18 Temmuz 1941 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 2

18 Temmuz 1941 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

DELİ MEMiSŞ İİ Yazan: TEVFİK PARS e Memişin pantalonları arslanın iri pençe- leri altında yırtılır, yaralanırken, o Habre hayvanın hortum gibi avuçları içine geçir- diği gutlağını demir mengelerden farksız, parmaklariyle sıkıyor, kafesi kesiyordu.. O, bu mücadelesine devam ederken, (Brodvay) caddesi birbirine giriyor, si- lâhlı polisler, son süratle vak'a yerine ye- tişiyor, ve Deli Memişin parmakları ara- sında gırtlağı paralaymak üzere bulunan arslanı, attıkları kurşunlarla cansız yere seriyorlardı... İşte sırf, bu fevkalâde cesareti onu Ame“ rikada bir anda meşhur etmiş, daha bir kaç saat sonra çıkacak akşam gazetele- rinde bile, resimleri en şerefli sütunlara geçmişti... Artık gazeteciler, ötelin içini doldüru- yor, kapı ösünde birikmiş binlerce intan- dan içeri girilmek imkânları güçleşiyordu.. Halkın ısrarı üzerine Deli Memiş, bal- kondan kendini göstermiş, ve bu hariku- lâde kahramatı, binlerce insan çılgın gibi alkışlamağa başlamıştı Bir kaç gün içinde bütün Nevyork cad- delerinde “Müdhiş Türk!, “Arslan Türk pehlivanı, yazıları &n büyük harflerle di- zilerek Amerikalı pehlivanlarla Deli Memi- şin yapacağı güreşler ilân ediliyor, ve pek kısa bir zamanda bu büyük spor hareketi Amerikanın O€h uzak şehirlerine gidi- yordu. # İşte büyük güreş günü gelmişti.. Nevyorkun en kalabalık caddeleriyle sa- ğı solu çevrilmiş olan büyük spor sarayı- nın önü, o kadar kalabalıklaşmış, o kadar insan selile dolup taşarken, halk birbirini çiğniyor, kişelerden bilet almak için en güçlü kuvvetli ö&rkekler bile akla karayı seçiyordu.. Eli sopalı polisler, halkı yarmağa, ara larda sıkışıp kalan, büyük kalabalığın için- den cıyak cıyak haykıran kadınlara, ço” cuklara yardıma mecbur kalıyorlardı... Salon: bir tek iskemle boş kalmamak şartiyle doluyor, ayakta durmeğa, dubuli- ye ücretinin iki mislini vererek kapı kena- rında örtme ip razı olanlar, binlerce in- sanı buluyordu. -Sonu var- $Hergün ilk seanslarda Birinci (15) kuruş? $Bugün matinelerinden itibaren iki nefis filim? “ŞELHAMRA SINEMASINDA 1 Son Beste "fi Don Ameche : Türk 2 -Akasya Palas'$i'i | Hazım, Vasfi Rıza : : Son Beste — 2.30—6—930 $ : Akasya Palas —4—7.30 Dahiliye müte- bassısı yetiş- tirilmek hakkı İzmir tip mahafilini mem- nun edecek ve İzmir Mem- leket hustahanesinin şerefi- ni yükseltecek bir haber al- dık. Dahiliye omütehassısı yetiştirmek ve Dahiliye mü- tehassıslığı vesikası ita et- mek salâhiyeti Sıhhat vekâ- leti tarafından gönderilen bir emirle İzmir Memleket hastanesine verilmiştir. Şimdiye kadar Memleket hastanemizdeki asistanlar üç sene Burada çalıştıktan son- ra üç ay da İstanbulda ça- lışmak ve orada imtihan ol- mak mükellefiyetinde bulu- puyorlardı. Badema İzmir Memleket hastanesi müsta- kil dahiliye mütehassısı ye- tiştirecek, asistanların imti- hanlarını da bizzat yaparak ibrazı ehliyet edenlere mü- tehasiıs vesikası verecektir. İzmire bu mazhariyeti ka- zandırmakta hazakati büyük bir âmil olan hastanenin da- biliye mütehassısı Bay Ce- lâl Yarkın arkadaşımızı ve mesai refikle;ini takdir ve tebrik ederiz. Nerelerde Francola satılacak? Belediye, francola tevzii işini intizam altına almış- tır, Frarcolalar gene bir fı- rında imal edilecek, fakat şimdilik Karşıyaka, Karanti- na ve Tilkilikte birer satış mağazası bulundurulacaktır. Hükümet tabibinden raporu olanlar buralardan francola alabileceklerdir. Artacak olan francolalar da hastanelere ve Verem mücadele cemiye- tinip . Yamanlar «kampında tebdil hava edenlere verile- cektir, Buca belediye reisi değişti Haber aldığımıza göre, Buca belediye reisi vekili Kemal Edgüer, şahsi işleri- nin çokluğundan bahisle is- tifasını vermiş ve mazereti kabule şayan görülerek ye- ni intihap yapılıncaya kadar Buca belediyesi reisi vekâ- letine babriye yüzbaşılığın- dan emekli B. Ismail Okan tayin olunarak (vazifesine başlamıştır. -—— Sehir FHaberleri-— Ellerinde Çimento

Bulunanlar Vilâyet fiat mürakabe ko- misyonu dün öğleden sonra vali muavini B. Ekrem Yal- çınkayanın reisliğinde top- lanmıştır.. Bu toplantıda el- lerinde beş çuvaldan . fazla çimento bulunanların bunla- rın miktar ve fiatı hakkında mürakabe komisyonuna be- yanname vermeleri tahtı ka- rara alınmıştır.Ayni zaman- da son günlerde havaların sıcak olmasına rağmen yük- selmiş olan kömür fiatları hakkında belediye tarafın- dan vaki şikayet üzerine kö- mür maliyet fiatlarine dair esaslı tehkikat icrasına ka- rar verilmiştir. Oteller teftiş 0ys ediliyor Belediye reisi Dr. Behçet Uz, dün şehir içinde tetkik- lerde bulunmuş ve bilhassa otellerin temizlik v ziyetle- rini teftiş etmiştr.. Otellerde dezenfekte işleri muntazam yapılıp yapılma- dığı, oda ve karyolalarda tahta kurusu bulunup bulun- madığı sıkı bir kontrolden geçirilmiştir. Funr zamanına kadar otel- ler sık sık teftiş edilecektir. Bu teftişler bizzat belediye reisi ve baş hekimi tarafın- dan yapılacaktır. Temizliğe dikkat etmiyen otel sahiplerinden ceza alı- nacaktır. Ayoi zamanda hiç bir otelin: sebepsiz olarak yatak ve karyola fiatlerini artirmalarına müzigi veril- miyecektir. Fuar için hazır- lıklara devam sys ediliyor Valimiz B. Fusd Tuksal, dün Kültürparka giderek vilâyet (Opavyonunu tetkik elmiştir. Vilâyet pavyonunun evvelki senelerdenkinden da- ha muntazam olması ve vilâ- yetin bütün fasliyet sahala- rının etraflı bir şekilde izahı için yapılması lâzım gelen tadilât tesbit olunmuştur. Hususi muhasebe ve Na fıa “dairelerince hazırlanan esaslar dairesinde icap eden ameliyata bugünlerde başla- nacaktır. rivayetler dola: memleketlerine “e manın merkezi (yahut Kief) De rinin (osağ 7 538000 lal mukaddes şeğirle” ridir. (1037 de Ayasofya, Me zi çerak buradadır Kievin üniversi ri rayna ilim akaö* müzesi ilh gibi gn vardır. Pancar $* lithaneleri, her 99” batla | mart lan yn m Efsaneye nazarı 1 banisi Kit adıni3 Bu zat, 9 uncu devre raşslamaâ sonra Novogor9” > ait oldu. Ismi isi 1. Oleg boyarlar Ke askeri ?' kurdukları içiB; gk de bir imparator! zi haline geldi» 989 tarihinde ” dimir, efsaney€ şehirde tekmil “o tiyanlığı kabul © | Kief, bütün tahtı ey e bu sıfat, Şu ei al ti: 1205 te P payi 1239 da Batu deki Türk M “ğe de Lituanyalıl#”” Kırımlı Tatari cular şebri here” or, le tahrip ettiler: asrın başınd3 burasını YA ler. Şehir, Uk: olarak, artık ta9*” yaya geçti. 1918i tekiz. şalıklar esaas!""., şevikler, Alm# si oranin taraftar işgal edildi. mbddet Polon* ettiyse de 9 o Bıçak k Atatürk ca oğlu Alinin üzer çak bulu mar Kız Kapi Ikiçeşmelikt? , Kemal Osm8” kaçırdığında” yi ” bre Cilt ve Ze io Do Ku İkinci Be * “ “di,

Aynı gün çıkan diğer gazeteler