8 Kasım 1934 Tarihli Halkın Sesi Dergisi Sayfa 1

8 Kasım 1934 Tarihli Halkın Sesi Dergisi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AR sn. > e / e silâh .bir komit I aşmuharriri İzmir Birinci BEYLER OKAĞINDA Dercedilmiyen evrak iade edilmez Halkın ——— BEŞİNCİ SENE M:2345 Biz Bunları Bilelim Ve Gözümüzü Acalım e Yunanlılar Bulgarista şa başladılar. Mlp Yista anlışmıya sevke den çeksin şike ihraca- nda bu sene gözdüğü müş kü âttır. Bulgar se koope Tatifleri bat mehsu ve Bulgar çiftçisi anbarlarını boşaltamadı Biz de Yunanis tana bir ihrac at Ya, NE ühimce vaziyet ip r ye üstini Yunan den k, » — Bu'garlar mi girmezden evve! ü mes bu gibi Umizin #nlaşalım, Wide bozan şeyleri ortad: silelim ve püreli, dediler, arı ii tekl'fi ka bul ettiler. İlk ösce Yngoılaya talaştılar, Syerleln a lv ile halledilicek büyük bir pri xe en komi a,akalii Yetle, Be iki meselevin birini m'ti kökünden “ilmek Süel Yogoslavya Ya cemile gösterdi, Makedon YA ihtilal olalı yoktur, ak Makedonya kördeşlik yo atılan, Besarabyada Ona igan dr ti di n Me ya | tak yazana ün eli rel una siyaset ar li çenberinde . de diha ner! m: Bu'gar! tırı ön şAkalliyetler, Akdeniz Nel, re balka, an lerin baştan bi cin Sat kabine ale Ya müzakeratında süküt İk, eçilii için burada da yle Apacağını zânnederiz. sn mahreç mesele Sesi SIDIR —se— (Halkın Sesi) Matbaasında basılmıştır 8 IKINCI TEŞRİN 1934 PERŞEMBE Telapati mi ? Siyasi Peygamberlikmi Kalem — Si ıyorlar!!! Belgrat (Hususi) ve id Birinci 1 rin Alek dr inle sülkiük dığı dakikada Belgrat hasta hanelerinin bırinde Ras mil- 0. doktor Fedo ölüm yatağında tedav' Tikel hasta doktor, b bire yatağından fırlıyarak bağırmış: aman pr Era Bulgarlar Balkan ittifakına gir meğ mi ye cumhuriyeti bi hudut meselesi vardı. 0) da yolana girdi. oli gibi bir di udat me va i* dı Yananistanla olduğu kadar dikenl'dir. Bulgarlar bu me- halledeceklerdir, en tarafından ö dürüldüğü dakikadı b ilâh atıyorlar, silâh atıyorlar, sılâh More. ardı: Silâh atıyorlar, atıyor ER öldürüyorlar!! Buu un üzerine doktorlar etrafına etrafına iyi ri anu teskin etmeğe lışmış

lar fakat Federo: — Ben deli değilim, silâh e ie Yugoalavyayı ınah çalışı m diye ni Bağzı ilâhere bu kil söy ndiği Odakikadar ralın ak teghit LİN Bunun gibi irak rüyada gören ve Kral tarafından RE st gi Napolyonun aşkına düşen kdınlardan Madam Gazani iy Mae akşları | Tefii Z inci sahimemizdedir. Fen Ve Tarihin Hal Ve Tefsir Edemediği Hâdiseler Karşısında Şİ Belgratta ölüm döşeğinde can çekişen bir hasta tam Yuğoslavya Kralının katil a; Yugoslavyayı mahvetmeğe çalı yine rüyasında: eni buraya göme' Sağl Sözünü işiten Salibiah mer in bir Sırplı. hâdiseden evvel an sözler de ayn m Bun a reisi diseler nushamızda emeği e — İngiltere Yeni tayyare üssüin ya Baarlamiye nnd ; m an bir anl t yak arp filosu- anında hi- maye için en mükemmel techizata malik olacak olan ba ali üssünün tesis edile ceği © hı için mühaka relere (o başlan mıştır. ? TEL.3503 (2 kuruş ) Büyük Katerina kapısından kadı Büyi cü e 3, Petron n haberi inde va Osm rihler ald vs Mitns e 9 a ile yado» Patro ile ya karıştırılması » ar. «Ben başıma halası Bliza- bet gibi bir belâ kesilecek kadı ola evlenecek “kadar bu: e Ka Şarl Fredrik kızı Çies) nın » o yn 1728 de oğmu 147 Çarça En. ya irmm ve k nil ve dren. de Blizabetin vef.tı ile a ini i beğ mi eonebi parmakların nüfuzu «Ben bn kadını alacak kadar budala değilim» diyerek saraydan kaçali mecnun Çar sarayın yüzünü görmek isleri diği bu ını görünce aşık oluyor! altıda kalması ve sefahata 80: derece düşkün, gaddar olması ona halkın mnhabeti iğ ee bettirm ş ve ordu 127 da büyük bir nufaz kai karın Katerinayı öldürmeğe itmesi onun İdare tına sene vermiştir.» » (Den Devam Edeci Edecek ) Mi . Titulesko M. İri ke 17, 15 di Bükreşe m e etmiş ve istasyonda çi IM Tata reiko ile mi birço ğu tarafından istikbal olan muştur. Hariciye müşteşarı M, Ra ünlerke, ve dahiliye müş'eşs n 'giuye kadar ii tikbale gelmişlerdir. Saat 18 de kabine içtima etmiş ya müzakeratı hakkında iza hat vermiştir. — .Romanyadan 1500 muhacir geldi Tekirdağı 7 (A.A.)— Ba gün Romanyadan 1500 Türk muhaciri gelmiştir. Muhacic ler Hazrabolu köylerine ye: leşmiştirilmektedir. — ra Romarya Kralı Parise gidiyor Bükre, kralı Karlo bekzeylorinin Parisi ziyareti Kânunsanin 2 inci günlerine kararlaştıni mıştır. eşriyat âmiri M. SIRRI t

Aynı gün çıkan diğer gazeteler