1 Ocak 1941 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1

1 Ocak 1941 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İkin Se HERGÜN ÇIKAR SİYASİ GAZETİ ( vr a 1 INCI YIL No. 4180 A VE AÇIK 7 . 1 » e eni yı! için eni kararlar. grenli harp ( steşinin içinde yanip - kavrulur, ine, fesat, kin ve ibtiras sırgalarının arasında Şa- miş vE perişan bocalayıp irarken bU zavallı ve muz- rip beşeriyete yeni yıl için ir türlü saadet ve bahti- tlıktan evvel çabuk ola- İecek ve çok uzun süre- k bir umumi barıştan baş- ) ne tahmin olunabilir.? Evet bu bedbaht ve tali- z insanlar için birbirini bo- zlatan yekdiğerinin evlat- rım, yurtlarını, mukaddes İabet ve aziz tarihi abide- rini yakdıran ve yıktıran “> korkunç kanlı ve hakiki ciadan kurtulmalarını. is- mek kadar insanca bir di- k daha olabilir mi? “Fakat ne yazık ki bugün mi yıla girerken insanlar m ortaya atılacak her han- bir sulh arzusanun boş r hayalden başka bir şey mbiceğini gösterecek bir ik — harşısında bu- huyoru Her sari anlaşma ve uz: $ma hülya ve Ümitlerini iya düşüren hadiselerin en übim ve müthiş Alman ha- h kuvvetlerinin Londrada- ee ve İngilizlerce kud- ir kıymeti haiz.olan abi- ia ve sivil halka yap- kları insafsız ve şuursuz isumlardır. © Berlin, Londrayı bu su- “itle yola Eide zan “Biyorsa, Almanların öğüşmekte mak Ingi- leri zerre kadar anlıyama- ik klarını anlatmaktadır. © Bütün bu hâller yeri yıl inde milletlerin birbirlerini oğazlamak için yeni karar- Ör vererek, yeni tahrip va- taları kullanarak savaşı bir at daha şiddetlendirmek- K başka bir şey düşüne- iyeceklerini göstermekte- SIRRI SANLI Budapeşte (ALA) Maca istanda seferberlik ilân © ialar buştan başa asılsız ve | (1 2INCI KÂNUN 1941 Çarşamba M SEN LAN O NESNE TÜN EMET Muvakkat Anlaşma Moskova (â.Aâ)— D.N.B. ajansı bildiriyor Joponyaya Uzakşarkta ba- lık avlama hakkı veren an- laşma 31 kânunueyvelde hi- tam bulmuştur. Yeniden mü- eceler devam etmekte- Meri mehafillerine göre yeni muvakkat anlaşma ya- kında imzalanacaktır. İneiliz donan- batırdı Belgrad, (A.A) — Ingiliz harp gemileri Adriyatik de- nizinde 4 iaşe gemisi batır- mışlardır. Bu gemiler Arna- vudluk ile Yugoslav hududu önünde < batmıştır. Vapur mürettebatı kâmilen karaya çıkmışlardır, Vapürlar kam- yon ve harp; mülzemelerile dolu idi ması 4 İtalyan iaşe vapurunu İ > Molotof “Müsaade edilmedi Vaşiügton (A.A)—Adliye nezareti tanınmış (Alman tayyare fabrikstorunun oğlu nun Birleşik amerikada '©- turmasının tenididine sptde etmemiştir. mü- 100.000 Lira 159.739 Numaraya

50.000 Lira 260.936 Numaraya 40.000 Lira 260.849 Numaraya 30.000 Lira 5199. Numaraya Yılbaşı piyangosu dün gece çekildi Istanbul — (HUSUSİ) — Piyango dün gece çekilmiştir. Kazanan numaraları aşağıda bildiriyorum 20.000 Lira 426.005, 333851 Numaralara düşmüştür. e : 10 bin lira 243.149, 372.895, 133.059, 163.377. 112.129, 80.576, 68.465, 248.153, 228.755, 350.734 numaralara ş «Harp düşmanı! İ mağlüp ettiği- rm gan miz zaman bitecektir” Londra (A.A) — Dürkü hava bücumlern esnasında başvekil Çörçil sıgınakları gezmiştir. Bu esnada sıgi” naktan çıkan bir kadın baş vekile hitaben harbin me zaman piteceğini sormuştur. Başvekil cevaben: “Harp düşmeni « mağlüp kii zâmaen bitecektir.,, Demişti İngiltereye verilecek harpi « malzemesi hakkında Vaşington (A.A) — Ruz- veltin kâtibi, gazatecilere beyantında deiştit ki: “ Önümüzde ,aktedilecek kongrede Tapiltereye kiraya verilecek olan malzeme için Rüzveltin mevzuu bahsetmesi nz ali A üç bisi deniz tayyaresi alındı Vaşinton, (A.A) — Ingil: tere hava nezaretinin mü- messili Amerikadan 3 büyük i deniz tayyaresi mübayaa et: miştir. Bu tayyareler müna- TEL “Fiyatı (100) PARA Abone: Senelik 75 6 aylığı 4 4 lira i TAP SARILAR IN SESI MATBAASINDA BASILMIŞTIR . kei tebliği 2 Tagiliz tayyareleri dün Te lar yaparak atılan bombalarının. hepsi hedef mutakslarına , Tobrukta baraj ateşine rağ- men tayyarelerimiz bücum- larına devam Italyaların2 tayyatesi dü- b uğratılmıştır. Arma: * Yugoslavyada bazı maddele- re veşika usu- , günde beş yüz gram ekmek Bu vesika usulünün şeker, "kri « SANI EF O N.No. 3503 Tobruk ve Gazala » bombalandı 1 Kahire (A.A)—Orta şark bruk ve Gazalaya hücum infilâk düşmüştür. etmişlerdir. ğ şürülmüş ve © diğerleri del vutluk üzerinde yapılan. bü- eainliçi bir italyan tayya- resi alevler içinde düşürül- üştür. lü konacak Belgrad, (A.A) — Bu se ne mahsulâtta 6 milyon ken tal açık vardır. Hükümet ibtikârın önüne geçmiş ve | lâzimgelen tertibatı begi Bazı inaddeler keli sika usulü (konmuş ve usul ayın on beşinden ai ren tatbik edilecektir. Halka verileceği söylenmektedir. yağada teşmil edilmesi de| muhtemeldir. 1748 ilenihayet bulan elli | kalât İşlerinde ( kullanila- Petrol ise esasen elle | — Devamı 4 üncü sahifede —| caktır. ya tabidir. - 1941 yılı ia Meke 24

Aynı gün çıkan diğer gazeteler