10 Şubat 1939 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1

10 Şubat 1939 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SUNCUYIL No, Söz Cuma 10 ŞUBAT 939 TELEFON 3503 m (100) PARA nm Save A ” | Eski Dram, Yeni Komedi, i rk saya faciasına iel tarafından bir nihayet veri- et bu betbaht memleketle iktisaden, siyaseten ve niha- dinde sl ae Si olan devletler a nakaşan Reisicumhur ir p g z İ 6 > ü ç cağız) mealindeki #piyaci edilebileceğide k EM .Mima EE : SIRRI SANLI inorka adasının işgali dedikodusu al Sm airieğini veçhile Vilâye, Umum Meclisi saat 14 de vilâyet len vali- i a... İSTeR Gür GÜL İSTER AGLA Destur D Demedeti Işık Veren Sinemacı Am, rik; emek ran sinemalarda Mi MN bunu bir dakika önçe bir zil ile haber Undaki Bü uriyeti varmış! bunu bi beyaz perdedeki filmi seyredecek yerde ya- “mam etiğe un kulağina İni e bati fısıdayan âşıkları müşgül bir vaziyette bı- 'U âde Bu Para e riayet etmiyen ii sinemacı büyücek bir cezaya çarparmış!!! Manasını Kamil Uğrıyan sinemacı k'adan sonra ei yakarken üç defa destur çine se Mia üzere üç kere gil ii mıya başlamı “liyan ga maksadile sinemaya idipte orada asi bir sinema filimi kapi de hir e durur knn kabahatı Krm yükletmek doğru birşey midir P bulmeğa çalışırken bu hale İSTER GÜL İSTER AĞLA Bu suale bir umuza Tazim Teigrafı Mil zim pi çekilmiştir : İsmet İnönü Reisicumhur Ankara Bugün açılan vilâyt umumi meclisi işe m Büyük | e erine sonsuz ve tandan nj sayğı ve bağlılıklarını ei j ZMİR VALİSİ Vilâyet Umum Meclisi . Fazlı Güleç'in riyese- tinde toplanmıştır. Salonun E miz dinlenmiştir celsede ruhu sayğı ile enler nz ve bü- Atatürk'ün selâmlanmış turistik yollar i vü elde edi- len müsbet celeri hep raka era Gi istirkrek izah ettile, MADRİD CAN ÇEKİŞİYOR Ş (Radyo) — minik gazeteleri Franko hükü i » a im yardımına ihtiyaç - ilme İtalyan Gazeteler! Yazılarını

iz harp gemilerinin iş birliğiyle Minorka ad . . . bilmesi firini hiddetle kar rşılamaktadır. ra Çiddetlendirdiler ia “alel esiri Mn adasının işgaline Paris 19 (Radyo) — Madridin bugün teslim veri pi Mevragı el e ale Ati bir Tagi vetle muhtemeldir, Frankistlerin Fransa hududun. on Tan a er etkisini yazıyor. kilometre kadar yaklaşmış epey a ri kan vs 9 (Ra o) — Fransız d #zayir Limanında teleri yüksekten atan yazılarını r kat daha şiddetlen Ro s niz ta ile bi OR rm ERE, deniz filo-. mişler Fransa ile İngiltere ara: di ya inin n son dostluk ti yyarei ile bugün Cezair limanına muvasalât Kere eski bir askeri itti ifakın meydana UND n başka bir tesir hasıl Bim vi etmekted örüştül er Halkın Sesi HAKKIN SESİDİR re na Sahib, Be a ve ii SIRRI SANLI unuln ii am Harehane: ilemi Birinci Beyler Sokağında (Halkın ER ke Geçmiyen ya: ii erilm — RA ln ann. ii raha EKREM KÖNİG ——>4—— İstanbul 9 (Hususi) — Tay- yare kaçakçılığı ve sahte- er mektupta çok kârlık suçlariyle hakkında | müreffeh ve lüks bir hayat takibat yapılmakta olan Ek- yaşadığını bilinmektedir in İstanbulun | Zabıta, Mefkürenin ablasını tanınmış ailelerinden birinin | evinde arama yapmış, Mef. küçük kızı Mefköreile Lon- | kürenin ve Ekrem Köniğin drad. t lüks bir hayat ! resimlerini teksir ederek yaşadığı bildirilmektedir Avrupaya, Amerikaya gön- Bayi efkürenin bir bu- poli öylece bütün çuk yı e Parise gittiği, | Avri ve Ekrem Könik'le nişanlandığı anlaşılmıştır. Ekrem Könikı: olayla bulabileceklerdir. izini lm ni vi oldu. YiRoma 10 (Radyo) — Cebelüttarik İn İngilizler tarafından gizlice yapılan rai bitmiştir. o Boğazda betondan sun'i kayalar yapılmı: buralara en büyük top- lar yödüyiik inişi GalinEik çelik ve betondan yapılan Histihkâmlarla bir dağ haline gelmiştir. ndrada Keyf Çatiyormuş! Mefküre buradaki ablasına ehirlerinde cadi öl teşkilâtı daha Cebeliltariki istihkâm haline Et Meselesi İzmir halkı kadar İstanbul ahalişinide mere ve muzda- rip eden bir iy vardır: ve ee işin garibi veya meselenin acıklı ahallık ei gi s2 vi İK vik Rü üştü Aras dün Baş- | sa Li Çemberlaynla er nazırını ziyaret etmi yök bir rişilse, hâdiselerin insanı sinirin Dir istihzası mi ühi da kalıyoruz! En im sözleri, en müessir MERRY ted- J birleri ortaya attığımız g etin, ya ekmeğin a t ve köm mür ali Yidiiie çeldi görüyoruz. t fiatinin 50 knruştan 60 kuruşa çıkışıda o nevi iie hâdiselerdendir. şeyin fiati ucuzlayınca onun şerefini birçok ii insan milini Paye bir de ayni şeyin be iğ dım bu vaziye et o elma kür olsa kimse mak müstahsillerimizi derin ii gbi ML... kul Mm olm bu alâkadarların Si surette faaliyete geçmelerini, namına, ricd e : Halkın Sesi Hakkın ki “Halkın Sesi Hakkın Sesidir. ” akeni d mi

Aynı gün çıkan diğer gazeteler