22 Nisan 1935 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 3

22 Nisan 1935 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SELİLSİZR E LİLLE LEZ “e e SAN AŞAR O EE İn Sga LAR. m A m e GR ME TAY ( Halkın Sesi ) 22. NİSAN Son derece hassas, sağlam, zarif ve damgalı Oturak terazilerimiz. geldi. Her terazinin evkindedir E SATIŞ YERİ: m civarında (HÜSEYİN HÜSNÜ ÖDE DEMİŞ) e, > m ei . Milyonlar arkasından koşanlar İYango biletle Tini m (Milyonlar kişel iii anlarlar n'büyük ikramiye (290,090) liradır Şimdiye kadar rn hem emiş olan ve bu defa 19 u b aş keyi bilet Bi lüsünun gayet yapı Plândan anlaşılmış Birak e Net âyın «1 Tweinde'ze eden uğurlu (MİL- YONLAR KİŞESİ) nden biletlerinizi tedarik et. uog udr3 yeyej m 24) Uepulejuğe Seg “Sı ui “yyaregi ueydeze 1g pünrep . . . e e Biletlerinizi ld İ Mutlakal Çorakkanı Fenni Sünnet Mütehassısı ak : Fethi Gacar Sünnet, Çiçek Aşısı PAN 2 # » SUMAN, ŞIRINGA İçin müraat kabul eder. Her türlü HAMRA sinemasi yanında Şenh Mr ğe e ğe e ğe Telefon: Kişesinden Alınız. 3497 354 No, Hasan Tahsin AY iz verilir. n No. 6 YÜKSEL RAKISI Az zaman zarfında Kabadayı rakısı kadar yükselmiştir YALNIZ SEŞMUR pO LAY TRAŞ BİÇANLARI | KULLANINIZ. / MİZ menfaatınız iktizasından oldüğu biltecrübe meydana talep edilecek biletler derhal ve muntazam m ve taahhütlü olarak posta vasıtasile sevkedileceğini Muhterem müşterilerime ilân ederim. Milyonlar Kişesi Sahibi HAYRİ DÖLEK vga Sıhhat, kuvvet, kudretin Yegâne ilâcı FERİT üye şurubudur.. —. 9p-19ff1g | Unz(j ve vereme işi İzmirde umumi deposu Suluhan civarında ( Hüseyin Hüsnü Odemiş ) icarethanesinde bulabilirsiniz i dn ani Her yerde satılır. Markaya dikkat off YULUPJLK uouukeg TAYYARE SİNEMAS BUGÜN Büyük bir simema harikası ALEKSANDRE DUMAS FİLS'iniölmez eseri LA DAM O KAMELYA 3151 Telefon Marguerite Gautier (o Rolünde Duva! al m €rem isti RE Glanların kullmaz çin yegâne kuvvet ve YÜeK ilâcıdır. Büyük Şişesi een. depolarında İadeli 7 emk zl | Merk b Ss. Ferit ŞİFA Eczanesidir a ap asıapap;a» spa. 48180 SBE ÇARŞAMBA akşamı saat 20,30 da d E LH RA İdaresinde Milli v Ni Kütüphane KR . ; 2 Büyük ve değerli filim görmeğe hazırlanın 4 ti a W. — Beyaz perdenin eşsiz ve ilâhi yıldızı rıgıtte He tarafından büyük bir muvaffakiyetle temsil edilen ASUS KALBİ G inema âleminin 3 değerli sana Tor EN MAY GR ey ee FRANGE DRAKE an Fransızca sözlü olarak yapılan >: < pat w İ—) mw 3 O; o mg e: 5 emmi a neşe ve eğlenceli, çok gülünçlü Sonel Bugün 15, 17, 19 ve 31 seanslarında z Yıldızlar yıldızı GRETE GARBO'nun son eseri IMIŞ AŞK i Me ALINMIŞ ASK ie İkiçeşmelikte : 4 TAN İ- 17 Nisan ÇARŞABA'dan itibaren RO — LEVİS STON 1 RAMON e — arafından temsil ÇİN GECELERİ Sinemasında 2- Aşk Hırsızı 3 — izl Hergün: 15, 17, 19, 21. — Acele Satılık Üç katlı . ir ev Aliağa mahalleşinde Mirke- lâm sokağında 6 numaralı 3 katlı 6 oda, mvtbah, kuyu ve kızar hamam ve bahçeyi ii bane satılıhtır. hayative Talib olanlar Kuru miş- ği? (5) grizi e çüral'a müracaat eylem- 1-6 Dünya Havadisleri MİKİ'nin Şaklabanlığı elik » 1113; 15, 17,19, 21. hep sadna 3 te başi m GOLT Bıçakların ağızları Yovnne Printemps Pieril Fresnay Lugne Jeanne Marken Poe Tel. 3143 Beynelmilel şöhreti haiz olan bu film bu YARE sinemasında, dü yalnın İ hai Ayrıca FOKS dünya ağedllari (Türk. edilen Yun huzurunda muhakemeleri AE) Cuma: 13 te ilâve seansı vardır. ELLA (0303083030030) (0300503306365 1631 0606 0066 03003 00030003 7 n 3 Fiatlar 25, a me kuruştur. (03003103003003003 i ğında gi ve dünyanın en eyi Hergi me e 15, mili seansı) fta ti ci çe sözlü) son nan isyanına şim eden zabitlerin Harp Dıvanı İM ml KER KATLARI DİK ME son A 15 seansı ucuz |H A L K|J seansıdır. Altın traş bıçağı, İsveç çeliğinden e onda bir kalınlı- Şıdır. , 2,3, 4 numaralı olup, numara sırasile traşa devam edilirse bir a sakala göre okşar gibi 10, 15, 20 traş olmak mümkündür. Çok eyi olmasına rağmen Şemsi Hakikat UCUZLUK sergisinde adedi beş kuruştur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: