24 Temmuz 1941 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 3

24 Temmuz 1941 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sir hadise çıkarsa Aa , “ii — Iyi haber vE $ Yet mabhfilleri, ya- ki bip yaya karşı mvh- | €şettbüsatta bulu- h Mz nnetmektedirler, rde Hindiçinide şi çıkarsa bunun | hududundaki faali- , Bi yarıyacak bir tij erdesi olacağı ka- Kiraz edilmektedir. *4 *udarın Li arı a * > , Mnileniyor ; —-u — Belediye, öte- ) Nü varma e kazası dahi- ta, oiların esaslı şekil- İlin Ve mühim birkıs- ie aa yapılması yrd, ete geçilmiştir. Üs- i en fena yolla- , © yapılmasile baş- diğer yollar ve kay, tamir olunacak. X. tamir edilecek ve “ Züzelleştirilecek- La ek zy Ve- 0 iyede Çeşmei Dİ, şair Nesimi, Li sokakları yeni- ÇAN Men olunun Val mori şosesi tır. A en güzel kısım- iy in ri olunacak ve — eyi izale için kenarına bele- , odan korkuluk iy, aküdar kazasına i ve Çengel a bir çok cadde e —ğ—- | ANGIN mgıcı.. N > Pangaltıda 102 İN Kizi ahçılık aşi şik DR (En bü bü iyük Genim i Lozan|” zaferinin | —Baştarafı 1 nci sahifede — rımızı bildirir, kahraman or- dumuza minnet ve itimadı- mızı tekrar eder, canlarını mübarek vatan uğrunda fe- da eden aziz şehidlerimizin ruhlarını tebcil ve takdis © Bp. * 54 Bogün saat 18 de İzmir Halkevi bahçesinde, Lozan yıldönümü günü münasebetiyle bir tö- ren yapılacaktır.» , Karşıyaka Halkevinde de bugünün manasını tebarüz ettirecek bir program tat- bik edilecektir. ene ne mutlu Türk Mil- İetine ki emsalsiz zaferini kazarırken kendisine reh- berlik etmiş olanlar bugün de başında bulunuyor. Karacabey mıntaka- sında mahsül çok bereketli Karacabey — Seylâbın tah- ribatına rağmen Karacabey mıntakâsındaki kış mabsu- lönden oldukça iyi randıman elde edilmiş ve bir kısım harmanların sonu tamamen alındsiştır. Yaz mahsulüde bu sene fevkalâde bereketli olacaktır. Müstahsi! bilhassa fiyatlardan memnundur. ———0——— Yeni cami önünde bir tramvay yarı yapılacak Istanbul — Şehircilik tehassısı (Prost ni meydanının müstakbel şekli bakkında etüdlerini ilerlet- miştir. Yeni plâna ğöre Ye- Bi camiin önünde bir tram- vay garı yapılacak ve tram- vaylar buradan muhtelif hat- lara tevzi edilecektir. Gar, meydanın Sirkeci cihetinde olacaktır. Ayrıca bir de ka- palı durak yeri inşa edile- cektir. GAZETESİNDEN Montrö zaferinin tesidi ha- riçte akisler uyandırmıştır. Macar radyosu Boğazların ebemmiyeti üzerinde dur- muş, Türk m övmüş ve şöyle demiştir: — Türklerin li feda- kârliklarla ve kanları paha- sına ellerinde tuttukları bo- ğazlara son zamanlarda ba- zlar göz dikmişlerdir.: Bu göz dikenler bilsinler ki, Türkler şimdiye kadar bo- gazları korumağı vasıl bil- mişlerae bundan böyle de bileceklerdir. Bükreş radyosu da şun- ları söylemiştir:

— Boğazlar üzerinde bazı kimselerin emelleri olduğu söylenmiştir. Fakat ne Ka- radeniz ve ne de Çanakka- le boğazına kimsenin el uzat- masına Türkiye mabal bi- rakmıyscaktır, Amerika tehli- ———o Vaşington (a.a) — B. Ruz- veltin askerlik müddetinin uzatılması hakkındeki tale- bine müzaheret etmek üzere Senato askeri komsiyonunda beyanatta bulunan general Palmer demiştir ki: — Fikrimce bizi tehdit eden tehlike tarihimizde ma- rüz olduğumuz tehlikenin en büyüğüdür. Nazizmin en bü- yük kuvvetleri bize çevril- miştir. Hitlerin maksadına varabilmesi için birleşik Ame- rikayı zapt veya muhafaza etmesi lâzımdır. DOKTORUN KÖŞESİ Ne kadar su içmeli ? Su bedava bile olsa, ber gün kırk elli litre su içşmeğe vakit yetişmez, hele uzunca yola gidenlerin yolda içmek için o kadar çok su taşıma” İarına imkân kalmazdı. Be- reket versin ki, vücudumuz içindeki suyun hepsini her gün çıkarıp yenisini istemez. Pek çok terleten sıcak gün- ler müstesna olarak, günde ancak iki litre kadar su çı- karır. Kendi işlerine lüzum- lu olan suyun üst tarafını da kendi kendine hasıl eder, Yalnız hazm guddeleri gün- de yedi, sekiz litre su verir- ler. Yemeklerden gelen gı- dalar vücudun içinde kalori vererek yandıkları vakit bı- tarda su da başka. Olgun bir vücudun sarfettiği yüz kalori, 10 gram su bırakır. Halbuki çocuklarda, bu su- retle baml olan suyun mik- tarı 160 grama çıkar, bazı- larada o kadarı da geçer... Vücudun kendi kendine hasıl ettiği bu kadar su, her gün içtiğimiz su ile birleşe- rek ber gün vücudun içeri- sine “devri daim, yapar. var— Tür een e ke karşısında Amerikada Fakat onun harikwlâde tarafı, kadar bir defacık olsun alafranga, yani kuru serbest Amerikan güreşi yapmamış olmasına rağmen, böyle yüzbinlerce seyirci önünde kos koca Nevyork şampiyonu Klark Simpson gibi bir pehlivanla yapacağı gü- o güne reşte zerre kadar heyecana kapılmamış olması, güreş yerinde derece soğuk gan muhafazaya muktedir bulunması onun üzerinden aynl- göz gibi onun id Herkesin gözleri yor, binlerce seyirci, bir çift hareketlerini takip ediyordu.. Bilhassa biraz övvelki vaziyetleri, yani güreş yerinde Amerikan serbest güreş tar- zını talim etmesi biç kimsenin aklından çıkmıyor, sırf kol ve kuvvetine ve yüksek cesaretine güveüerek güreş yerine çıkan bu müthiş Türk pehlıvanının Amerikanın bu en büyük pehlivaiyle nasıl bir güreş çıkaracağı herkesin merakıa haklı olarak çoğaltıyor ve rakibini de telâş ve endişeye düşürüyordu. Buna misel olarak 1931 senesinde Istan- bulda Fransız mim m bir spor herketini ele alacağı O tarihte Türkiyede almada ve bütün rakiplerine soluk aldırmadan yere vuran Fransız boksörlerinden Franki Marten, İs- tanbul ve civarındaki bütün Türk boksör- lerlni teker, teker yenmit bulunduğundan | artık kendisine rakip olacak hiç kimse kal- mıştı,. Ve hakiksten de bu Fransız boksörü o güne kadar memleketimize fgelen bütün ecneb boksörleri en fevkalâdelerinden idi. Artık ona değil Türkiyede hattâ bütün Balkanlarda bile rakip bulunamıyacak bir boksör olduğu kabul ediliyor, Fransada bile tanınmış bir kimse bulunduğundan bü- tün memleket boksörleri ona: — Pesl.. diyordu. -Sonu var- raktıkları haylice büyük mik- - EYLUL * Baharat deposu Her cins baharat, Tuva- let eşyası, kumaş ve mobil- ya boyaları; Karpit, Kara | ” ya, Zaçyağı, FİLİT ve | diğer asitler fiatler normal kalite ekstradır. $Hergün ilk seanslarda Birinci 0) kar $Bugün matinelerinden itibaren iki ELHAMRA ŞINEMASINDAŞ : Son Beste — 2.30—6—9 30 $ Akasya Palas —4—7.30 il Son Beste "Sir“ zi Don Ameche ? 2 -Akasya Palas'sı Hazım, Vasfi Ri : : Ee / al LR

Aynı gün çıkan diğer gazeteler