22 Temmuz 1941 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 3

22 Temmuz 1941 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ir Yabanci terlik Şube; ” den: : A 3 temmuz 941 çar- $ y, Sününden itibaren $ ima sırasile 337 $ ların son yoklama- $ Svvelki ilân muci- ? dan evvel meş- $ e Zindan O ashabı Ş n diğer işler hak- $ yâracaatleri (Cu- $ e Şi ma ll iy ; liye vekâ- İ teşkilâtın- » Yeni nakil terfiler işleri (o dairesi ili sıhhat iş- ig mütehassısı Dr. tür k Konya sıhat ç Müavenet müdür- Ka, müdürü $ Kutman Çanak- a ürlüğüne, İçtimai ve * İşleri dairesi ma- İçtimai hizmetler (eba Dr. Bilal A, Hifzasihha işleri W N Siz muavinliğine, kt > içtimai mu- ti üDr. Hamza Ri cik müdürlüğü- a müdürü Dr. Ma- Aydın müdür- akla tayin edilmiş- NN Mınıf e bay, argıcı lira İŞ akm, e Ye- ümet tabibi Dr. Va At dördüncü si- < Kirklareli sıhhat Nİ teyp yavenet müdür- fian tayin edilmiş- N U sıhhat ve iç- NUN net müdürü Dr. İN e Arkunun sınıfı | NE Maaşı 70 lira ia müdürü Dr. Üstüntürkün sınıfı ve maaşı 70 lira- Sanıf müfettişler- ii O Teoman'ın © ve maaşı 70 mali sıhhat ve iç- vi müdürü Dr. 70 liraya çi- ZÖZ'ün sınıfı tçün- Süt ve sütlü net vekâletince sütlerin ne- | vileri ve vasıflarını süt ma- mulâtının istihsaline ve satı- şını mahsus mahsullerin ve levazımın sıhhi oşartlarını gösteren yeni bir talimatna- me tanzim olunmuştur. Bu talimatname hükümle- rine göre başkan bir vasıf ilâve etmeksizin yalnız (süt) tâbiri ile inek sütü anlaşıla- caktır. Fena kokan ve rengi değişmiş veya boyanmış süt- ler, içinde kan veya huyva- bın diğer ifraz ve ifrağları bulunan sütler, tadı acı vey& ekşi:olan sütler, iyi beslen- memek yüzünden kaşetik halinde olan ve yahut çürük gıdalarla beslenmiş, çok yor” gun ve yabut ta ateşli bir hastalığa, herhangi bir me- me hastalığ,na tutulmuş bay- vanlardan sağılan sütler in- san gıdası olarak kullanıl- mıyacaklardır. Sütlere su veya muhafaza için kimya maddeleri, buz veya kar ve yahut herbangi diğer bir madde katılması menedilmiştir. Süt nakleden- lerle seyyar satıcılar yanla- rında suyu havi kaplar bu- lundurmıyacaklardır. Süt nakli ve muhafazasına mabsus kapların üzerine sü- tün nevini gösteren — etiket- ler yapıştırılacaktır ve sütler ayvanın memesi kâmilen sağılıp boşaltılarak bir kap içinde karıştırıldıktan “ sonra ğe E — e e e a maddslere da”| ir bir talimainame Sıhhat ve içtimal mo Muhtelif cins hayvanların sütleri biribirine karıştırıla- rak satılamıyacaktır. Süt veren ve sütleri sati- lığa çıkarılan (O hayvanların bulundukları ahırlar her tür-| lü sıhhi şartları haiz olacak- lardır. Ahirları belediyeler tarafından sıhhat zabıtası nizumaanmesiyle tesbit edilen şartlara uygun olmıyan bay- vanların sütleri sattınlmya- caktır. Pastörize süt hazırlıyarak satan müesseseler bütün müş- temilâtiyle beraber teftişe tâbi tutulmuşlardır. Bu mü- esseseler kâfi derecede ziya ve hava alacak surette tihap olunacaklardır. Yoğurt muhafazasına mah- sus kapların üzerine yoğur- dun mevini gösteren etiket- ler bapıştırılması mecburidir ve yoğurt yapılan yerler her zaman teftiş ve mürakabeye tâbidirler, Sırf hastaların tedavisine tahsis edilmiş olarak husüsi raaksatlarla hazırlanmış süt- ler münhasıran eczabaneve

eczs ticarethanejerinde sa- tılabilecektir. Bu hükümlere muhalif ha- reket edenler ilk defasında belediye ceza hükümlerine tekerrürü halinde * umumi Mufrkha”kakünu ve * Türkü ceza kanununu; hükümleri» dairesinde: cezalandırılacak- lardır. Bulgar başve- kili Romada Şe oma, (a.a.) — bulgar başvekili Filof ve hariciye vekili Pokof bu sabah bu- raya varmışlardır. İstasyon- daMussolini, Hariciye nazırı Kont Ciano ve diğer birçok Italyan şahsiyetleri tarafın dan istikbal edilmişlerdir. mili Napoli Bombalandı ——an Roma, (a.s) — Resmi tebliğ: İngiliz teyyareleri Napo- liyi bombardıman etmişler» dir. 15 kişi ölmüş ve yara- lanmıştır. Halk intizamı ve süküneti muhafaza etmişlerdir. Acelesatılık ev Alsancakta intikam soka- ğında 9 sayılı ev satılıktır. Taliplerin ev içindeki sahi- Gardenparti hazırlıkları —ş——ş.ş... amaa . 16 Ağustosta Kültürpark- | ifa*verilecek olan” “gardenpar-! ti hazırlıklarına: #başlanmıştır. Fuarın / açılmasından. “dört gün evvele tesadüfi edecek” olun5 gardenpartiye “Te vvelce, İdejkaydedildiği gibi? xe, Mtanbul ve Izmir mai bu at,ve ajans mümessilleri ai-/ kleleriyle <birlikte deretledler: cektir. Bufjsuretle kendilerine Fur ar için yapılan hazırlıklarla” İzmirin imar faaliyetini ya” kından görüp tedirik etme- leri imkâni verilmiş olacak- tır. Lia Gardenparti komitesi bu- gün saat 18'de Belediyede Vali B. Fund Toksnlin reis- liğinde toplanacak, garden- parti için tertip edilecek eğ- lence ve müsümereler hak- kında tâli komiteler tarafın» dan hazırlanmış olan progra- mip esaslarını tedkik eyli- yecek, lüzumlu kararları it- bine müracaatları. 5—2 tibaz edecektir. ii Türk Pehlivanı MEMİ ğ del İN TE he PARS | Le se Aceba serbest güreş- » 0 ten maksat ne idi?... Halkı süküte davet eden gonk seslerini birbir ardına çalımeğa başlıyor, bınca hınç dolu olan salon, gittikçe kaynaşıyordu... V. Vilsonun son düdüğü öttüğü zaman, artık bağısışmalar durmağa, salonu sadece derir bir vızıltı almağa bşlamıştı... Bilhassa sahneye yakın yerlerde olan altın yaldızlı İocalardr morkun en tanın- mış devlet adamları, milyoner madamları, en zengin insanları bulunuyor, onlar bile heyecanlarından yerlerinde oturamıyorlar- ll ap va he Nevyork gibi değil Amerikanın, dünyanın en büyük ve kalabalık şehrinde arslanla boğuşğbilen bir Türk pehlivaniyle, io dev- rin en değerli bir Amerikan pehlivanının güreşmesinin ne kadar mühim -bir hâdise olabileceğini o zamanın güreşlere olan me- rakını göz önüne getirerek olursanız, der- hal kavrayabileceksiniz ! Nihayet hakem V. Vilson elindeki bü- İyük maden! megafonu “ağzına götürüyor, bütün salonu süküte boğan keskin sesiyle: — Alo! Alet... Bayanlar, baylar!.. Diyor, ve evvelâ Deli Memişi, sonra Klerk Simpsonu halka takdim ediyor, gü- reşin şeklihakkında uzun uzun izabat veri- or. ZO arada sahneye gelen ermeni de hake- min İngilizce söylediklerini ye olarak Deli Memişe tercüme edi Memişin hakemin verdiği ii hakkin» daki tafsilât arasında anlayamadığı bir nokta serbest güreşten maksat ne Hemen Ermeniye dönüp sordu: — Bana bak Artin ağa,, Bu adam ne demek istiyor? Serbest güreşten muradı #ne?... “Sonu var- EYLUL Bahaat deposu Her cins baharat, Tuva- let eşyası, kumaş ve mobil- ya boyaları, Karpit, Kara boya, Zeçyağı, FİLİT ve diğer asitler fiatler normal kalite ekstradır. ŞHergün ilk seanslarda Birinci (15) kuruş$ $Bugün matinelerinden itibaren iki nefis filim$ ELHAMRA, SİNEMASINDA il Son Beste "Sr $ Don Ameche : Türk 2 -Akasya Palas'Sı'k » Hazım, Vasfi ? Son Beste — 2.30—6—930 : $ Akasya Palas —4—730 ?

Aynı gün çıkan diğer gazeteler