26 Eylül 1936 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1

26 Eylül 1936 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

erp po çi * z gö e w vera YIL | Sahib, Neşriyat Amiri ve İ, No. 2900 Bai SIRRI SANLI Umartesi İdarehane: İzmirde Birinci 7 Beyler Sokağında (Halkın Sesi) Matbaasında IŞİIr alı * Eylal 1936 Halkın Ses s DÜNKÜ TECRÜBELER MUVAFFAKİYET- E NETİCELENDİ Geçmiyen yazı geri verilmez Hariciye Veki- limiz Romada tü Aras Fransız hariciye nazırına dedi ki: KR vak vu ER Iskenderunun Mutariyetinden başka bir | Sekil kabul edemez t idare şekilleri Türkiyede hoşnutsuzluk! £“ adıra. akikimemleket tostluğunu bozacak ISKENDERUN TÜKLERİ Türkiye 280 bin Türkün inil- tisini susturacak ve gözya- şını din direcektir Türk fena muamelelere ezilen ırk kardeşlerinin kurtulacağı günü büyük bir heyecanla dinlemekte ve beklemektedir. EML SEE ül İskenderu- sı i i vi â , isin | ve bir şekil | rd a, mi bildirmiştir. z bin nüfus Tür- ran Mİ Miş “ilecek herhangi di- i / e şeklinin Türkiyede e uk uyandırmak ve di) aç “ket arasındaki dos- pÜnasebetler üzerinde tesir yapmak teh- N yaallcağ ımı. da ih- My Di JS gem Türkleri şayeı zorla le ie big tutulmak iste- vi 1 hali ie e | yanda Ne a derini ve şk man- pH ei teklif ii DONNNİNN, AR. 17 Milyon İskenderun ve m 280 bin Türkün feaı meleler: altında karla İetmizi iniltiler bugün 17 milyon Türkün kalbini par- çalamakta devam ediyor. Bırkaç gün evvel bu ırkdaş- larımızın müstekil bir idareye kavuşacakları haberleri yüre- e heystinin verdiği iza di m bir kat daha arttırdı. Bu izahata göre 280 bin Türk Krm mua- melesi görmekte devam ede- cek, ağır verğiler eda ezilecek... Efendi mere ve Demi — yaşamıy: n Tür- in bu aşağı Seliğede kalışı epi da Türk matbuatihın Türk efkârısumumisinin gös- terdiği asil hayecan çok mu- MADRİD HÜKÜMETİNİN A Madrid asla 'dsilerin eline geçmiyecektir kaddestir. Bu heyecan vu bu aksülamel mihanigi bir pro- pagandanın mahsulü olsa idi, bu satırlarda yaramızı takrar deşmek istemezdik, Hür ve müstekil inkılâb Türkiyesiain, hür (havasını teneffüs eden, inkılâp ışı- çektikleri ıstırap ve acılarını lâzım olduğu dehşet ve ateşle duyamıyoruz bile... Vekilimiz Tevfik Pariste yapacağı temaslar, Başvekilimizin re Rüştünün- dra seyahatinden (dönüş Paristeki mülâketları aş 280 bin o Türkün ekimi ve gözyaşını din- cektir. HALKIN ŞESİ iniltisini DİYOR Kİ: İle âsiler galib gelecek olursa yalnız İspa- i Şenlerin neden | YYa değ il Avrupa kökünden sarsılaçaktır md dınamitlerle berhava e n ösilerin eliye geçmiyecektir; şayet onların galebe çalmaları- iç zam İ çmerse, isk takdi, e ln İspanyayı değil, bütün Avrupayı sarsıp edeci titrete- Vr me göre, tedmii Kalk rü Tanlar le lm (Kordon rakısını İngiltere hürri- İtalya Hariciye Nazırı ile görüşecek Sm, mg

zıri Kont. KONT CİYA«O Ciyano ile o müzakerelerde bulunacağı öğrenilmiştir. — nün rae — Mussolini Fransa ve İngiltere ile anlaşa- bilecek mi ? Mussolini mü- zaâkerede sert davranmış Müssoliniyi kandıra- bilecekler mi? rai 25 (A.A)— telgraf gazetesinin göre dün Romada Mussolini ile Ingiliz tiği dra Deyli ve Fransız diplomatin mü- messilleri ne e reler cereyan etmi solininin sert ve atiyatkâr aaa amed. ransız essili, milletler 2 ik tal lünumu için Romi messil yollıyacaktır. EDEN yet ve sulhtan ayrılmıyacak e 2 Asamble bugün kmiaeirik Edeni din- lemiştir. İngiliz Dış bakanı umumi V gile ği çirdikten ra, bu Kiorinu Myo verici simdi sörlemiş ve demişti — Bü yül KADA ge- lince ferdi hürriyet ve sulh prensiplerine sadık kalacak: r. e m rejimleri ruba a itibariyle yrılmak istiyorların m Milletler Tayyare taarruzuna karşı ya- pılan müdafaad liler muvaffak Valimiz halkaş “teşekkür ediyor Dün tayyare (o bücumuna üz v vk sesi ve intizamla cer- Dünkü teçrü- bre Buca, Bor- N mıntakaları Bi hildi, bah vali Faz i Gü- leç vi, 50 de telefonla mi Yunanistanda yapı son rejim “değişikliğinin. ai Yunan dostluğuna “hiç gazeteleri tarafından tebarüz ettirilmektedir. Vradyoni ga- zetesi diyor ki: milletinin ve resmi mümessil- lerinin mleketi ve- şahsı o hak kandı daki samimi hislerini ilk defa olarak mü- m. ere değildir. viii nanın eski aşinası anca bildiği lari sere) mesini görecektir. (Fakat aradan geç- dost- luğu yunan milletinin kalbin- müdürü Haşmet atalim Tal gidip gelmelarile meşrut mektepten çıkış zamanları kındaki düşüncenin ve talebe aleyhinde neticeler olduğu gibi m Halk m Zitiyai rdu. Cemiyetine istinad etmekte devam edecektir. a ni i R Di ün bu satırlarda vapurl: zilât yapılmamasından şikâyet etmi Dülge talebenin bu in il aşağıdaki satırlarda bildiriyor. lebenin tevzilâtlı biletten ildeki e mektebe t bul ik seferlerde vaburlara binecekler epi am tatbik kabiliyetinden mahru mıntakası dahilind rilmesi Mükda ara yazılmış olduğunu saygılarıml bildiririm. r Liman işletme müdürlüğü DÜLGE a bütünizmir- ak oldular top atıl- ibi herkes derhal bir yere ği — Sonu 4 üncü VRADYANİ'NIN BİR MAKALESİ Türk - Yunan dostluğu «eski şaran ” gibi saf ve kuvvetli , bir hale de ET AKSAS de nasıl “eski şarap saf ve kuvvetli, a hale — Sonu 4 üncü HALKIN SESI HAKKIN SESİDİR Talebe biletleri arda talebe biletlerinde ten- şik. Liman işleri tebe gidiş ve yan ii başka ücret Ee hak- olduğu verdiği görüldü ğünden evelce e İslabaye tenzilâtlı bilet ve- H. HALKIN SESİ HAKKIN SESİDİR tercih ettiğini eğer henüz icmedinizse içince siz de yarn da

Aynı gün çıkan diğer gazeteler