22 Nisan 1935 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 4

22 Nisan 1935 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

dakHiaikın Sesi ) risının ve kalari müştür. İKİ F İstanbul — testen nişasta çıkarı 'bir fabrika, © hud İzmirde bir — xikası ze r. ei iltic | Bulg; | âsi bir, yener idama mahküm etmiştir. sulh mitingi b ai ve İle. gönde; vk çe izi İstanbul — Bugi NY m . bir semi irin uğ Biden e eğ ve birçok uştur. İllede İtaly. anda da müthiş sa 8 ak dedir. Burada Alman ar, vi gıyaben yaptığı ilikemide sulh lehinde ai erdir. eski ka- e gezmesine yenen ri öldür- BRİKA giren pi payi okla a kendir fab- Mi B ei ia r. Ati- Tepebaşı tiyatro- al LE in şebri- le ol e fazl aldi tahribat & ke kl Bu tele manevi tesirler mından “Lo; un torpillenm: zitanya, va- esine ben: Kadınlar . Kongresi aştarafı Birincide — rupayı birleştiren bir şehir- dir. Bu itibarla şarkla garbin beraber çalışm; ması işinin canlı bir timsalidir. $ ar birçol R geller yaraları kapanacal tır. Sitti Şaravi şark ve garb kadınları arasında (irtibatı muhafaza etmek şerefini if- tiharla hemşirelerine bağ söyliyerek b ir al- sağnağı içinde kürsüden i. sper en karar eakıben SIZ vi rahhası Madam Malaterre çe bir karar O sureti kudu. Bi kadar siyasi ve e kanuni haklarını kaybetm. ekiikesine maruz kalan ga 2 kadınlarının ve kanuni, iktı- sadi ve siyasi Kaanlar kadınları aşaığı seviyde bu- lundurulan şark ii adalet ve müsavat prensip- leri etrafındağbirlemeleri tek lif ediliyordu. Bu karar su reti bazı küçnk tadilâtla bul edilerek celseye nihayet verildi. Ss s8 8 Jazeteci Yakobun kaldırılması meselesi Lâhi İstanbul 22 (Hususi) — “Taymis,, gazetesi Yazıyor m uğ m isyanı mii astırılmamış İstanbul 22 (Hususi) — kip seli adasındaki Rumların çıkardığı isyan devam etmekte, Şimdiye > tevkif edilen Rumlarla Kalimnos v dolm Yunan isyanına İitirak aba: . . erin muhakemesi İstanbul 22 Gibenmi) — Atra ski tiere yana ii a et adamlarının 23 Nisandi rinde 2 Mayısta muhakemelerine devam olunacaktır. ar harp divanı yortu! laa münasebetiyle birkaç günlük bir inkitadan sonra a faaliyete başlıyacaktr. Fener - Libertas maçında kan hâdise tahkikatı İstanbul 22 ( Hususi Ja Cuma günü Fenerbahçe ile Li- bertas takımı'arasında çıkan hâ ie tahkikatı ilerlemek- Şimdiye kadar otuzdan fazla şahit dinlenmiştir. Sü iel yoksa Libertasa aitmi olduğu henüz kat' şekilde anlaşılamamıştır. Bir Yugoslav bakanına suikasd pıldı İstanbul 22 (Hususi) — Yugoslav bakanlarından bay giüneniç intihabat Ki ioama anlar gi t'de bay Yevtiç iz meti lehinde bir söylev söylerken suikasta uğramış ve agır surette yarajanmıştır. Formos adasında şiddetli zel- zelelerde 742 kişi öldü Tokyo 21 adasında bir Gi olmuş rine yıkılmış, lan alınan anı . mahkemesinde! Laval- Litvinof miki eş iri «DERE NOUVELLEN inkitaa şim zetilmekted Moskova m Ci A) — br ve diri; Eski ii mebusların- Bay Litvinof ile bay Lav. a eler inkitaa dan birinin ve Nazi hişi lime Ba Tütvinot Halk nir heye raporunu Bu haller ikatın ny e e ah- val Eni edecek şeyler değildir. Berlinde Almanya hükü- metinin Ri yakında cevap vere- ceğ cevabın neden acağı yarı resmi bir söylenmektedir. Al- idi pi surette intamali edir. i Lone Bresse Eski Y unan Kralının Atina (Hususi) — Hindis- tanda yaptığı (seyahat önmekte e ağ kralı Yor, me eye ugramıtır. “Mahlü kral Kend raya es rmek üzere Moskovaya davet e asileri a mah- küm edildi Selânik 21 (A.A) — Kavala askeri mahkemesi ana a olan âsiler hakkında hükmünü vermiş ve bun- lardan onunu gıyaben idama, altısını müebbed iin mah- küm ie iştir. . . . » Rus artistlerine verilen ziyafet kara 21 (A.A) — İç işleri bakanı ve dış işleri bakan a bay ü Kaya aneen ehrimizde bulunan Sov- yet artistleri ei bu akşa rmara oOköşkünde bir ye verilmişti Ziyafette ni vekile âzası ile bazı saylavlar ve Sovyet Kar «Taymis” gazetesine göre Akdeniz misakını ilk defa İtalya, Yeki etmi Yugoslavya ve Yunanistan ila am bir Akdeniz ii imza edilmesi le ilk iri ai tarafından yapıldığını Ayni az göre, İtalya ve Balkan murahhasları arasında müzakerelere devam edile- ii vğu ür ii m Ankarada Mülkiye , Mektebi j 22 ( Hususi ) — l di 500 bin ira sar- file Mülkiye binasının inşa- sına kara e tir, elik Delegeleri erefine Verilen Se e. kara 1 (A. A) — Öke- ii rali, Hasan Saka, K. mutay reis vekili bay Nuri Conker. büdce encümeni yin kanı bay Şeref Ösken Milli bankalar umum mü Ökonomi bakanlığı ve Tür- koi da ileri gelenleri ii bu- lunmuşlardır. 5 er 21 (A.A) — gün Balkan antantı isi ökonomi konseyi deleg şerefine Yugoslauya —— asr bil kabul resm! yapıl- İzmit gep di (Hususi) — İzmit nd fabril kâğu kasının ini erinin kurulması bitmek üze- redir. Fabrika ei liş- mağa başlıyacaktır. —— Esrarengiz Gaybubet!.. Atina,-(Hususi) — Zabıta 15 yaşında küçük bir kızı kaçırmaktan suçlu ŞKasturo- kis isminde birini tevkif et- miştir. Nevkuf ikızla olan müna- sebatını bi etmiş e t çocuğun evden firar etmi sinden haberdar olamadığını söylemişti çi mi ii yavrusunun bu adam tarafından kaçırı- larak berbat edildikten sonra bubeti Atinada bir heyecan uyandırmıştır. me — İsviçre 6 - 2 Macaristanı Yendi İstanbul, IHusuil — Av pa kupası içini Salk İçe Marta takım: ları yaj hi Serim büyük elçiliği ve dış işleri bakanlığı erkânı hazır bulunmuş- lardır. g uses . > . Venizelos (o | iki Yunan Fransada da Casusu | a ( Hususi ) — Pire i korku or ekici Pobolalde e i — Paris ( Hususi ) — Bura- | Vulas namındaki iki bah- | ya gelmiş olan âsiler reisi İ iri casusluk ed | Venizelos istasyonda gaze- | yedişer seneye mahküm i teci ve fotoğraf muhabirle- iştir. Bunlar ecnebi vi i rinden kaçarak otomobile derli Milli müdafaaya mü- amm e le Me ia gitmişti ler Valla buraya geleli Me * dört gün olduğu halde hiç Fransız saban eli sokağa çıkmamış ve en ya- | losun bir suikasta uğrama- kın dostlarını bile kabul et- | masını temin için le em- © memiştir. niyet tedbirleri almıştır, kazanmışlardır. 2d». 0” "dll - Çocuk Haftası.. Çocuk esirgeme idare heyeti, evvelki akşam Cumhuriyet Halk partisi bi" | nasında, kurum başkanı Dr. Yarın a olan bay” ramı rip Liner elerde bulu bayramında çocuk” caklar ve şekerle mel ler erecektir Mektepli | İS öm Talebe Ba Cuma sabahı Alsancak sa“ m. hasında Talebe bayramı yi pılacağı ii — maç Yı at 17de sında bir ai maçı yapı" lacaktır. . Acizelere Yardı akanlığı, yoksul acizelerin Belediyelerden yö dükleri yardımın azi nasebetile gezdikleri yerlerin perişan olduklarını, Belediye- a bu gibileri daha enli ardım etmesini valiliğe bil- dirilmişti Yes si siyara İnhisarlar idaresi; ir buçuk kuruşluk birinci nevi araların çok sürüldü; nazarı dikate zarif ve yaldızlı |bir kap içinde onbir kuruşa satılmak üze zel bir nevi sigara çık: yı münasip görmüştür. —e— Kükür Piyasaya Geliyo sanan, rn 2500 kükürt sipa tmiştir. Bi ri İydm y elen ve ad nr Kedi ni dan da 300 ton gelecektir. Vali general dün kükürt işile meşgul olmuştur. m rm Teşkilât mıştır. Heyet Glee sonra Aydın. satış ratifleri birliğine lerek azal da temaslar yapmıştır. Heyetin tetkikleri on gün sürecektir. kem m ası Eden Kızlar rilmelerine karar verilmiştir. cestirimler alın” i e de kitaplar hediye oktur. Sa” -B akabılağı ara“ vel , me — Ep ae a mek

Bu sayıdan diğer sayfalar: