24 Aralık 1938 Tarihli Halkın Sesi Dergisi Sayfa 2

24 Aralık 1938 Tarihli Halkın Sesi Dergisi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SAHİFE 2 “GEZİ NOTLARI, — 7 — Tİ rağ ve — ile | ile gidiyor. Bazı yor bu « ran okum; mahsus oda- | sür'at azalıyor, bazan çoği nl işinde lıyor. havuz ve fiskiye | ağaçl ai Sere gini olduğu iseler e Bilhassa ii? 4Y ami,, ismi veril- anda, in çi aklarile miştir. Öerinin we ve ka- | meşhur. aat istira- atları oymacılık al hattan sonra a hareket “gozluk bakımından çok kıy- | ediyoruz. o metli amini imarı: Saat 4 de Bileciğe geldik, 'Mimar İlyas, olduğu iddia | Kurtuluş mi rbi ( sırasında Bninkt adır. Cami Çelebi | kâmilen şehir sonra- n dan VEE alalım Eskiden zengin bir byme merkezi olan Bilecik günden güne eski vaziyetini ilmek için cami Birinci | uğraşıyoruz. Marmara mıntakasının kü- çük fakat şirin bir vilâyeti olan Bileciğin tarihsel önemi yüksektir. .man Kurtuluş harbinin ilk bü- irmi kubbelidir. İçinde bü- | yük ve kuvvetli zaferi olan i İnönü muharebeleri bu vilâ- yet arazisi içinde cereyan nın ortasında ki büyük kub- | etmiştir. Batı Anadaluyu nasıl gördüm ——e Sayın Bay İbrahim Necmi Dilmene ii Saygılarımla (Yenişehir). e mühim ; besine tesadüf eden mahalin — Sonu var — üstü tel kafesle © örtülmü: und: aksat havanın Dünyada dan yapıl olan minberi kanli e | Neler Oluyor sağ ve ——w— Ba solunda iki minaresi Gömleğe Dair Mur. mii: pe Yün gömlek Roma impa- e Murad devrindedir. Bu | Tatorluğunun sonuna e çinileri meşhur- giyildi. O zaman bir ün dur. Çinileri vaktile Aznık | gömlek pırlanta kadar kay yapılmıştır. Di- metliydi. Brötanya Dükası ü li Papa 2 nci Adriyene dir “Hüdavendikâ Bizb ae Hediye etti. & Çeki VE di i bi ie Bugünkü erkek gömlekle- göre bir Katolik kilisesinden | "i iğsi, ar ei dani > tadilen yapılmıştır. ladı. sekiz Bürsan Üzezi gi evvel een iii Sml ir. Osmanlıların ilk devir- | l€£ Ee kiii i rine it kiymetli vesi- r. Sonra Rom men bd bie er ! ve Biran eserleri 'hem- nsan uzun yaşamak ister- se lenmelikiei kan de miyetli bir mevki işgal edi- rlar. tanınmış doktorları o böyle — Şehirde sago Bry am söylüyor. Evlilere nisbetle fazladır. 1922 B e bu- | bekârların ömrü kısa oluyor. | a srmn önlere ii Bilhassa evlenmiyen ka- bir yecek kadar Il pp ve mi vardır. İL alli ii n aşanlar parmak yılacak kadar azdır. Yeryü- ünde otuz yaşında ölen kadınların yüzde yetmişi ev- Bugün Buradan gr Büyük bir otobüs İller lenmemiş olanlar, elli e 'dolu.. o Hareket ediyoru da ölen kadınlardan yüzde Bursayı Bileciğe bağlıyan | kırkı evlenmemiş olr. muntazam bir yol üzerinde Evleniniz bayanlar!. lk sima 50 kilometre (HALKIN SESI) Mübadiller ve gayri mübadiller meselesi hakkında Gayri mübadil, vübad il muhacir ve saireye ait ka- nunların bazi mai ii den la sür,ati etmin et- mek üzere umumi hükümler haricinde İett olarak bazı tefsiri a son içtimaım- | muamel in yapılmasına ce: da Mi etli Koşa vaz veren bir salâhiyet müd- yol a: det olduğunu tayinden Bu lie haberler iki ibare gündür şehrimizdeki gayrimü Dahiliye, ge ve İçti- adiller arasındada bü ük Dai t encümenleri bir alâka ile karşılandı ie ee Şaşüle b erakla (takibe başlandı > Elçi istenen 9 uncu mad- ii gi 1 en eza a -ayrimenkul evrakın ta- şekli ayn o müdafaa eden puya ilk dair olan 1331 saylavlar bu yüzden müna- sayılı kanuna aittir. kaşa etmişlerdi. Bu de mevzuu bahs ünakaşalar sonunda v. olan beş senelik müddetin | yilen tefsir taleplerinin bir umumi kâ ER bahşettiği | kere de adliye encümenince her türlü takip dava | tedkikine iri verilmişti. hakkının ıskat eden bir mü- | usta vrilecek son ruru zaman müddetinimi, ! kararı ayrıca okurlarımıza bildireceği yoksa tastik muamelelerin- . ğ j . Ganj Nehri Allahın ayaklarından j ıkıyormuş LE Hindistanın en mistik yer Bütü maz lerinden birisi addedilen mu- | , Pütün tıbbi ve sıhhi tav- Fate siyelere rağmen bir çokları- kaddes Benares şe! hri dindar | mızda bar taleti ve ya- Hinduların mekkesidir. hud karaciğer natamamiyeti şe iyaret edenler le inkı iz derdinin olduğ devam gelmiş yüzlerce insanla kar- ettiğini itiraf stmele laisadir. şılaşır. Bu insanlar din na- Halbuki bu mesele her mına vücutlarını bin türlü | Yaşta ve her ne şekilde o- çileye koyar; bu suretle se- lursa olsun mutlaka izalesi - lâzım ai se esaslı bir ap zanmaya (çalışırlar. de li ii i Hinduların itikadına göre, | ciddi ve eN tedbirlerle her dindar insan mukaddes bu inkibazdan mak Ganj nehri suyundan hiç ol- mkündür. mazsa bir kere yi İnn resi çay kahve ye- günahlarını bem rine limonata içmek, mevsim olanı dilime bre Gan) icabına 2 kavun yemek nehri İlam Allahı B- Kozak elma veyahud rahmanın ayaklarından fış- or meyvalar aç karnın wi 5 yemekten korkmayınız, A Lmt Bu itibarla, in- arnına pek alâ meyvâ e İt san günahını temizler ve Ö- | nilebilir. Yalnız i kan- teki dünyada kendisine iyi ei mış olmak e Mey “EN H O Ş Kremi p bayanlar için cilt doktorudur Merkez deposu Arasta No.338 Enhoş parfömleri mağazası İ

İ ELHAMRA Senenin en güzel ve eğlenceli filmi İdaresinde Milli Kütüp- hane sineması Türkçe Türkçe MN sözlü 3 Ahbap çavuşlar 'sözü HAYDUTLAR -ARASINDA- l Kahkaha tufanı komedi şaheseri CUMARTESİ 1 de Talebe 15 kuruş PAZAR Saat 11 de Aile Matinesi İ Salon 20 de Koltuk 30 Kuruştur. A 1 a A bir. ei hazırlar. iyice yıkadıkta Tp Ölmezden evvel Ganj neh- suyundan bir kere için li a bir insan öl rm sonra ye- Hi bir tara raiğeri niden doğmıyacaktır. Hin- | ve safra ifraz eshil edi dulardan ileği insan Ganj e diğer e “iYi nehri sularında boğularak olduğu selüloz faz zlalığı do- #lmekte've öldükten sonra ei sile e A hareke- cesetleri yakılarak külleri ş azdan mutlaka kur- anj sularına atılmaktadır. ilen lâzımdır. Bizi vaktin- ildişi pazarı den evvel ihtiyarlatan mu- Yeryüzünün en büyük fll | hakkak ki kalın barsakları- dişi opazarı oLondradadır. | mızdır. ıdrar ve muvaddı sene Londrada 120 ton | gaitanın terakümü bati bir zehirlenmeye sebe ir. Her fil dişi satılır. Bu fil dişlerinin hepsi filin ve iy yi Gergedan ve sair dişli hayvanların diş- leri de piyasada fil dişi gibi Karşıyaka Bostanlıda sürülmektedir. Bilhassa ger- il gazinosu içindeki gedanla fil dişini ayırd et- e evi aceli ni mek ancak mütehassıslarca | İstiyenler mezkür gaz kabildir. acaat etsinler, Bugünden “itibaren Tayyare Sinemasında 'DANİELLE DARRİEUKS'! £UN EN SON ŞAHESERİ KATLA Şahane ve emsalsiz fi- liminde takdim ediyor. AYRICA ZENGİN İLÂVELER TELEFON: 3646 24 BİRİNCİ KANUN ai ER MEYHANE- LERİNDE ELER GÖRDÜM, NLER DİNLEDİM?... İmm Yazan: Gönül Emre, zi Rakıyı ve biravı birlikte . içen adam... —— — hemi banğır banğır tum insan ya rakı ran bir meyhaneye gir- | içer, ya bira... Halbuki siz Eş İçerisi oldukca kalaba- | rakı ile birayı ME içiyor- lıktı, Şe bir göz gezdir- ! sunuz. Bu nasıl olur? laz yer yok Masa in pişkin piş- kin güldü. — Bö ikm iyi oluyor Ba- yım, dedi. Ve ilâve etti: — Ehli dil olduğuna göre Gs orada yet Şöyle at garsonun “şö dediği masa- | bilirsin ki, rakı sarhoş eder bir adam ve | amma, kandırmaz... Bira ise rakı şişesi ile, | pek sarhoş etmez, kandırır.. HE due bira vardı. Her Ben, hem kanmak, hem halde arkadaşı bi e ka- | de sarhoş olmak istediğim dar gitmiş olac: akt Günl için de ile birayı birlikte — Oğlum, m, bu ma- | içiyoru sa zaten iki kişilik” rbdle az Yü lm ? — Fakat, ) bana öy- ME masadaki adam le geliyor ki, rakı ile bira; a erek: kli a midenizle geçinemiyecekler.. run baka kimse yok... Ve başımıza iş çıkaracak- Dedi.. oturdum. Mas lar... Kadaşım tatlı ve bir bida Kendisi de güldü ma benziyordu. ana bir — Şimdiye kadar bir ge- sigara — uzattı, eee iklerini görmedim am- söyledim. , dediğ akla yatmı- — Aldırma dostum, dedi, Dr a eğil, savur şu dumanı.. Sana bir şey söyleyeyim Siğarayı aldım. Benim de ? esneleri içmesini ısmarladıklarım geldi.. artık | bilmedikten sonra, tek baş- b oli li alar, ahbai ul larına bile M asa arladaşın rakı ka- | zıvanadan çıkarmağa kâfi ver line kadar diktik- | gelirler. , bira bardağından Meyhane çok ( kalabalık du iki) yu ldi.. ve önün- pa e yim gör- deki mezeye hiç iltifat et- | di arkadaşıma meden cebinden çıkardığı | bir yila, a dışarı birkaç leblebiyi ağzına attı. | çıktım. Bir aralık dedim ki: Arkası AYA a nkara Radyosunun ( Pr ğramı) Türkiye yi ga yü Dalga uzunluğu 1639 m. 183 Kes./120KW. a Tadya T.A.0. 19, a m.15195 Kecs./ 20Kw Ankar. yosu .A.P. 31,70 m. 9465 Kes./ 20Kw. 13.30 ün (neşeli plâklar) SEN arı ve haberler 14.10 Türk müzigi yk türküleri ve ve ebelik £ şarkılar) 15.00-15.30 Müzik operetler) 17.30 Oo Müzik (dans saati) 18.30 Konuşma (dış polotika hâdiseleri 9. Türk Müzigi (halk türküleri) 19.15 Saat ayarı ve haberler 19.30 Oo Türk müzigi (Halk Türküleri devam) 20.00 Temsil - Viktorien don) Türk- e çeviren erim Reşit) Radyo küçük orkestra- emsil esnasında Ciacecome Puccini-nin Toska özer Ge parçalar çalacakdır. 21.00 Saat ayarı para, toprak mahsüller. ve kambiyo Hi borsası 21,10 Turk Müzigi (İnce saz faslı) 22.00 Konuşma (Haftalık posta kutusu) 2215 © Müzik (küçük orkestra) 23.15 Müzik (cazband ) 23.45-24 Son haberler ve yarınki proğram © Sıhhat Balıkyağı Norveçya balıkyağlarının en halisidir İKİ DEFA SÜZÜLMÜŞTÜR ŞERBET GİBİ İÇİLEBİLİR Hamdi Nüzhet Çançar Sıhhat eczahanesi

Aynı gün çıkan diğer gazeteler