17 Nisan 1935 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1

17 Nisan 1935 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

p K ; ve Başmuharriri era NLI ercedilmiyen 'evrak iade edilmez Halkın Ses KKIN SESID I a Ve SIRRI SANLI ABONE ŞERAİTİ e 7, Altı Aylığı 4 ruştul ( Halkın Sesi ) Matbaasında Basılmıştır BEŞİNCİ-SENEŞENo: 2448 17 NİSAN 1935 ÇARŞAMBA TEL: 3503 ( 100 PARA ) . KALINNOSDAK ISYAN Hükümet vazifesini yaptı Ana yurddan uzak büy ük bir zaferi, yehi Mirkiyeye ge gelec dur. Bu bu tafsilat bizi pek vok in me kıv: Sağımiz ii gl, Bu, ek hakkında vak- e iş GENE HÜKÜMETE, MEMURLARA VE YURDDAŞL pe DÜŞÜYOR alm kardeşlerimizi Türke | bayrağının sevimli ve şafkatlı gölgesi alna almak bu hüküinetin ve bu lal en Tür parlak bir sahifesi olacaktır Yini gelen önce e : urd sevgisinden babil” lena ülünç ve aptal aldatan olamaz. e anayurda koşan k le kollarımızda sıkmağa can atalım. SIRRI SANLI x kiye tarihinin en | birşay daha | gelen tır: Bay Laval Uluslar kurumunda Almanyanın Balkan urumu kansek mii bu sabah saat 11 de tomlanması lâzım BAY TİTÜLESKO hafi celse öğleden sonra saat 16 ya bu mn Bu tehirin sibebi tak olunacak şeref hareketi hak kında nektal nazar ibtilâfı mevcud olmasıdır. men ve nis İle görüşmüş- 16 Mart tarihli kararının takbihini istedi Ey Ajansının bildirdir- u ileri sürm gurur ve ifti- oruz ki (o ulusal rmak için öy kararını vemiş ler il çok mühim ka- tatbika memur olanlar, Yabancı illerden ana yurduna ik , tekrar söyliyor ve rddaşını © sevmiyenin, m elinden tutmıya- ia, yurddaşının sevinci ile 8 “vinç, tasası ile tasa duy- — —— Sütler Hilesiz tılacak ÖL bir ni nihayet vemeğe ka- vermiş bu lunmaktadır. Ankara, 17 ( iğ Gr e Kalimnos adasındaki Yunanlılar İtalyan hükümetine karşı MM kuyvetlerile âsiler âsiler arrsi i taraftanda bir Istanbul 1 1 (Hususi) — habere göre on iki adi den vahamet a etmiştir. dalarda vaziyet yeni- Atinadan gelen isyan m ee sında Kipi siddetli çerpışmalarda ettiler BAY LAVAL diğine göre Almanyanın 16 Anlaşması tina 15 (A.A) — ii P “gün Ankaraya haraket et- miştir. Mart k ararına “karşı Fem nsa- nın mutrası hakkında Frasız İngiliz- İtalyan ee gö- ze çarpacak bir dajkon- — Sonu; 4 üncüde — var meğe istdat gösterdiğin gören İtalyan hükü- metinin Kalimnosa bir kaç harb gemisi v ie göndermeğe karardiği anlaşılmakta- ritme ii erimi aman Kalim: nos adası rumlar ile enbe Re arasında çarpışmalar olmuştı meti fevkalade sekili almıştır, Istanbul 17 (Hususi) — Âtinad lere göre Kalimnos adasındaki isyan büyü- etmiştir. Yerli Yt haberlere ur. Mahalli İtalyau hükü- el arasında yapılan rumlardan da yaralı vardır. an haber- bul 17 (Hususi) — Htinadan alınan göre Kalimuostaki isyau hareketi Hükümet kuvvetlerile âsiler çarpışmalarda İtalyan ve bir çok kişi telef olmuş, bir çok Resimli Hikâye Çİ Petenin siyasi akademisinde mühim ifşaatı . 1917 senesinde pd üncü Fahd En isyan ederek Parise doğru yürümüş Paris 16 (A.A) — Röyter Ajansından: Siyasi ilimler akademisinin bir içtimamda Maaeşal Pate- nin aşa; , Br bulun- duğu Geri liği atın aki fena idareden dolayı husule gelen erzak noksanı ve hiçbi vaffa giri ümidi sia li kları hücümlerden İli kapılan a nücü fırka 1937 idm cephede ve ci gerisinde (o isyan ederek Parise yürümüşlerdir. O zamanlarda tabiya mokta- sından hiçbir kıymeti olmıyan e , almak için bir zabit il. nefer gün- düzün “se rini almışlardır. sından bir rar grub gön de oda ynı akıbete Hücumlar kâfi istihzaratı ei der. e topçu Pe m yapılmakta id demenin içtima! olmakla beraber gazeteciler bu ri Mv ilimler) Bir Baba Oğlunu Öldürdü!. Arıönü köyünde bir cinayet olmuş, , 55 aşın” da Aygı biri, 35 a eri m çifte ile öldür. Kad baba yakalanmı Faci. sebebi henüz Teli değildir. se 8 8 m Küçük itilaf, ve Balkan an- laşmasının Cenevre 16 (A. çük itilâf ve Balkan anlaş- dün > deniliyo: yardım ri akdine, merkezi Avrupada emniyet misk. tahakku ku husu- sundaki müzakerelerin müs- bet bir e varmasına şarkisinde karşılıklı ri A) — Kü- şe mai e n Jermi w toplantısı eşi eder. en Trianon ve Nöyi la sile imza kal askeri o vaziyetin tadiline gelince beş devletin mümessilleri bu hususta bay Laval tarafından yapılan tef- ba hasıl sira ittiba etmişlerdir. İki grup devletlerin imi onseye, uluslar (o kurumi konseyinin fevkalâde içtima | devresi sirasında yeniden bir toplantı e yapak azı analar vardır ki kız- larının etrafında dolaşan genç- leri, hortumunı önüne dü- şen her Be bişi ey çalışan ve arılardan. başi ka VE Peli sayar k bir kıvanç ve sevinç ile görüyor ve bunu herkese kıvanç ve sevinç ile ğ ili ın Hatas Analar İşlenen hata, e vazö gibi Prem ii kızı ile “eski eserler merak- hsı delikanlı antika bir va- zoyu lüzumundan fazla sıka- dür pa arçalayıp yere düşür- Yine bir gün geldi ki bun- ların böyle tetkik ve muaye- ne işinden Dali fakat, kırılması lâzım gelen dikkatsız ve lüzumdan s olan bu olmadı.., İşlenen bii bin parça olan vazu gibi tamir iki, 230 A fazla o etmek de mümkün olamadı... $.

Bu sayıdan diğer sayfalar: