11 Mayıs 1936 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1

11 Mayıs 1936 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ör ür e EL A AŞA A, OR vr VR e e EE e GE Vr a EA NE A A kA. A AŞ ET TME (UTINCI YIL “NO. 2782 âzartesi nizi 3503 SA ( 100 ) Para Halkın Sesi SESIDIİIR SIRRI SANLI İdarehane: İzmirde Birinci Beyler Sokağında (Halkın Sesi) Matbaasında Basılmıştu, Geçmiyen yazı geri verilmez Italya kralı Habeş imparatoru olduktan sonra... YASAL DURUM $ Ne kay, ca nih, dediği w ri İtalyanın bu iyeti senn be * şey acağa ini Mi ika etmek, e yor v m razı gö da pi ini son nutuk- e sö bile İngilterenin Ta- Bani Ne bala Ül şka yol kalmıyo: A orda halledilme- cak bir VE âtiye bırakı- a yen ardır: Ak- Min > de zamanla hal- Yak, Geler, Laval anlaş- yy © bu kabul etmi yeni Bileği olaca caktı tu? giz ii iade krşısında si- May derece « düşmesine İş, midir? en çö- gümü Akdenis me- i ... İtal- Ngiltere Ya vee ye mi? v, b an Italyanın ne kazandığı belli değildir k m? Haile selâse Uluslar sosye tesinden adalet bekliyor Italya kralı Habeş imparatoru ilân edilmesini Fransız gazeteleri soğuk kanlılıkla ke ii İstanbul 11 ( şist büyük ia ii ilânı Fransız etesi fe şayandı ll Cenev- reye hoş görünmek için ya- pılan bir rma sırrı zili ğunu ümid ediyo: e dö Paris leşi yazı- “Cum artesi günükü bakan: lar meclisi TİME ğiriği ilha- Ye iile Di zecri ANKETE D DEVAM İM EDİYORUZ İşsizlikten deli gibiyiz Hay Şaşırdık kaldık.. Imi —— a “ Yazın büyüklere duyurdun. Dirdimi- *N ze bir AP is un a rey sahibleri, ERLER 9 ol : Mean aldığı ka Deri Ankekimiz adr, “gi Bodur, one Ve Birkaç Söz devam ediyor. ya Büyük bir alâka ile kar- iii dün Salebçiogi ri şılanan bu anketimiz ne h a Hakk, ia bil bir şahsı, ne de Belediye- çomak bay N e ii > yi istihdaf etmektedir. Ga- “lan döşemeci, med Ve İR yemiz ata pm eğil, urada S in Zarara rom hi Müza, Evkaf idaresi bu Son, de il kiraya burak, M 1 tutan i ibiyim, Bugünkü . ve a ağ 8 ider 1 otoj ğı * hanlara na- İ e ye Bir cadde- ii oi halkın an olduğumuzu, ne de- objektif akal isbat ararı: hinde söylenecek ir fo- toğraf ki sadakatile Kemeraltının bugünkü va- ziyetini vk nako ibarettir, bu kadar... EAA 28 $5 üzere iki kapısı vardır. Ma- demki çarşı tarafındaki kapı müsaid değil arkadaki kapı- — Sonu 4 üncüd ITALYA YENI BİR HARBA apk bildiriyor. u hâdisenin akisleri Ce-

rede Emi österecek- tir. inin (bu ün) Cenevrede bilhassa bigileri tarafından şiddetli obeyanata — inlizar edilmektedir. NEGÜS ULUSLAR SOS- YETESİNDEN ADALET POL BONKUR imam a pderm karar vermiştir. . Bütün mil- letler cemiy: Si taki eyni ede- ra cemiyeti prensiplerine gel bir surette bağlı olan a kadı bozan b ik arzusu ile hari m hareketini Sie e di tadan silinemez. Ve silinme- Baz cis el iğ ie Zi melidir. Negüsün beyanatı 5 hakkaniyet, zaif ulusları! Si Mİ gs kuyvetlilere karşı himayesi gibi yerli bir or akil | olunda - bir hitabe ile bit- edeceği Fransada ve İngilte- mektedir. rede Dm bildirmektedir. | İTALYANIN NE KAKAN- a İmparatorluğu | DIĞI BELLİ DEĞİLDİR Afrikada a genişlemek ei takdirde bu kıta udanı değil Fransız müs- ça de tehdid ede- cek vaziyette olacaktır. Iduklarından zecri tedbirle- Peti ii gazetesi Duçe- | rin şiddetle tatbiki taraftar- nin b tının her larıdırlar. Hatlâ aralarında: Sonu 4 üncüde — — Bu akşam seni Güzel yalıda ear İnd in de ondan — Olmaz... mehtap geçsin Antantının askeri mukavelesi — İstefani ei iie Venizelist Neo ga iko tesi —— yazıyor: Geçen kânunusani- ncu günü Romanya ve kiye nam ve T vw hesablarına lavya süpme Bay İstoya- dinoviç hükümetine - Men ele imzasına hazır mı- dr diye soruyordu. Bu şart- Yılan vücudi 5 ateş dudaklı sus kadın — İtalya ile Balkan itti fakı Kiseeira bir harb Yerden ii Sü kaptı — Bir taraftan © İtalya, iğer taraftan da ve ve kafasını cali... iz Sırf Balkanlara mah- “ : bir kadin se İngiltere olmak kd bir harb çıkar da an- ai yılan gibi vüci tantı da Fransa ve iye İ he ah saçlı, atei ş dudaklı, ile harekete mecbur olur- | Yıldırım bakışlı bir, köy kızı sa; şeklindedir. Gazetenin idi. Kız beni seviyor Fakat 'unan kükü; | bu kızı Pei bana vermek istemiyo: ği İikterom reis bey, gibi diğer maddelerine de | rica ederim muhalif kalacaktır. Bu ce- diniz. Aksi takdırde bir ablar o Mayısın o dördüncü | Dayet işlemek üzereyim. günü Ekatimereni gazetesin- Korondel Kol Nevyork belediye reisi bu de intişar etmiştir. mektubu alınca şaşırmış, kal- pa) Negüs ne vakit 2? ibi bir vazife il istifa edecek? duğunu, düşünmüş fakat Londra 10 (Radyo) —Deyli | buna sna adamlarını ça- Ekspres gesi gey Zırarak bu vatandaşın arzu- na göre Habeş ratoru | zunu ali getirmelerini henüz bareloyluk” ttatım emretmiştir. muhafaza atmektedir. Negüs Belediye reisinin adamları sıffattan ancak Fransız | mektubtaki adresle delikan- ile İngilte arasında (karar | lıyı muşlar ve kendisile verildikten sonra vazgeçe- | görüşmüşlerdir. cektir. —Sonu 4 üncü sayfada— çok u işe düet HALKIN SESİ HAKKIN SESİDİR Arpa ucuzladıkca tramvay fiatları artıyor ir karimiz yazıyor: Zell “Karşıyakanın Ozel bir hire vardır: Atlı iy İzmiri bu dertten kurtaran eller Karşıya- kayı da ne zaman kurtaracak?. Katpraka lem ve teşekkülü sanırsınız ki halka müşkilât çıkarmak için kurulmuş bir müessesedir. anlatayım İskele - Bostanlı, İskele - Naldöken, İskele - Soğukkuyu hatları mesafe 4 rile yekdiğernden çok farklı bulunduk- ları halde bu mesafe farkı hiç göz önüde tutulmaden hep- sinden beşer e me Binde ei iskeden binerek Osmanpaşa camiine kadar dahi gitsem Soğukkuyuya kadar gitsem gene beş kı e vel ai okkası i kuruş ruşa mantık, ey le.. Ey ramvay işleri bu kadar yüzüstü bı ırakılacak olursa bir gün gelecek arpanın kilosu 30 paraya e tramvay fiat- leri > mere e tır! erden göğe kadar haklıdır. Alâkadar mamam- lar in ii in allotmelidirler. Halk böyle istiyor..ğ HALKIN SESİ HAKKIN SESİDİR ii ie Lİ ni i

Aynı gün çıkan diğer gazeteler