11 Şubat 1939 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1

11 Şubat 1939 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

11 ŞUBAT 939 TELEFON 3503 FİATİ (100) PARA Vin Halkın Sesi HAKKIN SESİDİR Kisa Mama A — are vardı: ve safderunluk si © öyle zanne diyari Yarın irbirleri ile boğazlaşiı Gülle nd Sa "Pişma meydanı olacaktır. Mesa, TLER b m ie ae Londra etlerini dağıtmıyaca- e göre hükümetçi ei edeceklerini zannetmek İh için bi a bazı devletlerin poltika ihtirasları için yeni Bütün İspanya Frankonun pe geçtikten sönra... i İspanyolların daha uzun çocukluk olur. çi hükümetçi İspanyanın da masyo- eline geçmesini çekemiyenlerin askeri bir iği Si listesini neşretmişti ! Bütün aşladılar: Ispan- eçerse ne olacaktır? ni e a maa nyadan mm zannetmek de gene bir ço- ki İspanya nasıl dün İs panyolla- kanlı bir sahne olmuşsa hiz SIRRI SANLI Bü gama Sahib, Fs Air ve : muharriri z SIRRI SANLI : : İdarehane: İzmirde Birinci i İ Beyler Sokağında Üme esi) Basılmıştır pik yazı geri verilm, eri e sna ln ANADOLUYA GÖZKOYANLARIN ANADOLU MEZARI OLACAKTIR ük hayallerin sukütu da pek feci olur Mussolini'nin büyü Roraa haritasında Anadolu da dahil birçok memleketler İtalyanın nüfuz ve idaresi altında gösteriliyormuş ! yin 10 (Hususi)—Bu- | çıkan bir İstanbul gaze- yarınki büyük Roma impa- ratorluğunun A ve N mıştır. Bu harita Faşist İtalyanın us mınt ceğini göstermektedir. İtalya, Almanya ve Fransa Harp A Olacakmış İp büy"k hazırlıklara MERİ DALADİYENİN İKİ ŞEN POZU ğı gibi daha bir kaç sınıfı silâh altına çağıracağı ve tta İtalyanın umumi sefer- berlik için gizliden gizliye çalıştığı ve birçok İtalyan kuvvetlerinin doğrudan doğ- al » ruya Tunus hudutlarında yin şit edildiği ve buna kar Fransada milli müdafaa ii mitesi en büyük yararlıklar göstermiş generallerin işti- rakile yapılan milli müdafaa © < İ l l | “İ bazı İ | 19- 1-930. tarihli Neüs Rei haritasını . bir kopyi retmiştir. Bu ev by altın- “da şu yazılar vardır; ' “Müfrit İlebe. ayan ası, Balear ada! da ısrar etmesini istiyorlar. Bundan maada (o Somalide i teminini

tan ve İspanyanın Rio del e İSTER GÜL İSTER AGLA Mi. hesap Bağdaddan döndüğü gibi... bi teler y, yazıyor: Yapurdar 5 ba körü, Halebin 5 e pi dahi bis, Bu il Purunun da "if yapacakl larına biraz da süratlı ya ne olurdu? Vap kadar ileri vardılar. Fakat onlarda nelik vapurları yıldırım gibi kei anlayınca yani onlara İliş raber arşının elimizde olduğunu gösterince yanlış hesabın Bağ- ; dönebileceğini takdir ettiler. Etrusk vapuru geldiği yere ee Sanki bu vapuru bu kadar apuru satanlar kabahatın hesap gibi döne dolaşa yine eski yerine gideceği an- anlış ki ikatı bir, raz geç anlıyanların akıllarına : İSTER GÜL İSTER AĞLA İzmirin Nüfusu saldı İ nin İtalya i Oro Ora selmüieli müstemlekesi- | Roma impratorluğu için pro- nüfus mıntakası | pagnnda vesilesi olarak do- dahiline girmesini istemek- | laştırılan bu harita Türkiye- | tedirler. , | nin bir kısmı İtalyanın bir Bu Kamar gökei Türkiye e e bü ma imparatorluğu- , z nun eczasından sayılmakta- | tır. Yine bu haritada Akde- dır. İtalya tarafından yapılan mize “Bizim deniz, adı ve- ve faşistler arasında » büyük er (Yeni Asır) KRALLA HÜKÜMET ARA- SINDA İHTİLÂF YOKTUR nanistanda dahili vaziyetin lduğ akkınd ja ti surette tekzibe mezun bu lunduğunu bildiriyor ve di- tin dahili vaziye- en mükem- yor ki: Memleke tinde istikrar en hayal m — Deyli hakikat gibi göstermektisti- rdir. . Atina 10 (A.A) Telgraf gazetesinin sözde Yu ! yenle a Madridi - Hükümet Mer- kezi Yaptılar — Cümhu- riyetçi İspanya Başvekili B. Negrin ve maiyeti Madride sereseseDerie. Paris (Radyo) ekil La müdafii General Mia nezdine a hükümeti w— a afaaya ii ver- r. Hbkümet m. kezi olarak "Madridi ez Denilmektedir. İzmirden ,, 14 ,, Mebus seçilecek Dün toplanan Vilâyet ida- eyeti mebus seçimi mer- kez teftiş heyeti müştereken mir devam ederek İz nüfusu vaziyetine gö- re vi mebus sayısını tesbit et ya; lime ilen anla- m ee İzmirin nüfu- ni 63 bin Kişi ME eği Vale nazaran İzmir r ge- ebus seçmesi muvafık gö- Halkın Sesi Hakkın Sesidir Dua almak isterlerse... e bu köşede et fiyatının yüksekliğine bir çar beki ii istemiştik. b nu yazdık. Ya büsnü niyet ile koyduğu, halkın nisbeten kesesine Mak bir narh meydana çıkar çıkmaz o narhın konduğu mal v eşyanın mi ortadan kaybalduğunu görüyorüz. Ümit ediyoruz ki belediyenin alacağı ciddi “tedbirler sa- yesinde bu mahzur da yok edilecektir. — Devamı 4 üncü sahifede — : Halkın Sesi ğ Hakkın Sesidir di acımak < İİ ii m

Aynı gün çıkan diğer gazeteler