20 Nisan 1935 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1

20 Nisan 1935 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

mü m amman ye Gi ve Başmuharriri ii) SANLI IDAR ANESI Izmir Birinci BEYLER NDA / <İ, Dercedilmiyen 'evrak iade edilmez Hal KKIN ESIDIR kın Sesi ini Âmiri SIRRI SANL BONE ŞERAİTİ eN 7, Altı Aylığı 4 ç BEŞİNCİ SEN SENE No: 2450 20 NİSAN 1935 CUMARTESİ Bulgaristanda kabine buhranı. Yeni 'kabine- nin askerlerden teşekkül edeceği söyleniyor Polis müdürünün teklifi üze- Wi “ine, birçok siyaset adamla- m p W di çel jel gi di şi ad gi tif GEORGİYEF k 2 ye e adasına Me yedimeleri erine aza ver- Miştir, Tevkif edilenler şun- 2) ür inin ve iz em Veni Gorgi- » iki baş bakan- 8 Kabinenin istifasına sebeb eski başbakan Bay Georgiyefin ve diğer bazı siyaset adamlarının tevkifini tasvip etmiyen Dış Adliye ve Ökonomi Bakanlarının. istifasıdır lardan Aleksandr Cankof, b bay Me Öğre eski meb'us Nikolu Kamilel, ! bakanı bay Molof Rd kaymakamı Prokof, e ki y İDikof bu esk arı kalemi mahsus müdürü Va- ji dik ime ilemi Baş- mi Kunrako > > eski polis mali e Nel hi Bu iz rin iii | ak bir o kısmının inde siyasi (o fırkaların | kei a kkındaki kanuna t etmemeleri ve eski bakan- lardan Cankofun yalnız hükü- metin değil fakat rejiminde düşmanı olmasından, diğerleri- ninde ki, bi ria- Pravda gazetesine y. kümet aleyhine bulunmalarından sözen ileri geli- yormuş. üngrn başka, eski Baş- bakan Bay Georgiyef ve ar- ula hükümetten çekil- si sonra gizli e ar eyhinde Yanlı şeyl ia, abine son yaptığı bir toplatıda siyasi liderlerin tev- kifi hakkında bir karar itti- haz etmisfakat Dış işleri 8 8 $ Ba Litvinof müzakerat için sf “ R Parise gidiyor. Tansa - Rusya, Rusya - Çekoslovakya ara- sında a misakları hazırlanıyor b pt (A ay a gele- ai da karşılıklı yardım mi- 7 emele devam Man BAY BENES bay Saktır, Bay laval Mayıs ye rinda pe beledi- 4 e den Moskovayı edecektir. vie Le RI EE E e hu- yet bera ta- in Lokarno mi- saki aahküdlerile telif NE e Ce , duğu tanınmadıkça Ren pine ria; ZLATEF istifalarını Xvermiş- bakana lerdir. Bunun üzerine Başbakan Mİ siz iii ilan a takdim tmek- tedir. Kabine buhranının ya- rın akşama kadar nihayet bulması Mo Sofya 19 (A.A) — as Ajansının ez ör) dün akşam Uarayda eski g zg B & g iu ng ç m tül id ii Drşizine) bade ilk for- masını meccan ağıtacağı- mız bu merakı ve iğ he- — ndan hey: sürükle- en ve Türi gi e öğsünü gu- rur ve iftiharla kabartan bu tarihi eserin ilk forma: larımıza parasız verildikten sonra arkasıda yine kitab şeklinde Kain Sesi ) nde neşrolunaca! Bn suretle ( Halkın Sesi ) beş hafta melerini ulusal dolu çok eserle daha ası okur menkabelermiz! T değerli yeni kei süslemiş olaca! BU TARıHı TEFR,KANIN BAZI FASILLAI N: > > lr BAY LİTVİNO formülü kabul etmesi kal- mıştır. Lb dra 19 (A.A) — İngil- terenin ia ve Cenevre- deki siyasetine karşı Alman- yanın yaptığı şifahi protes- toya cevab Yatma Resmen bu protestonun ya- pıldığı İngiliz e Fon Bü- lov m cak hususi 2d ünde Halkevi Üyelerini Davet inde eski- yeni- olmak ali rin istedikleri iyi eki lunmalarını ederi; Halkevi & Başka. v Yozgat Saylavı A. DOĞAN AA Fenerbahçe 2-1 Mağlüb İstanbul, 20 (Hususi) — Libertas Viyana takımı dün son ve my ta- SELMA 3 Motör Cinayeti Bugün Mahalline Tah kikat Yapılacak Bi çi w motöründe an iki e kanla mi Osman kap tanla Çipinoz Ahm Ni mu- hakemeleri bitmek üzeredir. Bu akşam; Müedeiu motörü kaptanı bay Memi ten mürekkeb ehli motörün bala Koma dal yanı açıklarına giderek vak- anın şekilde olduğunu tesbit edecektir kımile yaplı, ai bazı n na- e hareketler oldu, netice- e Fener ei mesi ub çıktı. işi altında. — Türk Ml TEL: 3503 ( 100 PARA ) BULGAR KABINES CEKİLDİ em ei çan kaçana — (Yavuz)- la eme Mariya) yıl- lerinin kahramanlığı. — barosun »torunlkri | Melet, mazı karşı ıya — “biz çikler. — Yavuzumuz) ufuk- | Barbarosun torunu, ka ları dumanlara boğarak dal- zi p ze Mya bike: gaları yarıyor ve imdada ko- nize! akın vür İigilleiğe — Yavuzumuzun top- | telâşl- “Midilli,, kruvazörü" nl doğ muzün felâketi gene Sivas- rı Kara Denizi inletiyor. — ru topola hücum vw: akın — ik g : İl saire.. sayma eleğin Sopası Çok böyüyen burunların akibeti! ( Dünkü Sayıdan Devam ) 1 itab ve hitab — Ban a birşey yapmadı- aşa kalinca, ne yapa- ! nız, ii e iğ size demek cağını ve diyeceğini -şaşıran | istiyorum ki: Dağda yaşıyan, azametli bay şu kelimeleri | Arikanın e çollerinde kekeledi : ömür sür ahşi insanlar — N mek isti- bile, ” birbirlerine rastladıkları yor... sunuz. ROMA size...Ne | zaman a b GN yaptım? | Soni Kordonda atlı iel kalkdıktan sonral... elediye Kordon hattında mun- tazam otobüsler işletecek (Gaze elerden) : Allah a otobüsler bu) hale gelmesin .. kei Elbisenizi Herhalde - Ahmet ii Uz? a apt) En sağlam Yerli Malından çifte İd dikiş Serpuş ve Tozlukla birlikte altı liradan sekiz liraya kadar ısmarlama elbise yapılır. Kİ RİT

Bu sayıdan diğer sayfalar: