5 Eylül 1936 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1

5 Eylül 1936 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İm YIL İz ©. 2883 çaresi ylâl 1936 ae 1(100 ) Para Miehemmiyetli görülüyor AKKIN SsESİID Halkın Sesi Sahib, Neşriyat Amiri ve Başmuharriri SIRRI SANLI İ ie İzmirde Birinci | Beyler Sokağında (Halkın e Matbaasında Basılmıştır Geçmiyen yazı geri verilmez 1 Majeste Edvard Atatürktarafından karşılandılar. lerce kişi kıralı coşkun bir şekilde kar- Jia, Bütün Istanbul bir bayram yeri hal'nde Hece in bir erer e Suikastçının üzerinde bir m ya- ii si rar e lek sün z 7 v giyen büyük cüverd elbise Ga bir elbise ir, bir lâ Rıhtımda mra sefiri Fethi, türkün sn al Afet arpi- ordu. Krali birlikte Ingiliz se- farethanesine gidildi. Burada biraz istiral e ttan al yata döndü v. yatta yidi A KARA BULUTLAR deş Boğazlaşması Devam — Ediyor Şöre kardeş Doğazlaşmasi mem- €tin parçalanması takib e cek! bulutların le yıldı- rımların dehşeti yalnız İs- panya elektirikli ufuklarını tehdid o etmekle Rekabetin, bir par: çalma hırsının v ve mi rejim devirecek, mamureler arıyor. Ispanya hadiseleri gün gir tikçe Ispanya hâdiseleri tiğimiz korkunç Ispanya ufuklarına biriken kara ia başka a- ufuklar sü ürüklenmesi un bi , garesi bu- hafta ir gün Karla ola- ra, SIRRI SANLI bomba kemeri! bulundu zinci Edvaı rd ö Sin sonra 2,45 de Domabahçe pi ye Atatürkü , Ziyaret 5 dakika sek samimi bir hava içinde geçen bu göiüşmeden sonra ttiler. 35 Gal iaktar yali döndüler. üstü nbtıma çıka- ai lanmıştır. Bu adam (derhi mahkemeye sevkedilmir, reisin Cumuru öldürmeğe kasddet- ari itiraf etmiştir. Cebin- de büyük bir bomba bulun- yerebatanı - ziyaret e muştur. Bu komünestin. üze- mak geyik yar geti m bir de dinamit lr ekilde kralı aş emi bul e E ordu. Halk sevinç içinde LR > Meri br Mi e sele

b ayram yapmaktadır. Şehri- mk er kn miz baştan başa donanmış ir vii fevkalâde günlerden birini Belemisikrili yaşamaktadır. Buğaz içinde A Türk harb ve Alay gemileri) £ nur içinde makta adeta İstanbul bir Venedik Ei a edi Radyosu Mülâkattan sonra iki dev- İstabul 4 — İstanbul. red- Ridevlet reisinin görüşme, AMERİKA CUMHUR REİSİNE SUİKAST Suikastçı bir bomba ile Ruzvlü öldürecekti e | öteki çocukla- Kocasını da öldürdü Kadının delirdiğ zannediliyor OPERET Bırakı'ı beni | de eğleniyor! rımı öldüreyim Fran Nant ertiçi sanın şehiinde bir sinayek dında bir aile şim- diye kadar mes'ud bir bayat ürmüşler ve altı çocuk sa- t ranına uğramış ve ağzının tadı Kadın ara sıra sinir leri mene edi Mösyö. Gar. BEDİA Şehir tiyatrosunu. operet atro: leni ya ve iyildeki aze sabamaksdr. Fakat buna rağmi dam Garalle ba DİLE rağbet kazanmıştır. arttırıyor, ve kocasının .r- | o Del Dolu opereti dön ge- tık kendisini m ze- |üce “ce üçüncü ypamasına habına kapılıyo: rağmen tiyatro ağzına kadar — Altı o anası oldum, o! üzerime de Si geldi. Ar- tık muhakkak beni sevmez, gider güzel e yeeizsi dü- şer İni diyor. gi e e falkışlandıl u 4 ündüde — So: üncüde — let reisi Flovyaya gitmiştir. | yo ik ix Floryadaki deniz köşkünde | hükümet nam bına İiş- ir müddet istirahattan son- siriie Sli teslim ra İstanbula dönmüş ve | ve muamelesi bit- onu 4 üncüde “HALKIN SESİ MAKKIN SESİDİR — Bu sene, sen de mektebe başlıyacak mısın ? — Hele ilk mektebi bitiren ağabeyim bu sene başını benim mektebimi sonra sokacak bir mekteb bulsun, düşünürüz. Osmanağa suları derdi halledilmelidir ir gün evvel 21 imza ile bir mektub m dizele bir müddet evvel de bu suzluktan kaim halkın derdine tercüman a İzmirin b ef iii ti tunda mamure çık göğsü kabarmı- yan te k bir ardı.. Bu bü! ir tasavvur etmiyoruz. u mamüreyi vücuda getirmek için a bir anda belediyenin dez vasıtalarını münhasıran bu mıntakaya teksif e idi. B. ültürparkın temeli an ve Bu itibarla belediye reisimizden kulağını - vermesini istemek hakkımızdır. ediye vi AE bundan bir ay evvelki neşri- i rak X mahalle halkını suya ka- hası ii çeken okurlarımızın da suya ni acar Ed ediyor ve bunu elediye reisinden bekliyoruz HALKIN SESİ HAKKIN SESİDİR. Gİ Halk neş'e için” a e İP salk ği

Aynı gün çıkan diğer gazeteler