18 Nisan 1935 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 4

18 Nisan 1935 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Atina divanı” bında Ven verilen kararlar ina (Hususi) — sima par larla muhakem: sine Cumartesi günü j al a caktır. e e riya- tini in tayin edileceği henüz bell degildir. Papulas ile (Cumhuriy. eti koruma) dernekleri idare he- yeti ve şube reislerini muha- keme le div van: nda dün hü- illerini meyda- gibi firari Plas- rim e talimatna- me gönderdiğini ove isyan için lâzım gelen (teşkilâtın rayon mekreğ geç- mek üz. endilerine tali- mat ere ispat ii tedir. Divan elyevm iii din- lemekt edir. Sağ adası âsi leri muhakeme eden dir harb de Hilelerin e i edenle: muhakeme eden divanıharb hükmünü vermiştir. İsyanın elebaşılarını dinbaşı Kostoycnis ile yüzbaşı Ga- kiş, sipan e im oi beşe e kürege, digarleri de muhtelif müddetler ka- lebendliğ: mah- etmiş! 1000 A İT SUÇLU Atina (Hususi) — Şimdi- ye kadar me tahkikat neticesinde isyana bilfiil işti- rak eden ve yahüt isyan ha- < © a6 olunacağı Jtetkik (o edi'mek- tedir. Gümüş liralar Üç buçuk milyon lira- o lık gümüş lira basıldı İstanbul (Hususi) — Ba- 'basılm. itecektir. Mayıs- tan iti de 50 ve 25 kuruşluk nikel ufaklıkların a IŞ üzre ai gönderilmi Kalıbların bugünlerde ait beklenmekte küm © Halkevinin Kursuna Yazıldılar İstanbul Halkevi, hapisha- nedeki pl Türkçe öğretmek üz siri e iç mağa Hele » ve Bu teşebbüs kane e karşılaşmış ve 800 mi m kursa yazılmış- iyaralı amelelerden altında kalan Yunanistanda e! şarına müsaade etmiştir. Ankara 118 Li bakan İsmet rarlar vermi yanın son hareketinide ma: sulh v öle telâkki İnd kte; 8 8 & Yunan İntihabatı Atina 17(A.A çağ lere beyanatta bulunan bay Çaldaris Siaheğa iziletin arzusunu gösterecek ve tam bir serbesti içinde reyan edeceğini inlünişir. —şğ.ğ. Kastamonide Büyük Bir e çeliği 17(AA)— Ri akşam 18,30 e Ni lah meydan manifaturacı bay Kâmil Kapok oğlunun e çıkan ri yan- gındkn etramda bulunan 35 dükkân kâmilen ei Zarar 50,000 lira timi edilmektedir. Balkan .. : Ökonomi Konseyi toplanıyor Ankara, 17 (A.A) — Bal- kan antantı ökonomik kon- seyi içtimalarına iştirak ede- cek ve Yugi e alasa Yug: lav soktabkısaları ise elçiliğe > ar len © mural hasları arnki o ekspresi ml VE Murahhas il kan saat 15,30 da aralarında hususi bir Sea yapacaklardır. e konsi iy bir oplani varın e Hilâlia hmer çe zi binası salonlarında açıla- ktır. ye birden s verilmesine hapishanenin tesisatı müsaid olmadığı için mahkümlar ellişer kişilik gruplara ayrı- larak kurşa sevk edilec 23 Nisan ! aralı var İstanbul 18 (Hususi) — Sabah $ Uzunçaşı apartmanın temeli yanına ebeden duvar biri öldü. yaralanarak hastaneye kaldırıldılar. i) — İcra ün reisliği altında işler üz de görüşmelerde bulunmuş ve bu işlere aid ka- iştir Str si hiçbir teahhüde ği nz Maamafih ZuUr a N ii bu Mei vahim bir ame sebebi ve ektir. Yakında bu şekilde dil ns gere tir. F i n Çocuk Bayramıdır. Unut- miyalım. i BİZRYAR LAN 001221 başında bir kıldı. ; Duvar rdü — ağır surette muhalif gaze- se teler bugün çıkıyor Ati Din — Hükümet tabileri son isyande lıka maznun olanlar müstesna olmak üzere tatil edilmiş olan bütün gâzeler ve mecmuaların yarından itibaren tekrar inti- alâkadır- İcra Vekilleri Heyeti Toplandı Vekilleri Heyeti bugün Baş toklanarak muhteli Bay Mak Donaldın beyanatı nemi Di (A AY— Avam kamarasında bay Mak Donald k. Ve açıkca Sl uluslar istikrar yi endirilmiş mühim bir darbe Halkevinde Zehirli Gazlar Hak- kınıda Konferans ii Si runması hakkında bir konfe- rans vin miş ve deremeleri yapılmı: Çocuk esirge- mekurumunun Iyardımları eme 17 (A.A) — Ço- kurumu genel 16 Birçak esnaf vergi nisbeti inin adiEMtei istiyor anal Hamal) — Esna- n bir kısmı dükkanlarının gayrı safi iradı üzerinden alınan kazanç vergisini ww bularak hükümet nezdin. teşebbüsatta bei Ham miyeti bu mak- d ini porla maliye vekâleti dikimine Bu esnaf yüzde nisbetinde olan ver; de (yirmiye istiyor. Gar: ıldız sarayın- a posta ve telg a . ra af şubesi İstanbul ÇIkususi) m ra ar birliği ii resi münasebeti lara kola; e Yıldız “sarayında bir : ve telgraf şubesi otuz beş rginin yüz” indirilmesini da Ş lerde diyil gelmesi Elektr Beyaz Ruslar Tabiiyetimize Giriyor Paris — Cene Şehir meclisi — Baştarafı Birincide — okunmuştur. Bu takrirde, buğday ve un fiatlarının tenezzülünde en is yekü arak bedave t dağıtılmıştır. Fakat talebeler için açılan aşhaneden her gün 226 çocuğa emek veril Ayrıca *y cuğ çamaşır ayak ai İİ suretile sevindirilmiştir. miş gi : a e . iskân işleri Ankara (Hususi) — Da- hiliye Vekâleti muhacir is- kân işiyle ehemmiyetli surette mesgu kase 1 e valisine açıkta e he- nüz iskân m iş Di cirlerin iskân muamelesinin süratle mi rilmiştir Nüfus! kanunu Ankara (Hususi) — Yeni esaslara göre hazırlanan nü- sının tetkikına bir müddet daha devam edilecektir. 1 luğundan ve hatta İzmirde hes bazı fırıncıların ekmeği Sattığından Ve et a dışını i satıldığı bal irde bal satıldığndan ali 10 idi. Bir duvar yıkıldı bir ölü dört 'Kazane vaegisi > Muahedeleri Bir taraflı ihlâl, edecekler | Baştarafı 1 incide | Mesele reye. a az Lav; ra Ba; anil. *bulunmı vi ransa uluslar kurumuna imkârane merbuttur. Ulu: lar kurumu beynelmilel mu- a ihlâlini o takbih ek ve istikbal için ted- birler almağı derpiş e suretiyle bir takım uliyetlere girişiyor. kö ri teşekkür kargaşalık Avrupada sulh için tşikimeside bu- lunmak Oohususunda (ısrar, sulh fikrine Londra, Roma e Strezada yay ğımız ve başi ca Yerle rde yapacağımız veçbile hizmet e etmek lindeyi 7 (A.A) — Ulus» nseyi istikbal- glerin rşı alinacak tile mutasavver olan ko- lar kurumu il de mndenam ne isyon g indik üzere yeniden pimler Laval yarın sabah Parise gidecektir. Cenevre 17 (A.A) — lar Kurumu Konseyi, ara- larında Türkiyede olduğu halde 13 devlet muahedele- rin bir cihetli olarak ihlâline en eri vücuda Ulus- emur komi teye be davet işi mir birinci icra memur- Tuğunda: 634-8039 Bir borçtan dolayı icraen uruşluk 0 lira kıy metinde oda halısı, yirmi beş lira kıymetinden bir çift ay- nalı dolap, yirmi ia lira zay böldü teninde: açık arttırma suretiyle satılaçaktır. Bu arttırmada kıymeti mu- ammenenin yüzde 25i nis betinde bedel verildiği vi dirde müşterisine teslim edi- lecek aksi halde ze art- Teşkilatlanma ve 156). darizasyon mesel&i Ankaradan / Ji on treniyle Kr ” kan lığı ticaret O umum dürlüğü muavini bay beddin ile teşkilâtlandı” Gc. © acak acne lr e istandarizası işi i badi bakani ğa bir b ale He; şehrimizdeki b MO 4 Tahkikatı | iştinabe suretile Had l rinin alınmasına karar v©| n başka üç Gemi “setirlerek leri alınacak ve suçlular bunlara eğ et lecektir. Bir Ceset | du Çeşmenin Kadıovacık # allimi Bay İbrahim Naci np köy yolu üzerini İunmuştur. le ta ta milk ayi Zahitaym i Hakaret el kapılarda atan ta ekmi Hasan * meleri sai a ğ arları tarafından ği ! imiş Bundan dayi | n Hasan zabıt rına belirl etmiş ve rukla dövmüştür, Hak tahkikata başlanmıştır. —n me — Muallimler | mahallesind Beş tip ev yapılacak! tırması ayni mahalde ve ayni saatte 23-4-935 tarikinde ya- | pılacaktır. Talib ve ili; larin yevmi mezicârde hazır ii maları Jüzumu ilân olun Bu Nea tarafından yapılı” ır. İkmal ia Ank istenecektir. ye koyi ve etin narhsız sy om ii edildi. İzmir muhasebei hususi se yes yeou es müdürlüğünden: reyi hususiyei yar te ait Balçovada (Ağamemnun) arihinden itibaren 30/9/935 tarihine ! (M di) ılıcaları ihale rk mektupları ile beraber müracaat eylemeleri. 4140) (

Bu sayıdan diğer sayfalar: