20 Nisan 1935 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 2

20 Nisan 1935 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 2 Ez Türklerle Kari "Kar a / Türkçeye Çeviren : REŞAT SANLI gi S —32— © ZN mi birkaç adım sağ ve solundaki ah- e Ea A a valden haber alması mümkin olamıyan harb iz TOPÇUSU lu bahse nihayet verme- dn birkaç söz daha söyli- sahra ve ei toplar dan ie . İlk za larda emi olikiiğ ve bunlar geriy inderilmişti Umumiyetle sağ ve sol ce- ahi larda birer dağ batarya- sını ilk zamanlardan itibaren, doğruca piyade hattının için- kumanda: de ve piyade kum nla- rinin elind e bulundurmak ih- tiyacı ei | Yolmuş ve sonra- sami piya ser Ma Ke tle, ilk dn gr e & tatbik “ar ring bataryaları, muha- rebe hattı gerisinde kade- meli olarak birçok mevzilere tabiye edilmiş ye ni için birkaç mevzi miş Bataryalar rma şi altında harab olmaktan anı gurup. sık mevzi deği: e kurtulabilirlerdi. adedi heman her zaman manın kara topçusuna a den faikti; fakat cepanesiz- lik müthiş bir mahzurdu. En bol atılan muharebe gününde ei Hanim 4000 kadar ancak atılmış, bu su- Em e başına, bir günde en ek 33 mermi bası gayet az, bom- El bom asi » ba topu se ne ire e > anlı an TÜRKÇEYE KARŞILIK- LAR KILAVUZU Ciyadet — Temizlik, ta- zelik Cüd — Cömertlik umur Cümhüri — Cumursol ime — Cu- ge $ — Cumuriyı Mein mle e irem rami hlık tkâr — Atılgan, gö- z iğ küstah, atak Cürüm — li üzü — Tike Cüz'i — Tikel, pek az, cık Çan — Çâker — Mr köle Çâlâk — Çevik Çare — Çare Çar naçar — İster iste- mez, çaresiz m Buna nazaren ce- müdafasının ruhu, biji le e ii süngüsü idi Mel ill Fedakârlığı Piyade cephanesi > vi ya au vak, a Bizzat iha aye ör bölük nerde nın idare sile oluyor ve daha büyük kumandanların vazifeye Na ması, m9vcud ihtiyat kıt'ala- rını m ileriye sürdükten sona, surette, 'nihayetleni- u. Müdafaanın ruhu ne- itlerin i iman ve kiyrethdi enin birkaç adım s ve soldaki ahvalden ber alm; mkün olmıyan anh isleri meferlerimizin tmedim. Gerçi inde gözetleme uharebe yerinden ir ebe hattından geriye ge- sarfedil. r hep yaralılardan iba- vi JArkası ii Ey ii nz m Esrar yapenler Hapse ve para cezası- na e oldular anbul — Esrar imali ve. kenks suçile sekizinci ihtisas mahkemesine verilen Seyfi, Cemal, Niko ve Yor- ginin n muhakemeleri dün bit- va oi lazm Niko ve Cemalin doğru!an doğruya bu işle alâkaları görüldüğün- den Türk ceza kanununun birer lira ağı alınmasına bunlardan nunlardan Seyfi ile Yor; e işle aileleri görülmedi- e imi karar yedi dk — Çime, lik in Kıvrım, büklüm, Barit çatıklık Dâ — Hastalık Dâd — Tüze Dâd — Ver, Dü Veriş satiş Dâd — Yamp yakılma Dade Verilmi: Geç ul şair ta Adnan Günalla uzun bir gezinti yapmağa | rinin ateşin MM. karar vermiştim. Dini manzumeler ve ilâhiler Berrak ilkbaharın temiz | yazmıştır. ve çam kokulu havasıni te- Yonus Türk edebiyatının neffüs etmek için yola koyul- | yegâne bekcisidir, gk İ Esen ve ince | kılesik ve divan edebiyatı- iniltileri kulagımda bir şiir | bın im yutulan me akdi mızi bugüne kadar bekledi Şair do anla muttasıl gi- | © nihayet öldü: dl A diyorum; rüzgârın hazin ses- Tarih dahi yedi yüz yedi idi lerini besteye ik eski Sr GELİ yolda YON m nlaşılıyor ki Yonus haki- şairlerin beylerin okuyor, | k 2 aten yardım etmiştir. ae m Kimin- Yonusemre aşık mıdir ? kini okuyorsu | Haaa dostum anlatayım evet Bu Me bi nükte yapa- | Yonus aşıktır, fakat ilâhâl. rak cevab v | Öldürmeye kast eyledi Sizin ayi Yaaa! | Gel gö aşk ne eyldi | H nefis yim ağzımda tek- rarlıyorum. ediyor, eyice düşünecek olur İşte bir me k bu manzümesine de ilâ ol bu di ide dal- | için ğa mi galarının arasın örü İşte Yonu: um. Şair dostumla Yonus | fakat lk Türk A hakkında mülâkat etmemi | nın kalbindedir. kendimde gördüm. Yonusemre 8 8 8 ( Halkın Sesi ) İZMİRDEN eğmeile Dair hafta C t tarihimizin Kn ma günü | edebi çi araşındadır ve dev- adır lâtife Yonusemrenin Muzaffer ig 8 8 Pu Gönlülü taşkın bir se vdaya salıp, ecnundan, Ferhattan ihirile AN “Onlar, sız akşamlar yalnızca kalıp; Her seven bengibi ağlarmı acap ?.. Be seven ein her sevişinde, ünde er di e ün inek. manevişinde; -Yarinin- kalbini dağlar mı acap ?. Leylâlar, Mecnunlar, Ferhat ve Şirin, gi gine sevda nehrin Sevenler -bengibi- bu sl le kl çağlar mı acap ? sa 88 SAN'ATLAR | | Alın teri dirimin temellerini | demen kalbinde meslek ME Ke | | | | | GEMİL ÖZHAN : yurdunun Pi elinde; Satin çekiçle ere, iş başı gelinde. Alevlerle parlasın örümce! ik kai oc San'atlar doğacaktır oradan kucak Hor görmeyin her ak, kucak. yan iri bilin: ; Kıvılcımlı baldır ağ eğilin Alın teri dirimin emellerini “kurar, San'atkârın kalbinde meslek aşkı parıldar... FETHİ AKTUG OO İN zn ği uza rig m vi ” ii ii til ba isi ( .. . Öz Tükrçe bir koşma -İzmirin ve birine armağanım- Ey güzel yüz, ey şe kız; yi mi baştan başa, Ey güzellik Tanrı: çok yaşa binler yaşa. Simsiyah görele kirpik asa telini yakan, Ey güzel gül çiçe ğim sen; bin yaşa binler e Ey güzel parlak sevimli; ia yanı balım gi Ol gelişin la yıldız da: ig ie göründükçe bana, yaşa binler yaşa. İzmir Ozanı ULUY ÇITAK Ez his pak duyğularla; y gülüm gül çiçeğim sen, bin b ii İ Yakında çıkacak “3 Telden 3 Ses,, adlı kitaptan Sevgisiz dirim? lar -— Dağların mor rengi niçin kararmış? erin derdine çare yok muki, Şen Gm her gönlü bir duman sarmış, Bu ateşle yanan acep çok m > Her kalbi kemiren vahşi bir dert var, Çiçekler kurumuş, bahçe bakımsız. Saçını yoluyor taze genç kızlar; Bülbülün gülü yok.. evler salkımsız.. Sevgiden eser yok, er kırık, Boğuyor her kali HSONSUZ Mene | Dinle bak, diyorlar “Dirimden bıktık, u ömrün EL veren, hangi yeri var,, Ozan, kobuzunu at bir kenara Sazının her sesi eşer bir yara Bu kadar içlenme sen yoka vara Evrende bu gibi niceleri var... TUMEN NİHAD şs 8s se s s s s Ss Bır haftalık ir duydum kalbimde ri eşi ah içimden binbir ümitlerle Karan anki hasret zehrile ölçün Teselli geleli deli gönlüme bir en. Hasretinle kalbimi vurdun ey eşsiz güze x ğe in o kazıllığını aç. Gel, bu in karahlığini yırt gel Yüz nurunu aklin za lar yoluna saç, HÜSE YİN ZEKİ > bl yi si bl Ss Yakında al 3 Telden 3 Hele ki itaytamiğı ; YALNIZLIK çi ( Karr bir akşamdı, dağlar arasında ben ece inliyorum eşsiz bir bülbül gibi Na öksüz bir kuşum bağlar ağda bi Sen nerdesin bu gece, rengin soldu kül gibi. . ie nz .. Bu hicran akşamında yazılan satırlarım Kalbinde yer ederse bana bilsen ne mutlu Her zaman hayalini unutmam hatırlarım Seni zöriediğim gün hep içerim ae: De NÜ, GENÜE nd ii E an sora Ne mda esecek yol bahar rügârı Ne klar el ye ai e mla damla, undan zlerim cek baharı: Güzel Pt Mİ ikazi akşamla. Ellerim titreyecek koparırken bir çiçek Kalbim birden atacal a ah der inden derine, Kor olası gözler yakin e) Gözlerim wi klasiği il gözlerine. sevniç ruhumu sarmıyacak Md ir pınarın başında akmıyacak gözy Bir dalın kaprmasını istemezsen ye Bırak öylise yolunda geçsin bu akik 3 yaşım. ” Odamda karanlık var, benzedim bir düşküne; ; İçime yalnız keder işliyor akın akın. 4 Bilmezsin hayatımın ilk gününden son gününe Senden başka kimsem yok benim AA “ir ri s8 s8 BİTMESİN ii -Naciyeyf” Haykırdım dağla; ie gre sesinle j vi inle ii Bir ömür böylece geçti Nebe 1 D. DİLŞAT,, Özür dileriz... iirleri verin ve gl Günalın nezih şi caktır. Gine

Bu sayıdan diğer sayfalar: