23 Nisan 1935 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1

23 Nisan 1935 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

b ve Başmuharriri SIRRI SANLI IDAİREHANESİ “Hal Neşriyat Âmiri SIRRI SANLI| kın Sesi ESIDIR ü Beheri ” Kuruştur. i N ( Halkım Sesi ) Matbaasında / Basılmıştır # - ŞERAİTİ Sisi 7 Altı Aylığı 4 eşine SENE ; No: ; 2453 stikrar Bü başlık altında Atinada İliş eden Proiya gazete- one bir makalesini aynen h ürkiye hükümetinin fikir- , lerini selâhiyetle neşreden | zetelerinin seyi i ein ara hüküm in “umumi meseleler bakkal I noktai nazarını anla- | mak kabildir. | e yl göre, Tür- © aristanın silâhlan- el ji ile mukabele al, ve böyle birşey yap- bahis olunca, hadisinin de boğazları tah- him e mek hakkı olacağını see Da en vecihle, Lo an hkâmına Süre, he boğazları silâh- İh Btanbulda 12,000 askerden &zla adam bulundurmaktan — Mennedilmiştir. Türkiye bu li rı, Bulgarist. Nöyi “Muahedesi ikdibince 20; azla asker bulundura- © tağcağımı nazarı itibara ka- “a Grleçi Bulg aristan müahe- “Enin Hükümlerin riayet et- erek ilik. bir 600 bin sil bir toplayabilir. İşte ie Dış İşleri Ba- “şga Bulgaristan ve diğer “lâhsız > devletlerin silâhlan Hası meselesi mevzuubahs aa “bütün bu “noktaları Ya atacaktır. Fakat şa- > rma sia bir enli en Tükiye De İşleri ei göstermektedir. min 23 NİSAN 1935 SALI BAYRAM KUTLU OLSUN Balkanlarda Meydanı boş bulan Bulgar çeteleri bir Türk| Balkan Ökonomik Konseyi İ köyüne saldırarak Türklere işkence yadtılar Bulgaristanda ackerle halk ll çarpışmalar oldu. Yeni kabine- Kralın vaziyeti güçleşti. Bütün daireler askerin muhafazası altında bulunüyör in ömrü kısa olaçak. anbnl i * bay Tosef'in vaziyeti Yugos- İ 3 (Hususi ) — Bulgaristandan gelen haber- | İnat çok fena bir surette lere göre vaziyetin “karışık | karşılanmıştır. olmasından — istifade ed İstanbul Hususi İgar kralının vayiyeti çok müşkülleşti. küm ü- yük bir şiddet istimal ederek vaziyete güçlükle hâkimdir. el abinesinin mevkii | vi ıs öğ il bi KiM açılışı BVLGAR KRALI MORİS | ve çocuk bayramı münase- betile sie büyük şen- Bulğar çeteleri Stomani Türk köyüne “saldırarak bir çok | likler yapılmıştır. Türk vatandaşlarımıza meza- Sabah, saat 9'dan ni limve işkenceler yapmışlar Baş kamutayın?i açılışı ve Gi gi e | Jkutlulandı. Şehrimizde büyük şenlikler Sepil we köyü yağma ettikten sonra | seçilen bir çocuktan mürek: firar etmişlerdir. keb 36 kişilik bir Kile iz İstanbul 23 © (Hususi) — ki Hayye sa, zi- Bulgarist. ye son | yaret ile bütün arkadaşları- baberlere göre ocenubi Bul- | nın sevgi ve yl yala bil- garistanda ei a halk | dirmişlerdir. arasinda şidde ei Saat 10da bütün okula ler olmuştur. e iki lebi umhuriyet meyda- araf- ta da bir çok ölü ve ral vardır. Saat 10,30 da İstanbul 23. ( Hususi ) — | kanın salli, İstiklâl marşı Mâkedosya işleriyle n | ile o merasi aflanmıştır. uğraşa, yeni Bulgar kabinesi reisi ' Bundan sonra Ml yine 23 NİSAN Çocukları sevinç, büyükleri kıvanç içinde yüzdüren ulusal bayram in çocuklarımız e ran sevinç v vanç ve gururla n büyüklerin yüzl k EPESKA pekâlâ takdir et- cuklarımız gibi sevinç ve neş'e içinde bu bayramı a millete kutlularız Üneamrzee Pragda büyük bir casus şebekesi yakalandı Çekoslovak Büyük Erkâmharbiyesine mensub pall, Alkaya hesabına casusluk yapmışlar -anbul — Londrada mün- e u gazetede oku- te; sir De; — Herald gazete- | duğuna göre dördü Prag in Viyama muhabiri Çe- e iy ol- büyük (bi ral ile da üyül ir | mak : ere yirmi kişi tevkif casusluk .şebekesinin keşf- | edilmi iri olunduğunu haber vermek- Casus teşkilâtının gayet tedir, vâsi olduğu anlaşılıyor. Tev- kif olunan zabitlerin büyük Pragda neşrolunan 5 bir eşim ğila mensub ul akşam gazetesi | bu hâdise | junduklarını müspit delâil ları Ankar Bal- a 22 (AA) — kan ekllk istişari öko- kabine tamemen orduya da- yanamıyacaktır. Zira askeri | nomik konseyi başkanı bay Hasan Saka ” sey mesaisi Şam tatmin etmiş bülün i trafi olu “ajansı viies müharririne şu likid ver- Buhranın daha vahim bir Hee li alin patlak ver- eyi *tetkikine tevdi | mesi çok muhtemeldir. edilmiş olan işler dört ko- İstanbul 23 ( Hususi ) — | misyon tarafından © tetkik | Belgrattan bildiriliyor: Toşef edilmekte ve bu isyon- | kabinesi Balkan andlaşmasına | lar şu suretle ayrılmaktadır- yaklaşmak e takip | lar. Balkan memleketleri — Sonu 4 üncüde — Me dik kere muzikanın mama çi bir ( lebeleri Gazi heykeline çe- ağızdan - Cumhur marşı | lenkler Li yi heykelinde Misakı Milli okula söylemişlerdir. Marştan sonra Vali Kâzım valebeki talebesi tarafından okulasından paşa bayan canlı bir pi bi Nefise 23 Nisan şirini oku- En ndan cok esir: muştur. Bundan sonra Yıldı- kurum, bela an yi rım Kemal okulasından bayan lann şeke rin şoçuklara ağıtılmışı Türkân 23 Nisan hakkında | Bundan s £ kola:ay: 2 bir söylev söylemiş ve buna ni Kâzım Dirik cevab vermişti; Söylerden sonra okula ta- 88 8 8 heykelini selâlayarak m sim yerinden ikinin dır. a General Kamenos ve Papu- las idama mahküm oldular | Selânik divanı harbı da 8 kişiyi ra 5 işiyi de hapse maküm e İstanbul 23 ( Huh; si ) -- Kavala divanı a General Eapylarle, ei Bulgrislna fi Far etmiş bulunan general Kame- osu ii | rılan okulalar my Alat 2 AA iz Üçü üncü divanı harb Dr ordusu ıtilâlcilerinin muhakemesini görerek sekiz idam ve beş h a Serez fırka kumandanı general een Si Mi Diğer taraftan Selânik gazeteci- lerinin âyan âzasının ve diğer siyasi ricalin süllakeieleri iriilie devam etmektedir. “Türk Tayyare Cemiyeti kon- resi 20 Mayiste Anhara 227 (A.A) — Tayyare cemiyeti kongresi TEL: 3503 ( 100 PARA) Başkanının. ,Beyanatı ; Ticaret, banka, tor İzle e mimikleri komisyon- işlerini bitirmek üzeredi r derhal toplattırılmıştır. lıştığı bildirilmektedir. Tozlukla birlikte altı ürk Mayisin 20 sinden sonra yöreyi Kongrede her vilâ- yeti iki murahhas temsil edecektir. e in Efradına: Mei. Ebesi Herhalde ge Asım Uz” a alana. En sağlam | Yerli Malından Kd elbise y ; ESKİ BİTPAZAR RAN DA NO. Li NO. melike ş yi antant © na- : teshil o komisyonu, memleketleri iii li vasıtaları lerine tetkik misyon banka ko- Balkan pata ara- Ar gerek hari: cekler için gözlerileek ke leyliklar i işini tetkik eden dilmiş ola: tatkike başlamışlardır. Bunlardan inakale komişyonu kendine ait olan işleri bitirmiştir. Bu omisyon. a görü: ülen r rada dağ e in edildi, nie esasları mütalea Gülimiş ve iyi tetkik edilmiş mikzila elsi yor. Bu mevzu için milli seksyonların hazırlamış oldu- gü DR ve ee — rinde lıkla m faydalı el ai eki N < nı ümid ediyorum. ği pamir uzun uzadıya mü- skereden sonra bir ze ti ye varmış bulunuyor ve j irlayan mn tahrir heyeti şimdi varılan b 9 Ve tesbit .. A a

Bu sayıdan diğer sayfalar: