim ii Bu hakiykat- iŞ Mnharrir bu makalesini, İstar bul'da, fransız şirketleri ile hükü met arasındaki münakaşaları dir desin öörendikten, fransız mel sein Ee hakkrı yla 5 bazı menfaatlere il meli hareketler paya ki yüksek ve in ha- kikati et pk ikon göl örebilecek. silen ürkiy ye Lal sıkı oldu! ni ii yoruz. H RIFKI Sovyet bayramı Dün şehrimizde kutlandı. | ai mi e bir. yıldönümü dolayısile ir süvare iyük elilikta kir Dost yeğ il) Önderi talin isi Reisi e Başvekil İsmet Dİ vekillerimiz, mebuslarımız, kor diplo- matik ve matbuat erkânı bulunmuşi- Sovyetler Birliğinin Ankara Büyük Elçisi M. Karahan ahan Cenapları kar- kadar dır. Davetlileri Kar: sılamı — ve süvare geç vakitlere sürmü: Malak yıldönümü merasimi Moskova, 7 (A.A.) — Üç gün deva: edecek olan teşrinievel atan 1 itci yıldönümü şenlikleri bugün başla miştir. Moskova, y: bu 17 yl fında mke Rusya'nın her sahadal alışmalarını gösteren fotoğrafiler ve makele deği in i i 8 g N inal in Moskora halisi şizaği bunların yeri bii yi ii e ve ei e cadde. e yiz e dneindeki kele enbiya doğipalytle. Meydan e modelleri ve inşa edilme! a o n Volga — imi va kanalının re- ME teşhir edilmi: Şenliklere n. sinek yi Rus. yanın her tarafından bi işçi he- b geldiği m yabancı el n de birçok işçi murahhaslar mi Bi Gazeteler, Sövyet Rusyanın sıyasal (Sonu 2: inci sayrfada) Her gün sabahları Ankarada çıkar Amerikan seçimi. Son dakikadaki neticeler Ruzveltin mini gösteriyor Me 7 (A.A.) — Seç ve karşı yedi gibi bir fark gös- saat 7 ye kadar belli olan held mektedir. in an meclisine altı şudur; Trbra ee cümhuriyetçi se- çilmiştir. M. Ruzvelt, secim neticelerin- 52 Cürakariyeiei 1 Çiftçi 3 Terakkici izl Ül she Nevyork, 7 (A.A. ve 20 cümhuriyetçi sağilmiştir ki, demokratlar lehine olmak üzere mm mam name sarma Fransada gene buh- ran mı başlıyor? Paris, 7 li — Radikal sosyalist.

lerin takririnde sı a mu- in edilmesi is İotarulek eise de aya- uvafakati olmı di mebusan mec ” Hin. dağıtılmasına ve muvakkat çenin kabulüne ii LD ae pals jeler saydığından yı bat hal ti ısmdla iktıdar mevkiini >i ap büyük bir »riki olduğunu söyle- mokratlar, seçim mücadele- tahminle- ecli- yelik pedleri söylemek- tedirl, De oraların m ül. imhu- e iş olan Yarleri kö emiri bali 7 A A ) — Milli kal. uttan öte- m i ak ez ç mekte idiler. Bakanlardan biri dün, per- şembe günü buhranm önüne g için bir mucize gerek olduğunu söyle- Le b rak fazla abana” kazanmış Dumerg çekilirse yerine im geçecek? Paris, 7 (. — M. Dumerg'in is- tifası kre kendisine ayan meclisi m M.I ni'nin yahut Dö ta ise 70 azalık elde etmiş- “Bira âyan üyesi dini rdılar. Şikago, Si KA oz aa Seçim ya- scl slm Bu m. zat kabul Laval ne. teşkilin ie zenci doktor Josef King ii dutlar veya siyasi düşmanları e mim safibdün ekini nat ekseriyet Her yerde 5 kuruş Küçük Örük, Sarı güllü ev Te evirdim. Sarmaşıklara gö dirdim. e rmıyord dal yerinin nedi anlaşılıyor. — Geçmiş olsun bici İm Di Salmo li ya? — Eksik olmayınız. Ayağım biraz ağrıyor. Y de aksaklık seziliyordu. ana yabancı gözile bakmıyor, ie bir kuş gibi, kiza koa körmşüyan — Böyle bilmediğim bir evin ini koparmağa kallıştığım rSINUZ. Yaşı ilerlemiş, pal mai adam gibi içini çekti, B. mak, bana içini Aİ istediğini anl. rordum. gül. için “belki — İm kızısınız siz? em, tanıyabilecek misiniz? ilmi bana rem değildi Dört beş yıl önce öl diri Babamız ge dedim. — Öyle mi? Çok iyi bir adamdı. Evet, size sarı ile niçin gi sevdi: ğimi anlatıyordum, Belki bal gi evlenişini bilirsiniz. Ben be altı v- idim. kıyısında bi Sinda Deniz eve tw şındık. ev im yaşımda üvey kardeşlerim vardı. üstüme titri- (Sonu 2. inci sayıfada) M. Titulesko ve Tevfik Rüştü Bey arasında e Tevfik Rüştü Beyefendi iz dostum; her ikimizin de candan özlediğimiz sulhun ilerlemesi yolunda özl — ve isi sr sonra bir defa da- caktır. Bütün kalbimle tepee ederim. Titulesko Romanya Hariciye Bakanı M. Titulesko Hazretlerine; Bül Aziz dostum; Türkiye'den ayrılırken bana göndermek lütfunda bulunduğunuz razıyı büyük bir (o minnettarlıkla oku- tutmak yolunda duyduğumuz ateşli “bir istekle çalıştık. di iz bu güzel davaya kuvveti ettiniz. Bu hak katı bir defa daha müm iste. size te- mkkör ve candan duygularımı teyit ederim. Tevfik Rüstü

Aynı gün çıkan diğer gazeteler