20 Nisan 1935 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 3

20 Nisan 1935 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Li iki uye MR diğ em z Ee diy “A a. Sahife 3 ( Halkın Sesi ) 20 NİSAN < 5 NR ene 2 esi Kişesinden Alınız. Dİ "a ÇELEBİ Hasan Tahsin Zengin ie adi Fenni Sünnet Mütehassısı Fethi Gacar ş * # ğ Si Çiçek Aşısı # NSUMAN, ŞIRINGA * a a * de seg “Sı Her türlü teminat verilir. n No. 6 ATIŞ YERİ: Suluhan civarında (HÜSEYİN HÜSNÜ gili EMİŞ) Ticarethanesidir. m p > - B İçin müraat ii I ed i 3 Z gr irem yanında Şenbat j 85 ET EN 5 1 — z - Ye ee SE EE s| YÜKSEL RAKISI Dıs ci i Son derece hassas, * sağlamı, zarif ve damgalı se Be Az zaman zarfında Kabadayı Oturak © terazilerimiz geldi. Her terazinin |Z &. E rakısı kadar yükselmiştir fevk serik gE ağ ma g aş ami : z Milyonlar arkasından koşanlar) sgk İMilyonlar Kişel itin: En büyük ikramiye (200,000) liradır ip epin) u *ggolegi uezde f Şimdiye kadar misli görülmemiş olan ve bu defa sl cu e tertip edilen Tarik bilet gin bir surette yapılan şndan lr Biçki vatandaşlarımızı Gi «1 Tri in eden uğurlu (MİL. YONLAR e adalı biletlerinizi tedarik et. © << pin iktizasından olduğu biltecrübe meydana akyalardan talep a biletler derhal ve munta #urette ve taahhütlü olarak posta vasıtasile sevkedileceğini Mühterem Rd ilân ederim. Milyonlar Kişesi Sahibi HAYRİ DÖLEK Her yerde satılır. Markaya dikkat 11351uap98 opLopguNZ0) io YLpJR UouKej mi, İnci Gibi, 003003003003003163005(05005 0630 0033100030300 005 0306306303703 SAĞLAM TAYYARE SİNEMASI "| arif a j ki Dişler çehrenin hakiki zinetidir m ; em harikası 3 un için - © eseri İzmirde umumi deposu Suluhan civarında L A D AM o K AMELY A .. 9 | Ferit ( Hüseyin Hüsnü Odemiş ) il ER İL RR VR 1 DİŞ MACUNU Ticarethanesinde bulabilirsiniz g aiDapal se » 1 Piri Fremimy > “İİ ' Mlmidiz > İİİ KİSİK AA KAA AKK İĞ Duval Pere “ Luyasböğ Koku, İkiçeşmelikte: 4 TAN Ke mm 1. 3143 5 im i e ant İezii 17 Nişan ÇARŞABA'dan itibaren 5 Beynelmilel şöhreti haiz olan bu film bu sene yalnız ril i va ka 4 RAMON NoyatRo — Levis ron |,| TAYYARE me gal a gn fevk; İğ Yunan isyanına beli en zabitlerin Harp Dıvanı Ç İ N G E C E ii E R İ huzurunda muhakemeleri, ğ Büyük tüpü, kuruştur ER SEANS iii Hergün: 15, 17, 19 2 - Aşk Hırsızı Taptan Alanlara Tenzilât 4 â - 21,15 Urum O . E i 8 3— Dünya Havadisleri aşi 13, 15, (Mektepliler seansı) Deposu Ss. Ferit bali en sraı | 9 4— MİK İ'nin NN Cuma: 13te ilâve seansı vardır. a apaBısB sBiaB i SU DİKKAT j “il mik Hergün: 15, 17, 19, 21. Cumi e İL 0 Liwl3) Hergün son > 35 seansı ucuz |İHAL K)J seansıdır. İ Fiat 15, 17,19, 21. Bm Perşembe 3 te başi kuruştur. (6310313163183 0310X103 (0001001831616 < esin. i E L H A M R A Kütü; — di i 4 | Bütün dünyanı sevgilisi, ark perdenin i 1) 3 si? | arlak ve en ndretli yıldızı ii ü il lJ | cele GRETE GARBO: Sin x ” Satılık | Çalınmış Aşk 8 Üç katlı Bir ev Aliağa mahalleşinde Mirke- lâm sokağında '6 numaralı Ü PIRANELLO'nun ölmez eserinden ee alınan tamamen mii sözlü bir hikâyesi Miye Olam k: PARAMOUNT il Altın traş bıçağı, İsveç çeliğinden e onda bir kalınlı- e ş bıçağı (Jurnal cumartesi günleri değişir) ü 1) v. ei Ma Li liği ve G o L K ğında yapılmış ve dünyanın en eyi bıça; ği i bl havi ve ere Bıçakların ağızları 1, 2, 3, 4 numaralı Ri numara sırasile | Hergün; 15, 17, sü e al wi günü: side 0 yar Kuru Yemi | traşa devam edilirse bir bıçakla sakala göre okşar gibi 10, 15, 20 : ve e. Cuma da & w e ie Perşembe günü 13,30 ve 15te pe lis seansı Özçüral'a müracaat eylem- traş olmak mümkündür: m ül a a ki idi ap:ap dB 1ab d5idp GP:ap eri 18... ek eyi ağ i a N SEN! leri,

Bu sayıdan diğer sayfalar: