30 Eylül 1936 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1

30 Eylül 1936 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

a p İonci YIL ii Sahib, Neşriyat Amiri ve Tşam vi va İvan 1936 ENR. | İdarehane: İzmirde Birinci Beyler Sokağında (Halkın Sesi) Matbaasında Basılmıştır > Halkın Ikın Ses |, #Mtakyadaki küstah vs ülkak Arabi ve alçak Arab #) Sanlı bayrağımızı parçaladılar <İ Antakyada Türk bayrağının dalğalanmasına tahammül ME Gpsmiyaz yazı geri verilmez MUHACİRLERİN RAHAT VE REFAHLARI İÇİN Hassas valimizin himmetile mubacirlerimiz gelir gelmez mustahsil yi geçecekler takerrur acir geimesi »Zilen Türkleri kurtaracağı günler çok ie İş Yorsanız şanlı Türk bayrağının oralara gölge salacağıl di zel) — An- Mei pe me daki | e küstah mütecaviz ve cıları Ermen li; ve onların habis yardım eniler ara- ! Türk Aj sında büyük ra oldu. | kı bu hâdiseyi F iü yl teca- iş Me uşlar ve ora stte bulun- NR camları deri Ordu, töre, iie Şanlı Bayrak Bayrağımızı parçalıyan elle- rin ı kırılmasını bunu düşünen : ilisti IYOruUZz Hâdise, Fransız hükümetinin Erir bir tar- ziyesile yatışmıyacak kadar büyüktür. Na- mussuz Arablar, Ermeniler ve Rumlar bu cesareti nereden aldılar? Ant TE yeniği ve peri bir hareket ya- ankör ve küstah De , kindar Er- Abaya mesele- sini pe ittihaz ederek şanlı bayrağımın “aa enayi Bugün bütün bir Türklük âlemi heyeci inde bu namusuzca hareketi protesto ME: ve pi as or; — Alçaklar, yabancı bir devletin bayrağının gölğesi- miyorsanız şanlı akin- bayrağının dalğal mül ede: Türk bayrağının em da kök al günler y. dır. ü küstah ve terbiyesiz Arablar bayrağımıza el kal- vereli cesaretini eğer Fransız hükümetinin gaflet ve ihmalinden cesaret alarak yaptılarsa, eğer Fransız hükümetinin müsamaha: sığınacaklarsa meselenin şekil ve renği o vakit daha feci bir manzara alacaktır. Çünkü dostluktan | bala ve Türkün daimi ” mazhar olan Fransanın, dünya siyasetinde en gülünç vi en Kl lari birini oynadığına bükmede- Sez 4 enç hâdise karşısında İstanbuldaki Eğe rımız Fransız hükümetinin derhal tarziye verm istiyorlar. yorlar. (HALKIN ağ şu vo büyük bir heyecan ve k ıztırab içindedir. Tüklül ref ve haysiyetine karşı yapılan bu ağır e ya kuru bir tarziye ile kapanamaz.. Bayrağımız tecavüz pe El salih Törk bayrağına anın kat'i a, Müamele- lerile bankaların açıklarını kapatmak a ii ram dövizler ödeni Fra daki borsalar v da ha pie için Fransız frangı- n hakiki vaziyetini öğren- Wi tüccarlar dün akşama kadar mütemadi bir şekilde ed yaparak ve ii emleketlerle muhaber dre haber öaşihaekee et Telâş göstelenler daha ziya- de incir firmalarıdır. İstanbul, 29 — Fransız frangınden sonra (o İsviçre — Sonu 4 ünc yakındır eriyen cesur hal- ransız mâ- amatı nezdinde şiddetle protesto ettikleri gibi tel- graflarla Türk apanmıştır. Galeyan de- ei ediyor. Gazeteler Türk ahaliye taarruzlar esna- sında bayrağımızın ve taar- ruza uğramış o olmasından aki inillerini izhar ederek t e vermesini istiyorlar. TİTÜLESKO DİYON DİYOR KI Epi şb —N mayı bir nazir olmağa tercih ederdim! En çok istifa eden” J azırğ, em TİTÜLESKO Eski Romanya hariciye nazırı Eli eyedee siyasi bir suika: uğradığı ve zehirlendiği hakkındaki haber- ler teeyyüt (o etmedi. Eski nazırın sıhhati gün geçtikce iyileşmektedir. Romanyadaki son Bi değişikliği” esnasında kabi haricinde kalan Tün iktidar menim k hari bir adam olduğu iddiası ileri sürülmüştü: Tüülke ba iddia karşı- sında diyor ki: — Ben, demiş, garson pe nâzır ee tercih ederdim. Hayatında benim künlüğü isnadını kabul ede- rim, Fisek Titülesko, Avru- nazırları arasında en le ame v bir nazır ola- rak tanınmıştır. ları yapıldıktan sonra yolan gönderilecek- SSS muhacirlerimize Ziraat bankasınca yemeklik kilo buğday verile- 350 bin ektir ve ayrıca hayvanat Ankaradan aldığimız bir için 25 bin kilo kuru ot sa- telgrafta tin alınmıştır.: Vilâyetimize Romanyadan | Muhacirlerimis gelir gelmez ve Bulgarist tandan oO12 bin | 5 — Sonu 4 üncüde — e Troçki nerededir, ne yapıyor ve nasıl | yaşıyor ? Evinin alt katında volis bafiyesi dol mek- itema- diyen okuyor ve yanıyor Malümdur ki Rusya Nor- hükümetinden Troveçki- drene olduğ mişti. da nt He ki Noreeçi kalmıştı. Kiye arın dm ol- sebile hükü- wi Tüği ai tet- birlerini de artırmış ve onu Sundbi şehrine iye tır. Evvelce bulunduğu He nefos şehrinde m ile be- HALKIN SESİ HAKKIN SESİDİR MEKTEB işi. Halhı tereddüdden kurtarmak ve hakiki kararı vekmek A» lâzımdız! ehrimizdeki, Bütün, talebenin mektebsiz (kalmamı irler almakla meli b Geçenlerd muallim mektebinin erkek lisesi, Karataş ortanın kız orta mektebi olması,'Karataş or- tanın Tilkiliğe nakli kararlaşmıştı. Evvelki gün bu karar tekrar değişmıştır. Son le göre Karataş orta ai kalmakta, Tilkilik şubesi olmakta, kız lisesi mülğa muallim Nİ serbest dolaşan Troçki in hayatı bu yeni şehirde pa erişir. — Son 4 üncüde — ari yim gel- üncüde —

Bu sayıdan diğer sayfalar: