17 Nisan 1935 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 3

17 Nisan 1935 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

elli A a , a Sahife 3 (Halkın Sesi ) 17 NİSAN | Zengin R Gi) Kişesinden / i gı Biletlerinizi pey zl Olmak İsterseniz la Mutlaka (Saaded| Telefon: 3497 i Mi 3ö4 ein Hasan Tah: mmm Bakkallara “Mü ide Son derece hassas, s sağlam, zarif ve damgalı Oturak terazilerimiz geldi. Her terazinin fevkindedir ATIŞ YERİ: Suluhan civarında (HÜSEYİN HÜSNÜ ii EMİŞ) Ticarethanesidir. Piyan o biletle tini eçecilerde (Milyonlar Kişel En büyük ikramiye Ni veli liradır sinden al malıdırlar Şim misli görülmemiş ol defa 19 uncu 0 tertip edilen baya mp Piya, angosunun gay: n bir surette yapılan pda slm. Biri almiş azmi 'n uğurlu (MİL- YONLAR KİŞESİ) » il “iletleriniz tedarik et- hi menfaatınız iktizasından olduğu biltecrübe & v imdiye kadar ASIL Tüyralaran talep çağ dme derhal ve muntaza Surette aahbütlü sta irki sevkedileceğini Muhterem emilen e ederi, k ml ED Sahibi İl HAYRİ DÖLEK Milyonlar arkasından koşanlar) >. İnci Gibi, || SAĞLAM arif Dişler çehrenin hakiki zinetidir N | Bunun ; için Ferit pazarı güepaud zınzı ng 1u9g urd “ggolegi ueşdeze Jig punep uly 3 yeyey Aey uupuLrejLi Şe Seg “sıç 10$1uujo3 opLojfLg Unzg İzmirde umumi deposu Suluhan civarında Fethi 1 İçin müraat kabul eder. ş MRA sineması Yüksel da Kabadayı rakısı kadar yük- selmiştir. rl UN S ağı iofflg LULUpNA uoukvg Fenni Sünnet Mütehassısı Sünnet, Çiçek Aşısı PANSUMAN, Yer ğe ğe e ğe e e e ğe Gacar ŞIRINGA Her türlü teminat verilir. yanında Şenhan No. 6 Fırın ve Hane j i , Satılık ri Soğukkur uyu tram- inde 72 numaralı numaralı hane | Tali öy sa 4 mi kar: 35 muz | kcal yi d müracaatları “ i 4 Satılık bağ | İzmirde Kâtipoğlu mahal- lesinde mi, caddesinde tuğla fabri karşısında iğ iki kuleli kuyusu 30 zeytin vü ağ azimet liraya satılık: İ TAYYARE SİNEMASI Robert Motgomery - nige vb Gibi ia ek ri iyii ee Telefon 3151 Valter Huston rt Young - Franchot Tes ne .. . .. .. . ( Hüseyin Hüsnü a ) iiğtekiyelle EikdLe DİŞ MACUNU Ticarethanesinde bulabilirsini | lm e RE e & Deniz Arinida Ceyla r Z Deniz ve hava muharebelerine ait geyve kadar Si Koku, me 4 TA kn DAN 1 3143 9 $ pılmış olan filimlerin en yükseği n güzeli vi Lezzet 17 Nisan ÇARŞABA'dan itibaren |€2 sevgisi - vazife aşkı - tra meli aker düşün ve VE sıhhi bakımdan 1 kiri NOVARRO — LEVİ Evis $ STON büyük, hiraşk ; macera gi fevkalâdedir z tarafından temsi SON NİNNİ (tamamen renkli J l FOK S dünya havadisleri İrade ee ğ Büyük GECEL E R i > İ tüpü, Yalnız 15 kuruştur Ğ İ N j N va LAR i Taptan Alanlara Tenzilât 2- Aşk Hırsızı Ğİ Hergün: 15171 1 Umumi a - Biel 3 — Dünya Havadisleri > Pane 18; 2 leke ein) J Deposu S. F erit Şifa ir Hükümet sirası 4— MİKİ'nin Şaklabanlığı N Cuma: 13te ilâve seansı vardı i | İK eş a li © DİKKA j Şe A ğin ye Hergün: 15, 17, 19, İleri MR 5 Hergün Fg 18 seansı ucuz |HALK)J seansıdır. z Buakşam Saat 21'de 15, 17, 19,21. anar mn 3 te başlar. iŞ ile sü 35, > Mi 7 ” 5 : İdaresinde ş VEEE LEE © E L HA M R A Kütüphane yar ii YENİ BİR ŞAHESER GÖRECEKSİNİZ ÇALINMIŞ AŞK tamamen FRANSIZCA sözlü Lulgı PIRANELLO'nun ölmez romanından filme Sekilmişti r. Başrolde beyaz perdenin Bej yıldızı : GRETA GARB Haftanın değil mevsimin mvaffakıyeti SESE SESE SE Tangolita Yunanca nanca Fransızca bütün gazeteler, ve Selâniğii ROGRES gazetesile bil- cümle Musevi . gazeteleri ve Fransızca MESSAGER DATHENES gazeteleri ancak, Pasaport yar cak, tree 2 kuruş fiatla s maktadır. edenlerin Alsancak lendi di Sokak No. 49 o ii GOLT ğında yapılmış ve düny: < Altın traş bıçağı, İsveç çeliğinden milimetrenin onda bir kalım anın en eyi bıçağıdır. lk ağızları 1,2,3,4 muma KN numara sırasile bi sal e i

Bu sayıdan diğer sayfalar: