23 Temmuz 1941 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 3

23 Temmuz 1941 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ta Zor DC laki | © hafriyatı tn y pe Servetin gömülü aklamak ihbar “zarlık. sahasında Km dün de muştur. Şimdiye a me, Bafriyatta de- y eVcüdizetine dair. mamıştır. Da- ih, © bulunan 110 ya- Kay, bacir de bele- a defineyi ermeninin ha- endisilo arka- iz ve definenin disinin bildiğini ay Ayrıca hafriyat > nn Şvlaşlada *D inşaatı ram ; yet ilkokulu bi, 2 N nlar ile su y mak üzere N im başlamı!- in taraftan, Sarkışl Zeçmekte slan ye ki $ssesinin arı- m mları üzerinde Şilmiştir. Bu yol- gir çalışma göze b. | ty İl ekmek ulen fırıncı h a za» ME Silivri ka- yim me n A alyş muhtelif se N alayı bulunan sa- e, satışına de- a Son defa A muhtelif cins | m tutarı 64 aktadır. | NS Işık tanesi Gini izler Sokak . ile ayni yerde çalışan Hil- | “Üç an i r olun arkadaşla. rım dövdüler © Istanbul, — Yenikapıda Çakır Mehmedin gazinosun- da çalışan Süleyman Özdem mi, Şevket Esen, ve Mem- duh arasında iş yüzünden bir kavga çıkmıştır. Bu kav- ,ga esnasında fazla hiddete hapılan Hilmi ile arkadaşı Şizvket ve Memduh ellerine gs çirdikleri sopa vesaire gi- bi cisimlerle Süleymanın ba- şınr yarmıştır. Yaralı Cer- rabpaşa hastanesine Okeldi- tılmış, suçlular yakalanmıştır. —aa—— . . Bir çocuk Arkadaşını Bıçakladı Istanbul, — Hasköyde iki çscuk arasında dün kanlı bir vaka cereyan etmiştir. 14 yaşında Zeki isminde bir çocukla arkadaşı 15 ya- şinda Yako arasında oyun yüzünden aralarında şiddetli bir müzaa çıkmıştır. Bu es- nada Zeki eline bir bıçak geçirmiş ve Yakoya saplı- yarak ağır surette yarala- mıştır. Yaralı: Yako bastaneye kaldırılarak vakayı müteakip küçük carih de yakalanmış” tır. Hâdisenin tahkikatına müddeiumımi muavinlerin- den Yusuf Ziya Iskenderoğ- la el ae Ortaokul 1 liselerin Almanca dersleri Ortaokul ve lise sınıfları için Maarif Vekâletijtarafın- dan mütehassıs komisyona yazdırılan Almanca ders ki- taplarının ikinci cildinin hn“ zırlıkları bitmiştir. Yakında bastırılarak okullara tevzi edilecektir. ; #İzmir Yabancıj| - $askerlik Şube! . isinden: P Şube 23 temmuz 941 çar- şambu gününden itibaren icra numara sırasile 337 f $ doğumluların son yoklama- $ lariyle evvelki ilân muci- 2 bince öğleden evvel meş- $ gul olucağından o sshabı | mesalihin diğer işler bak- $ kındaki müracaatleri (Cu- $ martesi ve pazar günleri $ hariç) öğleden sonra ka- $ ..86 0014 a «ye reisi bul edileceği ilân olunur. 3 dan yakalanmıştır. e —————— — — menemeni 'Milâsta bu se-

neki zeytin rekoltesi O an Muğla, (a.a.) — Bu sene Milâs kazasının zeytin rekol- tesi, İ3 milyon kiloya yak- laşmaktadır. Bundan üç mil- yona yakın bir kısmından yağ çıkarıldıştır. Diğer taraftan tütünlerin dizme işi de hararetle de- vam eylemektedir. Bazı yer- İlerde de çapa işiyle uğraşıl- maktadır. Bu seneki tütün mahsulü- müz geçen senekine nazaran daha nefistir. a ne elli ALMANYA Fuarımıza işti- “rak ediyor. Alman bükümeti İzmir fu- arına resmen) iştirak edece- ğini bildirmiştir. Bu maksat- la şehrimize Berlinden ' hu- susi bir heyet gelmiştir.Şeh- rimiz Alman (konsolosu dün beraberinde heyet 'âzası ol- duğu halde belediye reisi Dr. Behçet Uzu ziyaret ede- rek iştirak şekli - üzerindö görüşmelerde ire gi Çeşmede belediye . reisi seçilecek - © Müddeti nihayet buldu- ğurdav Çeşmede yeni beledi- intihabi için vilâ-” yetçe Çeşme. belediye mec- lisi fevkalâde: içtimaa daveti edilmiş, Çeşme kaymakam- lığına da bu yolda tebligat yapılmıştır. Çanlirıdelii “maç... , Ankara — Çansında ya- pılan maçta Gençler birliği- önin B takımı maçı 2 - 0 ka- zanmıştır. 0——r Yekdiğerini dövmek Basmahanede Bekir? kızı Zehra Mehmet oğlu Ömer ve rlasan kızı Nedime ev meselesinden bir birlerini dövdüklerinden yakalanmış- lardır. Hırsızlık İsönü caddesinde İsmail oğlu Özbanı Ibrahim kanı msyüemetin bahçe duvarin- dan 100 kuruş kiymetinde demir parmaklarını çaldığın- Mel, Amerikada Deli Memiş sahnedeki yerine çekilmişti Ermeni heyecanlanmış, sinirlenmiş gibi bir hal alıyor, ayaklarının fparpamları üze- rine kalkarak, ve Memişin kulağına yakla- şarak; — Canım diyor, sana dört gündenberi onu göstermedim mi?.. Yani herifin bazı yerleri hariç, her tarafından tutup yere vurabileceksin ! Deli Memiş, eskiden unutmuş olan bir şeyi yeniden hatırlamış gibi bir hal almış: — Haaa şu!.. Anladım! *# (Klark Simpson) -ve Deli Memiş sabne- deki yerlerine çekilmiş, hakem V. Vilson tekrar madeni boruyu ağzına elarak son çimi — başlıyacağını ilân etmişti... ki pehlivan ağır ve vakur adımlarla birbirlerine doğru tabuenin ortasına ilerle- mişti |. Binlerce insanın bir az evvel uğultudan” durulmaz bir bale koyduğu salonda şimdi: “Çıt!,, dahi yoktu... Klark Simson, son dereçe iri yapılı, Deli Memişe nazaran daha gösterişli, daha ge- niş omuzlu, daha keskin bakışlı idi.. Yalnız Memişe nazarsn daha ablak yüzlü daba sevimsiz bir çehreye malikti. Halbuki Deli Memiş, daha güreş yerinde görünür görünmez genç kızların, çapkın ruhlu madamların kalpleri hoplamağa, her- kesin gözleri onun üzerinde topımnmağa başlamıştı... Memiş, bütün güreşlerirde olduğu gibi, seyirciler tarafından derhal sevilmeğe, © güne kadar Âmerika spor salonlarında ilk defa görünen bir kimse olduğu halde bir çok seyirleri kendisine taraftar etmeğe mu- vaffak olmuştu.. “Sonu var- EYLUL Baharat deposu Har cins baharat, Tuva” İst eşyası, kumaş ve mobil- ya boyaları, Karpit, Kara boya, Zaçyağı, FILIT ve diğer asitler fiatler normal kalite ekstradır. #Hergün ilk seanslarda Birinci (15) kuruş$ $Bugün matinelerinden itibaren iki nefis filim$ “Ingilizce il - Son Beste “Si” $ Don Ameche ? ürkçe 9 -Akasya Palas'$s.k $ : Hazım, Vasfi Rıza Son Beste — 2.30—6—930 ? Akasya Palas —4—7.30 ai ELHAMRA SINEMASINDAĞ PE

Aynı gün çıkan diğer gazeteler