4 Ekim 1934 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1

4 Ekim 1934 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

aç. ç , l , il e m BEŞİNCİ SENEX:; — NCİ SENEX: 2287. Şam “ Elefteros Antrepos .. Bö. Bu çifte vermek gecik Başmuharriri MEHMET SIRRI IDARBHANESİ İmir Birinci BEYLAR #©KAĞINDA erene evrak iade BIRINCI TEŞRIN 1934 PERŞEMBE e gazetesinden Kıbrıs, on pe ada Avrupa ve a an Me Atina gazet m Yunanistanda yeni tari ei me ahsedursunlar i almış bir Yunanlı neler an ra OR dolayı imzasını gizlemeğe li n iki adalı okuyucumuzun E akya EN lediyeruz : Yi lefteros A iepos gazetesine, vbrg ük Yunanistana ilhakı için müeadel: rdan acı Pav unan topraklarından Ştarılması için İog Itorenih vuku oulan bir talebi Şi ribi umumf harbı vw endi milletlerine ki r görünmek maksağı kk ba bir iin arayıp datayerleri Bu özür de yilson lr prensipleri A milletler kâlâ hatırlarlar, fı psi atırlarlar, li her milletten fazla © ai e eden biz nhlarız. yal Ca gzel si devletler ilân i hepai Yetleri iç iç li hür- a da sevin mapları be bü yek küçük mi üifeğiskia 8 lg yedi e Ihası ii in atel ir re men vermiyorlar ise, buna »0 miş!.. Fakat harp biter bitmez bu adalar *ÖZde hömen bize takdim olunacaklardı ! | İşte va yi haplara ire lk biz adahlar İngiliz İtalyan ordaları gönüllü olarak asker Bitmeğe EE imei idi gaye ğrundn sre! A kan ve Bi 1zi dökmeğe can atmıştık! Çünkü hap onların İddiasına göre esaretten kartalmak üyer küçük mil- a TN po ilân e muştu | sd hapsetmekten ve bizleri de alandırmaktan zerre kadar çekinmemektedir ! ; ( Sona Yarın ) bizm | Siyasi Suikastler | 8 çalışma ve propaganda mey velerini medi: Cemal Paşaya yüz çeviren, selâm silmek için yolunu değiştiren Algı ga irlarının tavrı hareketleri bihakkin Bi iL Uyandırmağa kâfi geldi. Paşaya e Yoldaşla müzakere eden Comasl İ matmensili şu şözleri söyledi : i —— Tevfik Rüştü B. Prens Ve Prenses Hazeratı Serefine Bir Çay Ziyafeti erdiler Ankara 3 (A.A) — Hari | mişlerdir. Veliaht Hezretleri vekili Tevfik Rüştü | Anadolunun eski sanayi «ser lerile pekçek alâkadar ol- lerine zeler müdürü Aradan iza hat verilmişti Veliaht Haa i bandan bartı için alan eski onra pi neti ül gez sl yazin u Pa et dei 2 38 3 Rey erin Adedi 3 günde Önbeş Bini Gecti Şehrimizde Belediye inti- | habatı faaliyeti en e bir alâka ile devam eylemi ıedir. Fırka vilâyet iye Doğan Be- arı klarını da imi bir teftiş altında bulun- durmaktadırlar Şimdiye mii 15,000 rey verilmiştir. Bu memuuniyetbabş netice hakkında, Fırka idare heyeti reisi Avni ii) Bey şa sözleri söylemiştir

— Izmir il iş mev» simi olmasına rağmen işle- rivi, güçlerini (terkederek sandık başlarına Halkın Sesi > > leşripat ES M. SIRRI “ABONE RAITI Sendiği 7, Altı aylığı 4 (Halkın Sesi) Matbaasinda agtır TEL. 3503 (2 kuraş) HarP Icin Yaşıyan Bir Willet Japonlarda Hayatın Kıymeti Hiçtir. En Küçük Bir Meselede, şir Çok Fedkâr lir tine bü mi temin etmiş oldu adece Japon hâlâ icabı olarak mn mabut addedilmiştir. Japonlar, ekseriyet itiba” rile asatir esiridirler, fakat ! e hami az v2 değildir. Japonyanın tarihi de esa- tirden başlar ve esatire bo ğulmuş olarak devam eder. V tuhaftir ki, bu mil- let, katptaki AL ve feda ki eri in esatırı İeselâ, sabi ee roru Motso Hito mi yün in dim mağlüp e n meşhur aker Noji vi Harakiri eve İzmi; O. H. E. Reisi mütelassis etmiştir. Çok te- Avni Doğan Bey ekkür ederim. ss BR Bulgar ordusunu Isyana Teşvik Eden 9 Kişi Idama Kale Eli mü al tarafından tasdiki ni aiiteakti mahkümlar kor kuşa ec Bulgar ordusunda ist propa- gandaeıları iel kabine sine karşı bir kuvvet darbe — Sonu 4 üneüde — Kral: Boris Ceneralin bütün muhab- beti, bön mimara e dane sevgili o möblek h pa ed a etmesi, vatan mefhumundan ziyade mahut addettiği İmparstora bir iu; ile bir cinnettir. m bu da tam mânâ sil Mela t erer. Fa kat şark, uzak şark için bu hâdisenin çok derin le ları vardır: e en basit bir "yüksek meli en iabelere de ou Mikadoya m mânâsile ta- 2 — Japonların'en mühim bismi, leri ulubiyeti- e inan ez ponla rda hayatın ei hiçtir, en küçük bir meselede, Japonlar çok feda kür olurlar. Di — Devamı Var — İncir Mesleesi Salâhiyettar Makamat Gazete lerin Neg Alakadar ü nüshamı zda Top: pçu ve bu meyâi erif Ri beyle Frank Baladur efen dinin piyasayı kırmal gusanda oyn ı rolleri ifşa eden vesikaları neşrettik Neşriyat umumi © 29 de çok derin bir tesir uyandırdığı gibi alâkad makamatın o ehehemmiyetle maaarı dikkatini selbeyle- miştir, muştur Türkofin İzmir şubesi mü ürü Âkil Emrullah bey gazeteleri ve bu vesikanın suretini derhal Ankaraya göndermiştir. Dün vali Kâzım paşa, ofis müdürü Âkil mn Tic > Mü umumi k Me ii e Borsa ei ser 2 ve beyleri ke naklarına davet ederek iki — Sonu 4 ide — pi

Aynı gün çıkan diğer gazeteler