29 Eylül 1936 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1

29 Eylül 1936 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Salı Şu * Eylül 1936 ve Antakyada- kar, ardeşlerinizin göz! ve ii iniltilerini üç Katı <nberi gazetemizde umumisine du- yere mi lerde Suriye ile a, gasinda bir itilât âristen Memleket üzere dönen İköeyeti : nr / SEL ve inle; ye için edile- k ir İdare k tan mentakında >Türk Mig mi mahiyette ola- Z7E rr, zi ez lenin p, Si Di e takyayı bü N ğını ruhsuz Câret eşyası imiş idaresi “altına 47 Eİ ed ti İriş 2 ei mu- ma yırtmak un tutmamaktır. va Tür, bu muka- enderun ve antak- i,bakkındaki hü- ii Fransa Türkün elden devredilir bir şey olma- dığını anlamalıdır Anın hareketi duğrudan doğruya i imspi *mak ve verilen zözü tutmamaktır #eödde ——e m “Wderun ve Antakya mese- Öz iç yüzü nedir ? l Bir mukavelej| iki türlü bozulur Ya çizmenin mah- muzu ile yırtılır ya- hut da muahede baki kalır fakat tatbik edilmez MUAHEDELERİN BO- ZULMASINA ALEH- TAR OLAN FRANSA TAAHHÜDÜNÜ DEDEN MiYOİ llmza namusu Muhatabımız Fransadır. Henüz istiklâli > süz bir ünde, metnini bile lee bil- mediği esrarengiz bir müs- veddeden ibaret olan kom- şu Suriye ile hiçbir şey konuşamayız. Fransa on beş sene ev- vel İskenderuna âit itilâf- namenin altına imza koy- muştur. Tek bir tek bir rg” bulamaz- sınız ki, gün bugün, an “ Türkiyeye ve bir Tür sancağına karn ii yerine gelir. diğine inansın; fakat biz on beş sirali Fran- sa için belki bir komedi, fakat bizim için muhakkak bir facia olan oyünün bü- tün korkunç (omizansenini .liyorüğ. Mukavelenin tek taraflı sinin topuğile siler; cisi Fransızların türklere yaptığı gibi imza yerinde durur, e mukavele tat- bık edilmi Bu ikinci, stem birinci- sinden daha şrurdur. Çünkü birincisinde muka- velenin tek taraflı bozul- in ilân “kn ek cesa- ezine mukabil ikincisinde mukarlyi hem ( tatbik memek, hemde bunu ilini gibi esasa ve şekle ait iki istikametsiz- e miss ayrıca | bir alkın Sesi SESID Frangı ranğın sukutu karsısında! ihracatcılarımızın vaziyetleri sarsılacak mıdır ? İncir ihracatcılarının za- rar görmesi muhtemel mi? Şimdilik en sağlam pivasa Alman piyasasıdır Merkez bankasında ve gümrüklerde vaziyet İZMİR BORSA BİNASI Franğın sukutu İzmir piya- akisler yasamıydaki akis şandan ileri gelmiştir. k üze- ilmezse ihracatçıla- sülüzdan Fransa,ya satış yap- mış olanlar epice ziyandadır. 2 — Florinin de sukut yor. Hal- Fran- ından başka florin üzerine Yar satışları ühimce bir yekün tutmak- etmesinden korkul buki Izmir tacirlerinin Maruf banger neden eldi g Petrol işlerile mi uğraşacak Mürefte, Ist 3 — anl iie ve Gazian- tep'te yapılan petrol araş- tırmalarının müsbet neticeler bem olen Maruf serma! ve Banker Rike- tin mi nin dl işlerile alâkadar oldugu söylenmek- tedir. Riket dün tayyare ile ve tadır. Bunların başında Hol- piyasamız, şu e ağ Almanyadan olan Deme nn ği ile şlır. Halbuki paramı- zın Ze nik düşmesi ihti- i yoktur. ükümet bu takar kıy- metini afaza vi bilir in Merkez bankası, mua: dad büyük bir eses tahdit etmiştir. Güm idhalât üzerine birçok “e alla; Sahib, Neşriyat Amiri v8 Başmuharriri SIRRI SANLI (Halkın Sesi) ey Geçmiyen yazı > bain İNafia vekilimiz Bu akşam şehrimizi İşereflendirecek Mi ÇETİNKAYAZZZZ Çanakkale hava- Tra e Nafiz işlerini teftiş kıy- landa gelir, Felemenk'e ve mii Rd ve iz ali nafia işlerini Balçike'ya satışlarımız. ayrı- iş ibaşeni teşkil Güğyer kalan alm em > diz, ğ u, Bunları kabul edip et deli En çok zarar görmesi mek te ayrıca bir hâdise | |, e en — gidecek. . muhtemel olanlar ve endise- | teşkil etmektedi e ye düşenler incir ibracatçı- Paramızın sağlamlı iü diki şartlara göre, mahsül larıdır. zünden, para hadiselerinden | fiatlerinin yükselmesi ibtima- a rn 2 ei Mi herhangi | li bile : ir. şâsi, bu para sukutun veya su- Istanbul 28 — Cumuriyet Emi: memleketlere de sira- e ihti akla Bilâkis Ni İyi Başvekâlüt- “© yet (etmesidir. En sağlam | paramız sabit kaldıkça, şim- u 4 üncüde — Iskenderun egeli Tevfik Rüştü Aras Fransız murahhasına ce- vap verdi. Reyiam mı yapılacak? Cenevre 29 — Cöniyeti kain sor lar meselesinin müzakeresi esnasında Fransız murahhası Vienot beyanatta bulunmuş- Türkiye Harciye Vekili Tevfik Rüştü Aras bu beya- lm Söz. Ta bahtlatınak Bu İngiltere - Irak desidir. Büyük rr değ ve Irak zimamdar- larının eti sayesinde eri li ermişti. Irakın Milletler cemiyetine kalâde komiseri ile görü tükten sonra asa! e Suri- yesinin'de © yakı ayni Ps sayi müs ks ümidini Bugün bu — taklkini > ln Kğ ila “ > Mem şuluk eeapteee erin e bey- nelmilel mukavelelerden tev- vellüt eden bir hukuk mese- lesi dolayıslle de (omezkür anlaşmaya esaslı bir ehem- aliyi etfeder. Çünkü mev- zu run ve An- takya mıntakasını da ihtiva etmektedir. Fransız hükümet'nin mez- kür o mıntakayı da halkın kendi pim bizzat kendi- lerinin i temin edi bis e önü istifade et. tireceğini ümid rim. Nasıl Irakın büyük müt- ti timizi sıklaştır: parti HALKIN SESİ HAKKIN SESİDİR Dil bayramı bayram daha vvelki gün büyük bir keri zaferden sonra yapılan eseri olan büyük inkilâblarla di kutluladık.. As- ve her biri birer deha rilen canlanan ve yeniden doğan ve Türkiye dil yes medeniyet âleminde büyük bir devrim daha yaptı. tıcısı ev Atatürkün, dil Vi medeni âleminde (o meçhul daha gı mili ama dılar. “ Güneş - Dil er isi , Türk ln büyük mucizelerinden Il kmasına delâlet bu devrimlerini ik yara- şimdiye kadar ilim v: kalmış büyük bir hakikatın - beyanla ve mucizeler zekâsının (bütün GN HALKIN SESİ ni SESİDİR. Deden ( Ke m içince siz de anlıyacaksınız. X darı oluyla i d AZE iy amesin küğ ümde || Bak | liye Be ir an Ni UKIN ŞESİ lr maya alakasını tebaruz ettir- Senlerin tercih ettiğini eğer henüz icmedinizse

Bu sayıdan diğer sayfalar: