26 Nisan 1941 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 2

26 Nisan 1941 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

i SAHİFE 2 yi (HALKIN SESİ) NM al ped Dam ale il il n BL la Mareşal Fevzi Çak- mak'ın teşekkürleri Ankara, (aa) — Genel kurmay başkanı Mareşal Fevzi Çakmak Ulusal Egemenlik bayramı münasebetile almış oldukları teb- rik telgraflarına ve bu vesile ile ordu ve şahısları hakkında izhar edilmiş olan iyi temennilere karşı teşekkürle:inin iblâğına Anadolu ajansıuı tavsit eyleriişlerdir. Aydın ve Nazilli ara- sında otomatik . telefon muhaberesi Aydın ve Nazilli ile yakında otomatik telefonlarla görüşmek kabil o'acaktır. Izmir telefon müdürlüğü tarafından ikmal edilen tesisatın tecrübelerine başlar mıştır. Borno- vada da yeni bir santral vücuda getiril miştir. Hava okuluna girmek istiyenler 800zü-buldu Gedikli hava okluna yazılmak üzere 500 talebe müracaat etmiştir. Bu talebelerden maada ayrıca 300 telebe haha okula yazıl- mak arzusu gösterilmektedir. Bürların kay- dına başlanmıştır. Dün O şehrimizdeki bazı | bakkallar, biç bir sebep yokken şeker satinamağa başlamışlar ve şeker istiyen müşterilerine şeker bulun- madığı cevabında bulunmuş- lardır. Vaziyeti haber alan emni- yet müdüriyeti derhal faali- yete geçerek şeker satmıyab bazı bakkalları tesbit etmiş ve baklarında takibata baş- lamıştır. 19 Mayıs spor bayramı — — DOKTORUN KÖŞESİ 19 mayıs spor bayramı başlanmıştır. Talebenin yapncakları bare - hazırlıklarına s * v Siyatik ağrıları Malümdur ki her iki bacağımızda kalça- dan itibaren arka tarafından ayaklara ka- dar iner büyük ve kalın bir sinir vardır. Bunun adına siyatik-siniri derler. Işte bu sinirin hastalığına herkesin söylediği gibi siyatik evcai denilir. Bu ağrılar hakikaten çok -şiddetli ve - hastaları kıvrandıran bir vecadır. Bazan günlerce bazan da hüfta- larca devam eder. Hastaları yatâk esiri eder. Çok muannid şekillerinin aylarca devam ettiği görülmüştür. Geceleri bu ağrılar çok artar, hasta uyuyamaz ve gitgide tamamen asabileşir, Bu ağrının başladığı bacakta ayni zamanda uyuşma gibi hissiyate müteallik bazı tahav- vülât da görülür. Siyatik ağrılarının baş- hca sebebi romatizmadır. Vücudunda müzmin romatizma ârazı bulunanlarda günün birinde birdenbire bir siyatik başlayıverir. Çok uzeyan siyatik- lerde müzmin bir hal alırsa bacakta dumur denilen küçülme ve zayıflama halleri de “görülür. Tedavisi: Romatizraa (o tedavisi şeklinde başlamalıdır. Bundan başka gene ağnları teskin eden bazı iğneler yapılır. Sıcak banyolar, keplıcalar pek muvefıktır. Bünyesinin ıslahına da çalışmalıdır. Çünkü nihayet bu gibi hastalıklar bünyevidir. ketleri tesbit etmek ve bu hususta bir karar almak için dün maarif müdürü B. Ha- lit OZiya Kalkancıoğlunun reisliğinde lise ve ortaokul beden terbiyesi öğretmenle- ri bir toplantı yapmışlardır. Güzelyalı Bataklığı 120 kuruş ücretle (kâfi miktarda amele bulunmadı- ğından Güzelyalıdaki ufak bataklığın belediyece kuru- tulması o ameliyesine dün başlanmıştır. belenler, Gidenler Aydın mebusu B. Adnan Menderes Aydından gelmiş, Cümhuriyet gazete- si tahrir müdürü B. Feridun Osman Muğlaya gitmiştir. izmire J sejyse zoğıp oa “awjefog edpıgom 94 yojsanı, “gazsyug sp OH X pemaon Jojjei Yi 'ydrey yo Saye 1Bv43e7'e4og #ewny “ısekö3 #puzE ve zengin bir proğram sı E atlatırcasına gül $4Foks Jurnalda en son ve e Matineler: ELHAMRA Sinemasındar.,ı. Eşi görülmemiş 1 zenginlikte güzelliğine doyulmaz nefis HATIRLA BENİ | ey y Al lar: gets ee -Greer Garson-Ley Ayresi ç 3 Palavracılar Ti Yarışlarında Fransızca $Yaratanlar:Amerikanın üç şöhretli komikleri Ritz kardeşler $(3)Öksüz Ördek-Tabii renkli harikülâde nefis canlı ae mn mübim harp TELEFON: 3646 0 : o Tayyare Sinemasında Meşhur rejisör Frank Carpa tarafından vaz'ı sahue edilen en büyük sinema artistleri— Jean arthur- James Stevvart-Lion Barrymora terafından temsil edilen Fransızca sözlü

Para Beraber Gitmez Ayrıca: Esrarengiz Katil (Fedakâr Köpek) Esrarengiz katil 2 - 5,15 - 8,15 Para beraber gitmez 3,25- 6,25- 9,20 Pazar günleri 12,30da ilâve: seans — Şehir Haberleri — ŞEKER HAKKINDA ÇIKARI LAN ŞAYIALAR ASILSIZDIR İZMIRDE MIKDARI KAFI ŞEKER MEVCUTTUR çeker (o saklıyan bakallar ağır surette cezalandırılacaklardır Valimiz Fuad Tuksal bu mesele üzerinde hassasiyetle hareket ederek icap eden direktifleri mıntaka ticaret ve emniyet müdürlüklerine vermiştir. Hulka şeker vermek iste- miyen ve saklayan bakkal- çok ağır cezalara çarp- ikta Halkımızın böy- le bir vaziyet (o karşısında en yakın karakola (haber vermeleri lâzımdır. unu ——— — — Palamutçula- s — rın toplantısl Dün öğleden sonra İzmir palamutçular şirketinin ( se- nelik heyeti umumiye top- lantısi ticaret odasında ya- pılmıştır. Ticaret vekâletini femsi- len mintaka "ticaret müdür muavini B. Cevdet te top- lantıya iştirâk etmiştir. 0 Göçmenler hakkında Sıhhat ve İçtimai Muave- net vekâletinden şehrimiz- deki alâkadarlara gelen bir emirde koylerde bulunan ve ziraatle meşgul olmıyan göç- menlerden sanatkâr olahlara demircilik, maranguzluk ve ibtisaslarına göre sair sanat- lara mabsus malzeme veril- mesi bildirilmiştir. Köylerde atıl vaziyette hiç bir göçmen bırakılmıyacak- Dr. Fabri Işık ket hastanesi g “ irik tedavisi yapılır. (İkinci Beyier Sokak 79 Na YELA3FON. 7447 r komedi şaheseri htberleri ve Modi Bilecik Mebusu Bozok vefat ©" Istanbul — Bilecik mebusu B. > zok sabah saat beşte Suadiyedeki © ansizin pepostrinden vefat etmişti 1. Bu ölüm teessürle ka. şılanmıştı” mun cenazesi büyün Ankaraya .cek ve orada merasimle defnolu0”” ji | Kahve tevzia” başlanıyor Izmirde bulunan 440 “çovel kındaki tevzi talimatnamesi Ticari gi letinden © gelmiştir. Kilosu 135 ”.. satılacak olan kahvelerden civaf kazalara da ayrılacaktır. Bugün it birliği tarafından bir tevzi listesi narak mıataka ticaret müdürlü; derilecektir. VAKIFLAR BÜTİ SI 3,175,000 İİ Ankara — Büyük Millet Meclisi ö deki pazartesi gününden itibare” müzakelerine başlıyacaktır. çi İlk olarak müzakere edilecek ” kıflar umum müdürlüğü bütçeşidir. idarenin 1941 bütçesi 3,175,000 bağlanmıştır. “FAYDALI BİLGİLER: | ENGINAR Zayıflamak istiy? için en iyi Bu mevsimin sebzeleri arasınd” ik ok faydalısı yoktur. Bu * hassaları arasında bir Y9 P iel ili. O da zayıflatmak tidir. Enginar, karaciğere gayet iyi ii safra ifrszatını artırdığı için d çok hastalıklarda bol enginar tavsiye ederlerdi. VE aslında müdrir ve 49” Sinmddlini yüzde okşa karaciğerlerin iyi işlememesi p Karaciğer otembelleşince ovüc“ kaplamağa başlar. iğ ' Enginarın karaciğere iyi geldik y fazlalaştırdığı göz önüne alınar* mek istiyenlere bol bol epgi98” tavsiye edilmeğe başlanmıştır” pr iyi işlerse safra bol olarak pal 08” dezenfekte edilir ve vazifesini örür, ” Şişmanların eksetisi kabız #h kurtulmak ve bu suretle şişi almak kabil olduğu anlaşılmıştı” Avrupanın bir çok memlek€' , ginarın nasıl bir sebze olduğ”, hn Oralarda yetişmiyen bu sebz0” yi al rından istifade etmek için € ig? / olarak yetiştiği memleketlerd? * 06 ! narlardan hülâsa yaparak bon” o gönderirler. Memlekâtimizde bol olan ?* hassalı sebzeden e olanlar ve zayıflamak" istiye” etmelidirler. BANYOLARI N7 TEMİZLEME! Banyoları ve musluk içlerini temizler. Sirke ile ıslatılmış ie tarafı . vakit biç bir lek* 21 olur. i N tertemiz

Aynı gün çıkan diğer gazeteler