14 Kasım 1936 Tarihli Halkın Sesi Dergisi Sayfa 1

14 Kasım 1936 Tarihli Halkın Sesi Dergisi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ADİN No. Cİ YIL İs 2942 ii artesi Ci Teşrin 9386 İn ON 3503 (100 ) Para Halkın Sesi SESIDİIR AKKIN Yugoslav gazetesi Türk ân ve Akdeniz misakından bahsediyor İngiliz ittifa- ir N vrupaya 13 Şi baş ak sel | da atmanız ve baş- | Kİ bi hatırlatmanız * nokta dahi Sa Majeste İngiliz kralı- nın Yugoslavya, Yunanistan penizde tehlike yoktur $ bugün Avrupanın en kuvvetli do- 5 ve Fransız donanmasıdır diyor 2 donanması tek başına Avrupaya karşı dura- İsak bir vaziyettedir e iy İtalyan donanmasına karşı ele İN bir r filotilla göndermesi kâfidir. i ya alacağı tersi Mi” sa onlara karşı bir filotilla- Şiltere ile yapacağımız ika Rusya, Yugoslav- İve Yunanistan girecek ve Türkiyeyi ziyareti img tere bakımından böy kunu, yı nin akdine kadar talik etmiş gibidir Misülan akdına tekaddüm eden müddet içinde, lngilte- re Akdenizdeki vaziyeti ba- kımindan OoTürkiyeye daha normal bağlaıla yakınlaş.nası Akdeniz misakında daha çok muhtemeldir.,, Ordumuza 32 tayyare hediye edildi Ankara, 13 (Hususi) — Memleketimizin o muhteli yl halkın ordu- muza hediye ettiği 32 tay- yareye seli günü ad kon- ma merasimleri (oyapıla- caktır. mızı gönderebiliriz. em üthiş Fransız ve İngiliz nanmaları ber —— ye ne olur, düşünebilir- “Bir çok saçma sapan lâkır. dılar söylenib duruyor; fakat bunların o içinde hiç birisi “ Akdenizde bir tehlike bulunduğu ,, sözünden d kuvvetleri bakımından üstün olmadıkça (Obava üstün- lüğünden istifade edemez. u birinci ta, İkinci nokta, bugün Avru- ada kuvvetli hava filosu Rusyadadır. Bu filo, tayya- releri, pilotları ve kalite: İkımından pek kuvvetlidir. Rusya ile Fransa, İngilti hariç olm. havad büyük bir üstünlüğü haizdir- ler. Eğer Avrupa diktatörlük- lerinden birisi tarafından âni ursa alacağı dersi almıştır, Sahib, lime amaa ve SIRRI yp İdarehane: İzmirde Birinci Beyler Sokağında (Halkın Sesi) Matbaasında Basılmıştır Geçmiyen yazı geri verilmez Kanlı harb hükümetçiler lehine inkişaf etmektedir 10 binlerce ölü var. Madrid hâlâ yanıyor. Hü- kümetçiler üç âsi tavyare indirdiler. Dünkü muharebede 2 bin kişi öldü İeey'7 13 ( Hususi ) — adaki kanlı harb hü- b lehinde inkişaf ahşi bir safhaya girmiştir. Iki tarafta ka'i iceyi al ak için bütün şiddet ve m a hücumlar yapmak- adır Son çarpışmalarda ölen- lerin mikdarı 10 binlere yak- laşmaktadır. iler dağlık ve ormanlık mıntakalarda büyük e

vermişlerdir. Âsilerin bir tay tar ri akm tçilere teslim ba a harbi işe ve baberleri rum: Hükümet Getafe ve civarındaki Gi ziyi irin irinli Âsilerin üç yeri ayyaresi düşürülmüş! EE ri kei sığındık- ları istasyon 13 (Hususi) — hakkındaki bk kuvvetleri Madridd çıkmıştır. Dün Madrid, Lole- do köprüsü (civarında çok müdhiş muharebe olmuştur. Cumhuriyetcilerden 300 ölü sayılmıştır. İlerlemek üştür. mn) aldığı esirler yan asker ve zabitlerinin de bulunduğu söylenmektedir. ITALYAN - RUS ATIŞMASI komite- atışmalar olmuş, raf da birbirlerini Ispanyol- lara yardım etmekle itham etmişlerdir. —amı DR. ŞART Bu akşam İstanbula geliyor İsta, 13 — Alman ei direktörü ve ik- — nazırı Dr. Seli yarın akşama doğru tayyare ile yaln gelecek, pazar sa- bahı refakatindeki zevatla birli ikte Ankaraya gidecek- Bu ziyaret esnasında Tür- kiye-Almanya ticaretinin in- kişafı hakkında müsbet ka- rarlar alınacağı umulüyor. ti | r Bu sabah yeni bir muhacir il kafilesi daha geldi daha şehrimize gelmiştir. istirahat ve ihtiyaçları temin şehrimize i i o Ankara 13 Fransa hükü- meti, İskenderun, Antakya ve havalisi hakkındaki no- tamıza cevab vermiştir. Ce- ugün Ankara- Manisa vilâyetine gitmek üzere bu saba Muhacir gelen muhacir lerden. bır intiba görünmektedir. Eskenderun ve Antakya Fransa notamıza cevab verdi cevab dün Vekiller heye- ke tetkik edildi vabi nota, bugü! runun ii hakaın- daki Fransız elçisi M. Pon- | da yakında müzakerelere soya iştir. başlanacaktır. 250 muhahir karimin yeri edilmiştir. Yukardaki resimde Haber verildiğine göre, Fransız ünl notası mü- Şsait bir tarzda yazılmış olup, Sancak'ın istiklâli için mü- zakerelere zemin > dizi kamutay içtimaindan vekiller , heyati Başveril İ- İzmirlilere wgisini her vesile ile ettiler. Bu ma merasimi ii pıla nın gölğesi altında milli bir heyecanlanacaktır. VE atanperver İzmir çocukları mi ve sulhta vi makine gürültülerile uğulduyan kulakları val duyacak, yurd sevgisi ile çarpan e e HALKIN SESİ HAKKIN SESİDİR Yurda 8 tayyare veren ne mutlu... atan meydana (o çıkarıyor.. izmirin se merd çocukları dişlerinden tırnaklarından artırarak yaptık- ları DM yılmaz ordumuza 8 tayyare daha hediye arelere yarın saat onda Gaziemirde ad kon- ılacak. ütün İzmir bu merasime davetli bulunuyor. İzmirin vat:n sever Ekli yarın, aldıkları ef çelik kan ir gurur duyacak atları- lar, tayyarelerinin tan müjdesini m kapleri “bir kat dah — Sonu düncüde —

Aynı gün çıkan diğer gazeteler