17 Nisan 1935 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 2

17 Nisan 1935 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

KI TEN m Na g E / Türklerle Karşı, Vay o 2 ürkçeye Çeviren : N dial FÖY REŞAT SANLI pi BS —30— BOZAR İkinci devir muharebeleri hakkında merhum kaymakam Nihadiın kıymetli mütaleaları Bu aslanların o kahraman- $ nüshesında çıkan ad- | sın ni. nda 25 üzere idi Yili söylemek- edir, İkinci 'devir muharebeleri m kaym ihadın şu li mü- alda okuyal a- Harekât hakkanda mütalealar “Birinci Mec afımızdan sahra m tarzında kabul edilmiş * ve topçu ha- zırlığı, keşif ve sair istihzarat olmadan gece taarruzları ha- linde idare olunmuş kal e ve bu ili hepa bizzat kahramanlığa uştu. İkinci © devrede düşma müsta sa mevziine hücum usulünü takibleylemi ve 6- Mayı: mevziimize usulü yaklaştıktan ve ti Türk “ai kanile örtülmüş, düzetil ON BİN TÜRKE MAL hatları birbirine bücimki me- safesi ten kaşlar takarrüb ettik- müselsel muhare- mıştır. muharebelerinin ye ve sevk ve idare na- zarından tetkikine e noktalar göze çarpar: (Ari pe) lizlerin 3000 n fazla ei Harbında Gömülen Kerevizdere muharebesile abi i erelle imren LR “büyük ga yretini cenub ci in M ğası vardır. 600 yıla oyakın bir zaman yer altında (kalmış olan: çömleğin Yıldırımın boz- (Halkın Sesi ) TÜRKÇEYE KARŞILIK- LAR KILAVUZU Cinai — al Cânip — Yan, gl İ Cânipdar — Yan Car — Bürgü, pürgü, çar- şaf Câri — Akar, yürüyen, yürür, geçer Cereyan — Akım, yürüm, akıntı, gidiş, hareket Cereyan etmek — Akmak, geçmek, geçmekle olmak Cârih — Yaralıyan a - Yaralamak Ceriha — Yara Meni — Yaralı, yara- lanmış Câsus — Câsusluk — ğin Gâsusluk etmek — en lama Cavid Bengi Câvidani — Bengil Câygir — Tutan, yerleşen Câzibe Sevim, sevim! lik, alım, alımlılık, gözenlik Câzibe kuvveti — Çekim ibi Câzibeli, cazip — Sevimli, alımlı, gözen Câzibesiz - Sevimsiz, alım- sız, yadgözen Câzibesizlik — Sevimsiz- lik, a yadgözenlik Cebanet — Korkaklık, öd- le idik Cebbar — Cebin — eri ödlek Cebin — Ai Cebr — Zor, zorlama lin ebren — Zorla Mecbur olmak — Zor kalmak, zorunu duymak, zoru altında kalmak ec altında ecburi — Yükümsel, yü- kümü mi ecburiyet — Zor, yüküm Gem, icbar etmek— mak uren Zorun, zor a — Zorlama, zoral- tında Ced — Büyük baba, dede Ceddani -— Atayi Ceddaniyet — Atayiklik Cedde —Büyük ana, nine Ceddi âlâ — Soykökü edit — Yeni Cefa (eza) — Üzgü ehd — Dürüş, cete etmek — Dürüşmek, çalışmak, uğraşmak, ili mak ebren — Yüksek sesle Celâdet — Bahadırlık Celbetmek — Getirtmek Celbetmek b a aa açırıla- mayıp gömüldüğü — anlaşıl- nkemler —ğ.m irem Yerli puro Çikarıldı , İstanbul (Hususi) — Tütün İn — Çekmek Celi (Bak: Aşikâr) — Açık a Ölpneme — Geldiri Zn — Oturum — Cansız Günün ser) — Be i — Çoğul Gn tmek — Cumlamak, toplamak Ceman — Cumlayın, cüm- eyin Cemiyet — Sosyeti e Cemile — e İm Cenah — Cenini ELA — ae zi Çenk — Cen idaresinin puro sigarası yapmağa mah- tütünü memle ketimizde Müttefikin orduları 30,069 kişi kaybetmiş- erdi. miştir. Bu yıl Mardinde kuro ii tütünlerinden mühim miktar Cengâver — Vuruşkan Cenup — Gün e Cephan. Ceh Cephanelik — Cebel ik ç ephe — Alın ar yüzel Cephe — yek | Osmanlıcadan İsviçreye yapı- ? lan hazırlık gVENİZELOSUN İm MARİFETLERİ ? N Iyı —— nutukta, D, m “YAZAN: BAZİL TOMSON SE ği karşı yapılan haksız (4s SBSB Len muamelelenin doğurduğu in- : ğ Mi | fial — erine tercüman ol- | Yunan erkânıharbiyesi, Sırp - Yunan itti muş muahedesinin, Sırbistan ire ından Bulg Yunan hududuna muharip gön nd mesi li Biadieığin tatbikini iste' Sırbistan, taahhü en ordusu ise şu kuv© ayet etmek keban için- İ wi öl a, İçviçrenin tarihi geci edi aldığı bir cesa- retle, federal konseyin her vasıtadan ve bilhassa 1921 de yapılan Almanya-İsviçre 15,0000 hakem andlaşmaşından isti- | de idi ve Yunanistanla mev- Çoğ o yi ven akkını araya- | cudittifakından istifade ede- | 235 tabur piyade ve caktır. B; Motta ,,biz bu şe- ilmesi için, muhasamat baş- | batarya topti em sil DU teşebbüse | lar başlamaz Yunan -Bulgar | Alman Ke kuv giriştik ve muna (kad hudud mıntakasın 150,000 | Jeri, (bu topçunun 71 ba” evam ede si iyor. muharib, yani: takriben 250 yası ağır ve en (ağır © viçrelilar bu otestolarını | bin kişi mv mek cbu- | ayrıca 50 toplu ai yaparken yalnız İsviçre ad riyetinde idi. Şunu da ik İ Tuna filosu da vardı.) etmek lazımdı r ki Sırb e degil, topraklarına haydu enzen ordusuna " an Nazi Almanyasının | nan ittifak m nahedenariesi- uden doğruya mülhak © idine maruz (bulunan | nin imzalandığı 5 mayış 1913 | rak harbeden birinci Bul tali komşuları adına hare- | tarihinde, rb o ordusunun ket ediyorlar, i bütün mevcudu an iba- Dr. > vi 'un kaçırılması, | retti. 1915te ise, Sısbistan Avustü , Danzig | arzisinin ve nüfusunun art- nsiylarn m piyede rörü, Gen ri ması sayesinde 150,000ni bir sein las e Maked0 muharib olan bu 250,000 ki- sör Lessing'in k atli ve*bun- çeteleri 'nubda Sif” lara benzer daha bir çok | silik kuvvet, bütün harb or Takk ve Gi karşı bi vak'alar gibi Avrupayı hay- | dusunun dörtte üçünü li BediyöEn Hin içinde bıra vi e se- | ediyordu ve bu ordu, kâmi- Kr irdir. Bu meselede | len Tuna boyunda, Avustur- Imanya Dışarı li beka yalılara karşı, Ee lığı Dr. Jakob'un Basleden | kahramanca müdafaa etmek- kalarak Berlinde hapisa- | le meşguldü. ye sokulması tarzında ulus- SIRB ORDUSU VE KAR lar arası iyi zall | ŞISINDAKİ veziri / bozan bir hareket bulunma LER NE KADARDI j dığnı iddia etmek yolun - | ( Sırb ordusu e tur. Fak bidayetinde 400 bii bin ae mufassal delili, rd | 35 eylülü sonuna kadar | Pek muhtemeldir ki, Alman- ! geçen 13 vi muharebeler- ükümeti: bu gibi hâdise- “ bu kuv lerin dünya efkâarı umumiye- Feld Mar reşal ne he derece tecaa- Hi km Alma; ye vüzkâr olduğunu ve Bvr upa | ve, bulgar barışının al tehdid fi aki 913 rini teşrini eden Nazi alizmi k başında Sırbistana a” bü- : ki ppktelizmi iorsf ak taarruza başladıkları za- usu sasıl Di rdığını anla- | SB ordunun a — Di cudu ” kad. Eğer Almanya Uluslar ce- 2 pi ii 40 si maatının barışcı bir azası ol- Zİ piyade; dlsunu, inat » etimek itören; | YERİ BAMNELİ mürekke eb (doktor Dolfüfün katli hâdi- | 11 piyade ve 1 süvari fırkaz | Glistan seferi sesinde olduğu in rr ee vE Üye 230,000 Sırb ve 50,000 Fra fakobun kaçırılma si hafif olmak üzere 658 to; mx“ ve İngiliz yani cemil Bir güyri esl Nanlerin |: kivimalı yakan 300 bin kisi | zag gop muharibe. kar mi aşırı gayretgeşliğ ei doğ- gn eyi © | bin Alman ma gk ni hllğam r cudu 420 bin kişi idi. Buna ie 400,000 ll e bark) bildirerek doktor akobun | memleket hariçinde kullmi- | mişti.) azatlığını iade etmesi için | ması kabil olmıyan 50 bi SIRB - YUNAN henüz vakıt geçmesi değildir. kadar ekil al ilâve et ANDLAŞMASI Almanyanın vereceği böyle | mek | | bir ka; Mk viçre bae A Sırb ordusunun 120 tabu: KER e "ya | çok daha uzaklarında bile | mn Blugarlara, mütebakisi çok faydalı tesirler uyandı- caktır. İman ra VU: arşı toplanmıştı. Sırb o sturyalılara ka rdu- suna karşı toplanan Maken- anehestar Gardian) 0. yn Milli Emlâk müdür- | va 150000 muharib gön rilmesi hakkındaki madde$i lüğünden: nin tatbikini istedi. Kral Ko9 z ni Li tantini, si in rübesi, Kemeraltı G. 302 eski in ta) Na re dükkân 300 enini ML OY öztepe Mısırlı C. 426 eski 254 , hane 50 Z d d ma üsaid de; kgöz 8. 4 No. | han 60 ye zi O vakıttanberi Kral Tepecik Kemer mi arka arm Bilâ No, lu ahır 70 erkânıharbiyesi; li Mersinli Karşıyaka C. 61 e baraka #öllia Kendi di dari a Buca Paradiso LR c il b 61 taj No. lu arsa ir birak maki: H ve baraka edile; aa Onun Karşıyaka Alaybey yalı C. 227 eski 223 taj No. lu hane nn ileri ren ve si Yunan — anla; Yukarida yazılı emvalin bir senelik icarları 25/4/935 per- iyi şerait alda im m günü saat 14 de ihale edilmek üzere mi le; ğını > hatı rlatmal

Bu sayıdan diğer sayfalar: